Ramowa Umowa Pożyczki nr [NumerUmowy]

(zwana dalej jako „Umowa Ramowa”) zawarta pomiędzy:

Pożyczkodawcą:

Wonga.pl sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żaryna 2B, bud. D, 02-593 Warszawa, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000412352, NIP 1132853869, REGON 146025969, i z kapitałem zakładowym w wysokości 18.134.050,00 zł.

oraz

Pożyczkobiorcą:

Imię: [Imię]

Nazwisko: [Nazwisko]

Drugie imię: [Drugie Imię]

Seria i numer Dowodu Osobistego: [Numer Dowodu Osobistego]

PESEL: [PESEL]

Adres zameldowania: [Ulica]

Nr domu: [Numer Domu]

Nr mieszkania: [Numer Mieszkania]

Miejscowość: [Miejscowość]

Kod pocztowy: [Kod Pocztowy]

zwani dalej łącznie „Stronami”, zaś każdy z nich z osobna „Stroną”.

§ 1 Definicje

Określenia użyte w Umowie Ramowej oznaczają:

Dane Logowania – dane, za pomocą, których Pożyczkobiorca loguje się do swojego Konta;

Dzień Wypłaty – dzień wskazany w Potwierdzeniu Wypłaty, w którym Pożyczkodawca zleca zrealizowanie przelewu wychodzącego do Pożyczkobiorcy;

Formularz Informacyjny – formularz dotyczący kredytu konsumenckiego w rozumieniu art. 13 ustawy o kredycie konsumenckim (Dz. U. 2014, poz. 1497 z późn. zm.), zawierający szczegółowe warunki Pożyczki Krótkoterminowej i Ratalnej, przekazywany Pożyczkobiorcy przed dokonaniem każdej Wypłaty. Wzór Formularza stanowi Załącznik nr 2 do Umowy Ramowej;

Harmonogram Rat – harmonogram spłaty rat Pożyczki Ratalnej określający Terminy Płatności Raty oraz wysokość poszczególnych rat;

Konto – konto utworzone przez Pożyczkobiorcę na Stronie Internetowej Pożyczkodawcy;

Potwierdzenie Wypłaty – dokument zawierający szczegółowe warunki każdej Wypłaty, przekazywany Pożyczkobiorcy niezwłocznie po jej dokonaniu. Wzór Potwierdzenia Wypłaty stanowi Załącznik nr 4 do Umowy Ramowej;

Pożyczka Krótkoterminowa – pożyczka udzielana w polskich złotych, spłacana jednorazowo, udzielana na okres wskazany w Potwierdzeniu Wypłaty;

Pożyczka Ratalna – pożyczka udzielana w polskich złotych, spłacana w ratach, udzielana na okres wskazany w Potwierdzeniu Wypłaty;

Pożyczkobiorca – osoba fizyczna będąca konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2016 poz. 380 z późn. zm.), która zawarła z Pożyczkodawcą Umowę Ramową;

Reklamacja – wystąpienie skierowane przez Pożyczkobiorcę do Pożyczkodawcy, w którym Pożyczkobiorca zgłasza zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez Pożyczkodawcę;

Strona Internetowa Pożyczkodawcy – strona internetowa znajdująca się pod adresem www.wonga.com;

Tabela Kosztów – tabela stanowiąca Załącznik nr 1 do Umowy Ramowej, w której zawarte są warunki naliczania prowizji i innych kosztów;

Termin Płatności Raty - ustalony przez Strony dzień spłaty raty Pożyczki Ratalnej;

Termin Spłaty – ustalony przez Strony dzień spłaty Pożyczki Krótkoterminowej;

Trwały Nośnik – materiał lub urządzenie służące do przechowywania i odczytywania informacji przekazywanych Pożyczkobiorcy w związku z Umową Ramową przez czas odpowiedni do celów, jakim informacje te służą oraz pozwalające na odtworzenie tych informacji w niezmienionej postaci, sporządzone lub przekazane, w szczególności w formie papierowej lub w formie pliku elektronicznego zabezpieczonego przed możliwością wprowadzenia zmian;

Wniosek o Podwyższenie – wniosek Pożyczkobiorcy o podwyższenie kwoty Wypłaty i/lub zmianę Terminu Spłaty/Harmonogramu Rat składany przez Pożyczkobiorcę online na jego Koncie lub w inny sposób udostępniony przez Pożyczkodawcę;

Wypłata – łączne określenie dla Pożyczki Krótkoterminowej i Pożyczki Ratalnej, a także podwyższenia kwoty Wypłaty lub zmiany Harmonogramu Rat.

§ 2 Przedmiot Umowy Ramowej

 1. Umowa Ramowa zostaje zawarta z Pożyczkobiorcą, który spełnia łącznie następujące warunki:

  1. ma pełną zdolność do czynności prawnych;

  2. posiada miejsce zamieszkania w Polsce;

  3. posiada Konto na Stronie Internetowej Pożyczkodawcy;

  4. złożył prawidłowo wypełniony wniosek o zawarcie Umowy Ramowej;

  5. zaakceptował warunki Umowy Ramowej i Tabeli Kosztów oraz

  6. uzyskał pozytywną decyzję o udzieleniu Wypłaty.

 2. Wysokość prowizji, maksymalna kwota Pożyczki Ratalnej lub Krótkoterminowej, maksymalny Termin Spłaty oraz liczba rat uzależnione są od indywidualnej oceny zdolności i ryzyka kredytowego Pożyczkobiorcy.

§ 3 Zawarcie Umowy Ramowej

 1. W celu zawarcia Umowy Ramowej niezbędne jest posiadanie aktywnego Konta.

 2. Pożyczkobiorca składa wniosek o zawarcie Umowy Ramowej za pośrednictwem Strony Internetowej Pożyczkodawcy lub w inny sposób udostępniony przez Pożyczkodawcę.

 3. Wniosek o zawarcie Umowy Ramowej jest jednocześnie wnioskiem o udzielenie pierwszej Pożyczki Krótkoterminowej lub Ratalnej.

§ 4 Warunki dokonywania Wypłat w ramach Umowy Ramowej

 1. Wypłaty dokonywane na podstawie Umowy Ramowej dokonywane są na wniosek Pożyczkobiorcy składany za pośrednictwem interaktywnego formularza znajdującego się na Stronie Internetowej Pożyczkodawcy lub w inny sposób udostępniony przez Pożyczkodawcę.

 2. Akceptacja wniosku Pożyczkobiorcy o Wypłatę jest każdorazowo uzależniona od pozytywnego wyniku badania jego zdolności kredytowej, rozumianej, jako zdolność do terminowej spłaty zadłużenia zaciągniętego u Pożyczkodawcy.

 3. Niezwłocznie po złożeniu przez Pożyczkobiorcę wniosku, lecz przed dokonaniem Wypłaty, Pożyczkodawca przesyła Pożyczkobiorcy na Trwałym Nośniku Formularz Informacyjny.

 4. Uzgodnioną przez Strony kwotę Wypłaty Pożyczkodawca wysyła w Dniu Wypłaty na rachunek bankowy, wskazany przez Pożyczkobiorcę.

 5. Pożyczkodawca przesyła Pożyczkobiorcy Potwierdzenie Wypłaty, na Trwałym Nośniku, niezwłocznie po dokonaniu Wypłaty.

 6. Pożyczkodawca zastrzega sobie prawo do odmowy dokonania Wypłaty w następujących przypadkach:

  1. negatywnego wyniku badania zdolności kredytowej Pożyczkobiorcy;

  2. niespłacenia przez Pożyczkobiorcę należnej kwoty z tytułu Wypłaty w ustalonym z Pożyczkodawcą terminie;

  3. braku niezbędnych zgód Pożyczkobiorcy na dokonanie weryfikacji zdolności kredytowej przez Pożyczkodawcę;

  4. stwierdzenia przez Pożyczkodawcę, że złożone przez Pożyczkobiorcę oświadczenia lub dokumenty są niepełne albo niezgodne ze stanem faktycznym lub prawnym;

  5. niewłaściwego używania Konta przez Pożyczkobiorcę, w szczególności przez udostępnianie Danych Logowania przez Pożyczkobiorcę osobom trzecim;

  6. naruszenia przez Pożyczkobiorcę postanowień Umowy Ramowej.

 7. O odmowie przyznania Wypłaty i jej przyczynach Pożyczkobiorca zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w inny uzgodniony z Pożyczkobiorcą sposób.

§ 5 Podwyższenie kwoty Wypłaty

 1. Pożyczkodawca może udostępnić Pożyczkobiorcy możliwość podwyższenia kwoty Wypłaty, zmiany Terminu Spłaty lub Harmonogramu Rat.

 2. Złożenie Wniosku o Podwyższenie odbywa się za pośrednictwem interaktywnego formularza dostępnego na Koncie Pożyczkobiorcy lub w inny sposób udostępniony przez Pożyczkodawcę.

 3. Po uzupełnieniu Wniosku o Podwyższenie, a przed dokonaniem Wypłaty, Pożyczkodawca przesyła Pożyczkobiorcy na Trwałym Nośniku Formularz Informacyjny.

 4. W oświadczeniu stanowiącym element Wniosku o Podwyższenie Pożyczkobiorca wyraża zgodę na pokrycie, z przyznanej kwoty podwyższenia, pozostałej kwoty zadłużenia z poprzedniej Wypłaty.

 5. W przypadku Pożyczki Krótkoterminowej z przyznanej kwoty podwyższenia pokrywane jest istniejące zadłużenie z tytułu wcześniejszej Wypłaty.

 6. W przypadku Pożyczki Ratalnej z przyznanej kwoty podwyższenia pokrywana jest pozostała do spłaty część kapitału poprzedniej Wypłaty oraz ta część prowizji, która jest wymagalna na chwilę udzielenia podwyższenia. Pozostała część prowizji ulega redukcji z chwilą spłaty kapitału Pożyczki Ratalnej z kwoty podwyższenia.

 7. Dla kwoty podwyższenia, która pozostała po pokryciu istniejącego zadłużenia zgodnie z ust. 4 lub ust. 5 Strony ustalają nowy Termin Spłaty lub Harmonogram Rat, w zależności od wniosku Pożyczkobiorcy i decyzji Pożyczkodawcy.

 8. Pożyczkodawca przesyła Pożyczkobiorcy Potwierdzenie Wypłaty z nowym Terminem Spłaty lub Harmonogramem Rat, na Trwałym Nośniku, niezwłocznie po dokonaniu Wypłaty.

 9. Równocześnie z Potwierdzeniem Wypłaty, Pożyczkodawca przesyła Pożyczkobiorcy potwierdzenie spłaty dotychczasowej Wypłaty, dokonywanej zgodnie z ust. 4 lub 5.

§ 6 Prowizje i inne koszty związane z Wypłatami

 1. Pożyczkodawca nie nalicza odsetek kapitałowych od Wypłat udzielonych Pożyczkobiorcy.

 2. W przypadku Pożyczki Krótkoterminowej kwota należna z tytułu prowizji spłacana jest łącznie z kwotą Wypłaty w Terminie Spłaty. W przypadku Pożyczki Ratalnej kwota należna z tytułu prowizji jest dzielona przez liczbę rat i spłacana w równych częściach w każdej racie zgodnie z Harmonogramem Rat.

 3. Pożyczkodawca może w każdym czasie zmniejszyć wysokość lub zaniechać pobierania prowizji jak również innych należności wynikających z Tabeli Kosztów. Pożyczkodawca każdorazowo powiadamia Pożyczkobiorcę o zmniejszeniu wysokości prowizji lub rezygnacji z obciążenia Pożyczkobiorcy określonym kosztem.

§ 7 Rachunek do spłaty

 1. Spłata zadłużenia z tytułu Wypłaty następuje przez wykonanie przelewu na rachunek rozliczeniowy, którego numer Pożyczkobiorca otrzymuje od Pożyczkodawcy w Potwierdzeniu Wypłaty albo za pośrednictwem płatności online dostępnej na Koncie Pożyczkobiorcy.

 2. Datą spłaty zadłużenia powstałego z tytułu Wypłaty, jest dzień wpływu środków pieniężnych na wskazany przez Pożyczkodawcę rachunek rozliczeniowy lub autoryzacji transakcji przez udostępniony Pożyczkobiorcy przez Pożyczkodawcę system płatności.

 3. Jeżeli Termin Spłaty lub Termin Płatności Raty przypada na niedzielę lub inny dzień ustawowo wolny od pracy, Pożyczkobiorca jest zobowiązany do dokonania spłaty najpóźniej w tym dniu, a Termin Spłaty lub termin płatności raty nie ulega przedłużeniu do dnia roboczego przypadającego po tym dniu.

§ 8 Warunki dokonywania spłat Pożyczki Krótkoterminowej

 1. Z zastrzeżeniem postanowień § 10 Umowy Ramowej, Pożyczkobiorca jest zobowiązany do spłaty całości kwoty dokonanej Wypłaty wraz z należną prowizją najpóźniej w Terminie Spłaty.

 2. Termin Spłaty Pożyczki Krótkoterminowej, określony jest w Formularzu Informacyjnym oraz Potwierdzeniu Wypłaty. Spłaty Pożyczkobiorcy zaliczane są na pokrycie zobowiązań wobec Pożyczkodawcy w następującej kolejności:

  1. zwrot kwoty kapitału Wypłaty,

  2. prowizja,

  3. należne odsetki od zadłużenia przeterminowanego (odsetki karne).

§ 9 Warunki dokonywania spłat Pożyczki Ratalnej

 1. Z zastrzeżeniem postanowień § 11 Umowy Ramowej, Pożyczkobiorca jest zobowiązany do spłacenia Pożyczki Ratalnej wraz z należną prowizją zgodnie z Harmonogramem Rat.

 2. Wysokość rat wskazywana jest w Harmonogramie Rat.

 3. Harmonogram Rat jest dostępny na Koncie Pożyczkobiorcy. Pożyczkobiorca może również w każdym czasie złożyć wniosek o otrzymanie na Trwałym Nośniku bezpłatnego Harmonogramu Rat.

 4. Spłaty Pożyczkobiorcy zaliczane są na pokrycie zobowiązań wobec Pożyczkodawcy w następującej kolejności:

  1. część kapitałowa najwcześniej wymagalnej raty,

  2. część prowizyjna najwcześniej wymagalnej raty,

  3. część kapitałowa kolejnej raty,

  4. część prowizyjna kolejnej raty,

  5. należne odsetki od zadłużenia przeterminowanego (odsetki karne).

§ 10 Wcześniejsza spłata Pożyczki Krótkoterminowej

 1. Pożyczkobiorca ma prawo w każdym czasie przed Terminem Spłaty do spłaty całości lub części zadłużenia z tytułu Pożyczki Krótkoterminowej, bez ponoszenia opłat lub prowizji za wcześniejszą spłatę.

 2. W przypadku spłaty całości lub części zadłużenia przed Terminem Spłaty, całkowity koszt Pożyczki Krótkoterminowej ulega obniżeniu stosownie do rzeczywistego okresu w jakim Pożyczkobiorca korzystał z Pożyczki Krótkoterminowej.

§ 11 Wcześniejsza spłata Pożyczki Ratalnej

 1. Pożyczkobiorca ma prawo w każdym czasie w okresie kredytowania do spłaty całości lub części zadłużenia z tytułu Pożyczki Ratalnej, bez ponoszenia opłat lub prowizji za wcześniejszą spłatę.

 2. W przypadku spłaty całości lub części zadłużenia przed datą płatności ostatniej raty określoną w Harmonogramie Rat, całkowity koszt Pożyczki Ratalnej ulega obniżeniu stosownie do rzeczywistego okresu w jakim Pożyczkobiorca korzystał z Pożyczki Ratalnej.

§ 12 Skutki braku spłaty w terminie

 1. Niespłacenie kapitału lub prowizji Pożyczki Krótkoterminowej w ustalonym Terminie Spłaty lub spłacenie ich w niepełnej wysokości, jak również niespłacenie kapitału lub prowizji Pożyczki Ratalnej zgodnie z Harmonogramem Rat lub spłacenie ich w niepełnej wysokości, powoduje powstanie zadłużenia przeterminowanego, od którego pobierane są odsetki od zadłużenia przeterminowanego (odsetki karne), w wysokości równej dwukrotności sumy aktualnej stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych (w stosunku rocznym). Stopa odsetek karnych obowiązująca w dniu dokonania Wypłaty podawana jest w Potwierdzeniu Wypłaty. Aktualna wysokość stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego podawana jest na stronie internetowej www.nbp.pl. Wysokość odsetek karnych może ulegać zmianie na zasadach określonych w § 13 Umowy Ramowej.

 2. Odsetki karne naliczane są od kwoty zaległego zobowiązania za każdy dzień opóźnienia począwszy od dnia w którym należność stała się wymagalna.

 3. Pożyczkodawca powiadamia Pożyczkobiorcę o zaległościach w spłacie oraz o rozpoczęciu naliczania odsetek karnych.

 4. W przypadku zaległości w spłacie kapitału lub prowizji należnej z tytułu Wypłaty i skierowania sprawy o zapłatę do sądu, Pożyczkobiorca może być zobowiązany do pokrycia ewentualnych kosztów postępowania sądowego, kosztów postępowania egzekucyjnego oraz zastępstwa procesowego w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym.

 5. Czynności windykacyjne są podejmowane w następujący sposób:

  1. monit wysyłany drogą elektroniczną w formie SMS,

  2. monit wysyłany drogą elektroniczną w formie e-mail,

  3. automatyczna wiadomość głosowa,

  4. kontakt telefoniczny,

  5. monit listowny,

  6. wizyta w miejscu zamieszkania Pożyczkobiorcy.

 6. Pożyczkodawca będzie podejmował czynności windykacyjne z częstotliwością zgodną z dobrymi obyczajami, w odstępach czasu umożliwiających dokonanie przez Pożyczkobiorcę niezwłocznej spłaty zadłużenia, przy założeniu, iż skuteczna czynność windykacyjna, tj. umożliwiająca ustalenie terminu spłaty zaległej płatności przez obie Strony, np. skuteczny kontakt telefoniczny, nie będzie wykonywana częściej, niż raz na 3 dni. Czynności windykacyjne mogą być wznowione, jeżeli Pożyczkobiorca nie spłaci zaległego zadłużenia w terminie uzgodnionym z Pożyczkodawcą. Wizyta w miejscu zamieszkania Pożyczkobiorcy może być przeprowadzona po wykonaniu czynności opisanych w pkt 5 a) – e), o ile czynności te nie doprowadzą do odzyskania całej należności Pożyczkodawcy.

 7. W przypadku zobowiązań Pożyczkobiorcy wynikających z Umowy Ramowej zawartej z Pożyczkodawcą, jeżeli łączna ich wartość przekracza 200 zł, są wymagalne co najmniej od 60 dni i upłynął, co najmniej miesiąc od wysłania Pożyczkobiorcy wezwania do zapłaty, Pożyczkodawca będzie uprawniony do zamieszczenia informacji o Pożyczkobiorcy w biurach informacji gospodarczej, działających na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 2014, poz. 1015 z późn. zm.). Dane Pożyczkobiorcy mogą być udostępnione do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie oraz innym podmiotom współpracującym z Pożyczkodawcą w zakresie dochodzenia należności wynikających z zawarcia Umowy Ramowej.

§ 13 Warunki i procedura zmiany stopy odsetek karnych

 1. Zmiana stopy odsetek karnych następuje w przypadku zmiany stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego, odpowiednio do zmiany tej stopy.

 2. W przypadku zmiany stopy odsetek karnych, Pożyczkobiorca otrzymuje od Pożyczkodawcy niezwłocznie, na Trwałym Nośniku, informację o tej zmianie ze wskazaniem nowej wysokości stopy odsetek karnych.

 3. W przypadku zmiany stopy odsetek karnych, Pożyczkodawca nalicza odsetki według zaktualizowanej stopy począwszy od dnia zmiany stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego.

§ 14 Prawo do odstąpienia

 1. Pożyczkobiorca ma prawo, bez podania przyczyny, odstąpić od Umowy Ramowej w ciągu 14 dni od jej zawarcia, jak również od kolejnych Wypłat dokonanych na jej podstawie w ciągu 14 dni od Dnia Wypłaty.

 2. Złożenie oświadczenia o odstąpieniu od kolejnych Wypłat nie oznacza odstąpienia od Umowy Ramowej o ile z oświadczenia Pożyczkobiorcy nie wynika inaczej.

 3. Odstąpienia dokonuje się przez złożenie oświadczenia na piśmie wysłanego na adres korespondencyjny Pożyczkodawcy wskazany w Umowie Ramowej lub na adres poczty elektronicznej wskazany na Stronie Internetowej Pożyczkodawcy. Dla zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Wzór oświadczenia o odstąpieniu określa Załącznik numer 3 do Umowy Ramowej.

 4. W razie skorzystania z prawa do odstąpienia, Pożyczkobiorca jest zobowiązany zwrócić Pożyczkodawcy kwotę dokonanej Wypłaty. Zwrot powinien nastąpić na otrzymany przy zawarciu Umowy Ramowej indywidualny numer rachunku rozliczeniowego niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu.

 5. W razie opóźnienia w zwrocie środków zgodnie z ust. 4, kwota Wypłaty staje się zadłużeniem przeterminowanym, od którego pobierane są odsetki karne.

§ 15 Warunki wypowiedzenia Umowy Ramowej

 1. Pożyczkobiorca może w każdym czasie, bez dodatkowych opłat, wypowiedzieć Umowę Ramową, z zachowaniem 30-dniowego terminu wypowiedzenia, przesyłając oświadczenie o wypowiedzeniu na adres korespondencyjny Pożyczkodawcy wskazany w Umowie Ramowej lub na adres poczty elektronicznej wskazany na Stronie Internetowej Pożyczkodawcy.

 2. W przypadku wypowiedzenia, o którym mowa w ust. 1 Pożyczkobiorca jest zobowiązany do spłaty całego zadłużenia z tytułu Wypłaty, wraz z należnymi prowizjami i innymi kosztami, przed upływem okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia Pożyczkodawca nie udziela Pożyczkobiorcy nowych Wypłat.

 3. Pożyczkodawca ma prawo, wypowiedzieć na piśmie Umowę Ramową z zachowaniem dwumiesięcznego terminu wypowiedzenia, ust. 5 stosuje się odpowiednio.

 4. W przypadku niedotrzymania przez Pożyczkobiorcę któregokolwiek z warunków udzielenia Wypłaty określonych w Umowie Ramowej, bądź negatywnego wyniku badania zdolności kredytowej Pożyczkobiorcy, termin wypowiedzenia, o którym mowa w ust. 3 wynosi 30 dni.

 5. Pożyczkodawca poinformuje Pożyczkobiorcę o przyczynie wypowiedzenia Umowy Ramowej wraz z jej wypowiedzeniem.

§ 16 Oświadczenia

 1. Pożyczkobiorca oświadcza, że otrzymał i zapoznał się z treścią Umowy Ramowej i Tabeli Kosztów.

 2. Pożyczkobiorca zobowiązuje się do informowania Pożyczkodawcy w okresie obowiązywania Umowy Ramowej, o zmianach informacji oraz danych, w szczególności danych teleadresowych, dostarczonych Pożyczkodawcy w trakcie wnioskowania o zawarcie Umowy Ramowej.

§ 17 Korespondencja

Z zastrzeżeniem wymogów wynikających z obowiązujących przepisów prawa, wszelkie oświadczenia i informacje związane z Umową Ramową w szczególności informacje o zmianach wskazanych w Umowie Ramowej (w tym zmianach Tabeli Kosztów), będą wysyłane Pożyczkobiorcy przez Pożyczkodawcę:

 1. pocztą elektroniczną, na podany przez Pożyczkobiorcę adres poczty elektronicznej,

 2. lub

 3. przesyłką listową, na podany przez Pożyczkobiorcę adres do korespondencji.

§ 18 Zmiana Umowy Ramowej

 1. Pożyczkodawca jest uprawniony do zmiany Umowy Ramowej w przypadku:

  1. zmiany sposobu lub formy świadczenia usług przez Pożyczkodawcę związanych z wprowadzeniem nowych rozwiązań technologicznych, nowych produktów lub usług, o ile zmiany te zapewniają należyte wykonanie Umowy Ramowej oraz nie naruszają interesu Pożyczkobiorcy;

  2. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do produktów posiadanych przez Pożyczkobiorcę;

  3. konieczności dostosowania Umowy Ramowej do stanowisk organów nadzoru, orzeczeń sądów lub decyzji administracyjnych związanych z ochroną konsumentów.

 2. Pożyczkodawca uprawniony jest do zmiany Tabeli Kosztów w razie zaistnienia co najmniej jednej z poniżej wskazanych przesłanek:

  1. wzrostu cen konsumpcyjnych o nie mniej niż 0,5%, który jest ustalany na podstawie kwartalnego wskaźnika cen usług konsumpcyjnych (tj. inflacja) publikowanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Zmiana dokonywana jest nie częściej niż raz na kwartał, ze skutkiem od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu publikacji wskaźnika z którego wynika wzrost, o wartość wskaźnika za okres od dnia poprzedniej zmiany wysokości opłat ze względu na wzrost cen i usług konsumpcyjnych do dnia dokonania zmiany;

  2. wprowadzenia przez Pożyczkodawcę do oferty nowych usług, przy czym jakakolwiek zmiana Tabeli Kosztów nie może mieć wpływu na warunki obsługi Wypłaty dokonanej przed wejściem w życie zmiany.

 3. O zmianie Umowy Ramowej lub Tabeli Kosztów Pożyczkodawca powiadamia Pożyczkobiorcę nie później niż 14 dni przed proponowaną datą wejścia w życie zmian, wraz z przesłaniem zmienionej Umowy Ramowej lub Tabeli Kosztów.

 4. Zmiana Umowy Ramowej lub Tabeli Kosztów zaczyna obowiązywać w terminie wskazanym w zawiadomieniu, chyba że Pożyczkobiorca w terminie 14 dni od doręczenia zmienionej Umowy Ramowej lub Tabeli Kosztów złoży Pożyczkodawcy pisemne oświadczenie o odmowie przyjęcia tych zmian. Oświadczenie o którym mowa w zdaniu poprzednim Pożyczkobiorca może przesłać na adres korespondencyjny Pożyczkodawcy wskazany w Umowie Ramowej lub na adres poczty elektronicznej wskazany na Stronie Internetowej Pożyczkodawcy.

 5. Brak oświadczenia Pożyczkobiorcy o odmowie przyjęcia zmian, oznacza ich akceptację.

 6. Złożenie przez Pożyczkobiorcę pisemnego oświadczenia o odmowie przyjęcia zmian do Umowy Ramowej lub Tabeli Kosztów uważa się za wypowiedzenie Umowy Ramowej, dokonane z dniem jego złożenia z zachowaniem 30-dniowego terminu wypowiedzenia. Złożenie oświadczenia o odmowie przyjęcia zmian powoduje, że proponowane zmiany Umowy Ramowej lub Tabeli Kosztów nie wiążą Pożyczkobiorcy. Odpowiednie zastosowanie ma § 15 ust. 2.

§ 19 Reklamacje

 1. Pożyczkobiorca jest uprawniony do skierowania Reklamacji do Pożyczkodawcy.

 2. Reklamacje można składać:

  1. e-mailem na adres: [email protected],

  2. ustnie: telefonicznie pod numerem do kontaktu podanym na Stronie Internetowej Pożyczkodawcy (koszt połączenia według taryfy operatora) albo osobiście do protokołu podczas wizyty Pożyczkobiorcy w siedzibie Pożyczkodawcy,

  3. w formie pisemnej: osobiście w siedzibie Pożyczkodawcy, ul. Żaryna 2B bud. D piętro II, 02 – 593 Warszawa, albo przesyłką pocztową na ww. adres,

  4. za pomocą Live Chat na Stronie Internetowej Pożyczkodawcy.

 3. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i adres do korespondencji Pożyczkobiorcy oraz numer zawartej Umowy Ramowej. W celu usprawnienia procesu obsługi reklamacji, uprzejmie prosimy o przedstawienie w Reklamacji również zgłaszanych zastrzeżeń wraz z ich uzasadnieniem oraz wskazaniem oczekiwań odnośnie sposobu rozpatrzenia Reklamacji. W przypadku składania Reklamacji w formie pisemnej, Reklamacja powinna zawierać również podpis Pożyczkobiorcy, a w przypadku składania Reklamacji do protokołu Pożyczkobiorca powinien podpisać protokół.

 4. Reklamacje rozpatrywane są niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania Reklamacji przez Pożyczkodawcę. Jednakże, w szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie Reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie 30 dni, Pożyczkodawca poinformuje Pożyczkobiorcę o:

  1. przyczynie opóźnienia;

  2. okolicznościach, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy;

  3. przewidywanym terminie rozpatrzenia Reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania Reklamacji.

  Do zachowania terminu wystarczy wysłanie przez Pożyczkodawcę odpowiedzi na Reklamację przed jego upływem.

 5. O wyniku postępowania reklamacyjnego Pożyczkodawca powiadomi Pożyczkobiorcę w formie pisemnej lub w sposób uzgodniony z Pożyczkobiorcą. Na wniosek Pożyczkobiorcy odpowiedź na Reklamację może zostać dostarczona pocztą elektroniczną.

 6. W przypadku nieuwzględnienia roszczenia wynikającego z Reklamacji, Pożyczkobiorca może:

  1. wystąpić z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz. U. 2015, poz. 1348),

  2. wystąpić z powództwem do sądu powszechnego ze wskazaniem podmiotu, który powinien być pozwany (Pożyczkodawca) i sądu miejscowo właściwego do rozpoznania sprawy.

§ 20 Pozostałe postanowienia

 1. Umowa Ramowa wchodzi w życie w Dniu pierwszej Wypłaty.

 2. Pożyczkodawca jest uprawniony do dokonania cesji wierzytelności, w tym niewymagalnych, wynikających z Umowy Ramowej na rzecz osób trzecich bez zgody Pożyczkobiorcy. Pożyczkobiorca zostanie powiadomiony o dokonaniu cesji, chyba że spłata pożyczki będzie nadal wykonywana na rachunek Pożyczkodawcy.

 3. Umowa Ramowa podlega i została sporządzona zgodnie z prawem polskim.

 4. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie Umowy Ramowej zostanie uznane za nieważne, niezgodne z prawem bądź bezskuteczne, nieważność, niezgodność z prawem bądź bezskuteczność tego rodzaju nie będzie miała wpływu na ważność, zgodność z prawem lub skuteczność pozostałych postanowień Umowy Ramowej, które pozostaną wiążące i w mocy.

 5. Z zastrzeżeniem ust. 6, 7 i 8, wszelkie spory wynikające z wykonywania Umowy Ramowej, będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny.

 6. Strony mogą poddać spór wynikający z wykonywania Umowy Ramowej rozstrzygnięciu Sądu Polubownemu przy Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”), na podstawie § 1 ust. 1 Regulaminu tego Sądu. Podstawą do poddania sporu pod rozstrzygnięcie Sądu Polubownego przy KNF jest zgoda stron (zapis na Sąd Polubowny lub umowa o przeprowadzenie mediacji przed Sądem Polubownym). Szczegółowe warunki rozpoznawania sporów między uczestnikami rynku finansowego a ich klientami określone są w Regulaminie Sądu Polubownego przy KNF dostępnym na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego: www.knf.gov.pl.

 7. Pożyczkobiorca może skorzystać również z utworzonej przez Komisję Europejską, Europejskiej Platformy Rozwiązywania Sporów Online (,,Platforma ODR"). Platforma ODR jest interaktywną stroną internetową, za pomocą której możliwe jest pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów, dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii, a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii. Platforma ODR, dostępna jest pod adresem ec.europa.eu/odr/.

 8. Podmiotem uprawnionym do pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich pomiędzy Pożyczkobiorcą, a Wonga.pl sp. z o.o. jest Rzecznik Finansowy. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Rzecznika Finansowego dostępnej pod adresem rf.gov.pl.

 9. W sprawach nieuregulowanych w Umowie Ramowej mają zastosowanie postanowienia Ustawy o kredycie konsumenckim, Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 10. Organem właściwym w sprawach ochrony konsumentów jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dane teleadresowe: Plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa, Centrala: tel. +48 22 55 60 800; e-mail: [email protected]).

 11. Umowa Ramowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Załączniki:

 1. Tabela Kosztów

 2. Formularz Informacyjny

 3. Wzór oświadczenia o odstąpieniu

 4. Potwierdzenie Wypłaty

Za Pożyczkobiorcę:

Za Pożyczkodawcę:

Podpis:

Podpis:

Data:

Data: