Polityka Prywatności

Obowiązująca Polityka Prywatności Serwisu Wonga.pl sp. z o.o.

Polityka cookies w serwisie wonga.com

Poniższa polityka cookies określa zasady wykorzystywania plików cookies (tj. ich przechowywania na urządzeniu użytkownika i uzyskiwania do nich dostępu) w serwisie wongacom („Serwis”), administrowanym przez Wonga.pl sp. z o.o. w Warszawie, ul. Żaryna 2B, bud. D, 02-593 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000412352, NIP: 1132853869, o kapitale zakładowym 21.497.000,00 zł („Wonga”).

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) są niewielkimi plikami tekstowymi wykorzystywanymi w związku z korzystaniem z Serwisu przez użytkownika. Pliki takie są tworzone i zapisywane w urządzeniu użytkownika (np. na komputerze), zaś Serwis może uzyskiwać do nich dostęp.

Pliki cookies stosowane w ramach Serwisu, w zależności od ich rodzaju, są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki (tzw. sesyjne pliki cookies) lub po dłuższym okresie (tzw. trwałe pliki cookies). Więcej o sposobie funkcjonowania plików cookies można dowiedzieć się na stronie https://www.wszystkoociasteczkach.pl.

Użytkownik może udzielić bądź odmówić udzielenia zgody na wykorzystywanie plików cookies poprzez ustawienia swojej przeglądarki. W zależności od używanej przeglądarki, może być dostępna także możliwość określenia bardziej szczegółowych warunków przechowywania plików cookies, np. poprzez blokowanie wyłącznie plików cookies wykorzystywanych przez poszczególne witryny, blokowanie jedynie określonych plików cookies lub usunięcie pojedynczych plików cookies, które są już przechowywane w urządzeniu użytkownika. Jeżeli przeglądarka użytkownika akceptuje określone pliki cookies, użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie tych plików cookies, zgodnie z odpowiednimi przepisami polskiego prawa.

Dokładne instrukcje dotyczące sposobu określenia warunków przechowywania plików cookies są dostępne na stronach internetowych producenta lub dewelopera przeglądarek internetowych.

Brak zgody na wykorzystywanie plików cookies może spowodować, że część funkcjonalności Serwisu nie będzie działać poprawnie lub przestanie działać. W celu korzystania z pełnej funkcjonalności Serwisu, zalecane jest wyrażenie zgody na przechowywanie i uzyskiwanie dostępu do plików cookies.

Pliki cookies mogą być wykorzystywane zarówno przez Wonga, jak również przez inne podmioty. Pliki cookies pozwalają nam na dostosowanie Serwisu do oczekiwań użytkowników. Dokładne cele wykorzystywania plików cookies określa poniższa tabela:

Rodzaj plików cookies

Cel wykorzystania plików cookies

Pliki cookies własne (zamieszczane przez Wonga):

 

Identyfikacja sesji przeglądarki internetowej

Aby utrzymać stan Twojej bieżącej sesji przeglądarki internetowej podczas przeglądania stron w Serwisie, w tym podczas procesu wnioskowania

Identyfikacja użytkownika

Aby umożliwić dostęp do danych osobowych znajdujących się na Twoim koncie

Stan zalogowania

Aby śledzić, czy podane przez Ciebie dane są poprawne, w celu bezpiecznego podania Ci informacji nt. Twojego konta oraz kwoty spersonalizowanego maksymalnego limitu wypłaty

Śledzenie podmiotów partnerskich

Aby informować Wonga, że trafiłeś na stronę Serwisu poprzez stronę jednego z naszych podmiotów partnerskich, w celu dopasowania aplikacji do Twoich potrzeb. Jest to również osiągane poprzez użycie unikatowego identyfikatora w opisie adresu URL, gdy odwiedzasz Serwis

Pliki cookies zewnętrzne (zamieszczane przez osoby trzecie współpracujące z Wonga za pośrednictwem Serwisu):

 

Wydajnościowe i analityczne pliki cookies

Aby zebrać informacje o Użytkownikach, ich aktywności podczas przeglądania stron Serwisu i sposobie, w jaki używają Serwis, w tym informacje takie jak liczba Użytkowników, skąd pochodzą i jakie strony odwiedzają. Informacje te wykorzystujemy w celach analitycznych, aby zrozumieć zachowania Użytkowników w naszym Serwisie oraz to, jak możemy ulepszyć nasz Serwis oraz w celu odpowiedniego dopasowania kierowanych do Ciebie komunikatów w Serwisie oraz poza nim.

Śledzenie reklam

Aby zebrać informacje niebędącymi danymi osobowymi, o tym jak reklama zamieszczona na innych stronach oddziałuje na Użytkowników zanim trafią do Serwisu oraz o preferencjach Użytkowników w zakresie reklamy. Informacje te pomagają nam na dostosowanie reklam do Twoich zainteresowań, kontrolowanie ile razy wyświetlana jest dana reklama oraz mierzenie efektywności kampanii reklamowych.

Testowanie strony

Aby pokazać Ci różne wersje tej samej strony lub jej zawartości, mierzyć, która wersja wypada lepiej oraz decydować, którą wersję pokazać Ci gdy odwiedzasz Serwis. Wersje są wybierane losowo i dane osobowe nie są przechowywane lub przetwarzane przez to cookie.

Clickstream

Aby zidentyfikować konkretne strony odwiedzone przez Ciebie podczas bieżącej sesji przeglądarki internetowej

 

Polityka Prywatności

Informacje Ogólne

Wonga nieustannie dba o zapewnienie wysokiego standardu ochrony prywatności Użytkowników. Niniejsza Polityka Prywatności, zwana dalej „Polityką”, określa zasady zbierania, przetwarzania oraz wykorzystywania Danych Osobowych Użytkowników przez Wonga.

W ramach prowadzonej przez nas działalności zobowiązujemy się do przestrzegania niniejszej Polityki, jak również wymogów obowiązujących przepisów prawa w zakresie przetwarzania Danych Osobowych. Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą Polityką, ponieważ wyjaśnia ona nasze podejście i praktyki związane z ochroną Danych Osobowych.

Ilekroć w Polityce jest mowa o:

Danych Osobowych – dane osobowe w rozumieniu przepisów RODO, tj. m.in. informacje, które (w oderwaniu od innych lub w połączeniu z innymi posiadanymi przez Wonga informacjami) umożliwiają bezpośrednie lub pośrednie zidentyfikowanie osoby fizycznej;

RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem Danych Osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

Serwisie –strona internetowa www.wonga.pl;

Umowie Ramowej – rozumie się przez to Ramową Umowę Pożyczki, zawieraną przez Wonga z Użytkownikiem przy wykorzystaniu Serwisu;

Użytkowniku – rozumie się przez to osobę odwiedzającą Serwis, osobę zamierzającą korzystać lub korzystającą z usług Wonga, w tym zawierającą z Wonga Umowę Ramową, zarówno obecnie, jak i w przyszłości;

Wonga – rozumie się przez to Wonga.pl sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żaryna 2B, bud. D, 02-593 Warszawa, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000412352, NIP 1132853869, REGON 146025969, i z kapitałem zakładowym w wysokości 21.497.000,00 zł.

Jaki jest zakres danych zbieranych przez Wonga?

Użytkownik, który chce założyć konto w Serwisie, zgodnie z regulaminem dostępnym pod adresem www.wonga.pl, powinien podać wymagane dane w formularzu rejestracyjnym. Użytkownik, który chce zaaplikować o pożyczkę w Wonga musi założyć konto w Serwisie oraz zalogować się do swojego Konta poprzez podanie adresu e-mail lub numeru PESEL i hasła lub numeru telefonu i adresu e-mail zweryfikowanych numerycznym kodem otrzymanym przez Użytkownika w formie wiadomości tekstowej. Aby złożyć wniosek o pożyczkę w Wonga, należy podać następujące dane:

a. Imię,

b. Drugie imię (jeśli istnieje),

c. Nazwisko,

d. Adres zameldowania,

e. Adres korespondencyjny,

f. Numer PESEL,

g. Seria i numer dowodu osobistego,

h. Data wydania i ważności dowodu osobistego,

i. Kraj urodzenia,

j. Nazwisko panieńskie matki,

k. Wykształcenie,

l. Stan cywilny,

m. Liczbę osób na utrzymaniu do 18 roku życia,

n. Informacje dotyczące uzyskiwanych dochodów,

o. Numer telefonu,

p. Numer rachunku bankowego,

Podanie powyższych danych jest dobrowolne, ale konieczne do skorzystania z pełni usług oferowanych przez Wonga, tj. wnioskowania o finansowanie.

Dane Osobowe, takie jak imię, drugie imię (jeśli istnieje), nazwisko, adres zameldowania/korespondencyjny, numer PESEL, seria i numer dowodu osobistego, data wydania i ważności dowodu osobistego, wykształcenie, adres e-mail, numer rachunku bankowego, stan cywilny, liczba osób na utrzymaniu do 18 roku życia, informacje dotyczące uzyskiwanych dochodów oraz numer telefonu są Danymi Osobowymi, których podanie przez Użytkownika jest niezbędne, aby Wonga mogła świadczyć względem Użytkownika usługi drogą elektroniczną w zakresie udzielenia finansowania.

W celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udzielenia finansowania niezbędne jest również pozyskanie Danych Osobowych od innych podmiotów, w tym danych z Biura Informacji Kredytowej S.A., biur informacji gospodarczej, CRIF sp. z o.o., uczestników Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej, uczestników Systemu Wymiany Informacji, PayPro S.A., uczestników Forum Wiarygodnej Wymiany Informacji, Kontomatik sp. z o.o., iovation inc oraz z bazy Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Brak wskazania niezbędnych dla celów świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udzielenia finansowania Danych Osobowych może wiązać się z niemożliwością świadczenia tych usług względem Użytkownika.

W przypadku złożenia przez Użytkownika wniosku o pożyczkę w Wonga, Wonga zbiera Dane Osobowe Użytkownika w zakresie IP Użytkownika, typu i wersji systemu operacyjnego czy przeglądarki, ustawień strefy czasowej, typu i wersji wtyczek do przeglądarki, czasu i miejsca wizyt w Serwisie czy informacji o odwiedzanych stronach.

W przypadku prowadzenia rozmów telefonicznych z Użytkownikami Wonga zastrzega sobie prawo ich nagrywania w celach szkoleniowych oraz kontroli jakości usług świadczonych przez Wonga, a także w celach dowodowych. W przypadku braku zgody na nagrywanie rozmowy, Użytkownik powinien zakończyć połączenie.

Kto jest administratorem i inspektorem Danych Osobowych?

Administratorem Danych Osobowych podanych przez Użytkownika jest Wonga.

Wonga powołała inspektora ochrony danych – Anetę Miśkowiec-Majewską. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Danych Osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem.

Kontakt z inspektorem ochrony danych może nastąpić poprzez:

 • e-mail: [email protected];
 • pisemnie: Inspektor Ochrony Danych, Wonga.pl sp. z o.o., ul. Żaryna 2B, bud. D, 02-593 Warszawa.

W jakim celu przetwarzamy dane Użytkowników?

Dane Osobowe Użytkowników mogą być przetwarzane w następujących celach:

 1. podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy Ramowej;
 2. wykonania Umowy Ramowej;
 3. weryfikacji tożsamości Użytkownika;
 4. przekazania informacji pozytywnej do biur informacji gospodarczej;
 5. przeprowadzenia analizy zdolności kredytowej;
 6. pośrednictwa kredytowego;
 7. pozyskania Danych Osobowych od osób trzecich wyłącznie w odniesieniu do udzielenia finansowania, potencjalnej windykacji i działalności marketingowej i wyłącznie względem Użytkowników Strony;
 8. tworzenia profilu Użytkownika na podstawie dotychczasowej historii;
 9. umożliwienia korzystania z Serwisu oraz zapewnienia jego bezpieczeństwa;
 10. możliwego monitorowania aktywności Użytkownika w Serwisie;
 11. brania udziału w konkursach i akcjach promocyjnych organizowanych w Serwisie;
 12. bieżącego kontaktu z Użytkownikiem;
 13. przeciwdziałania przestępstwom i wyłudzeniom, w tym oszustwom i praniu pieniędzy;
 14. wysyłania informacji handlowych lub nawiązywania kontaktu telefonicznego w celu przedłożenia oferty w ramach marketingu bezpośredniego Wonga;
 15. przeprowadzania analiz satysfakcji Użytkownika z usług świadczonych przez Wonga;
 16. przeprowadzania komunikacji treści edukacyjnych;
 17. archiwalnych;
 18. ochrony przed roszczeniami;
 19. windykacji należności;
 20. prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
 21. zapewnienia rozliczalności w zakresie przetwarzanych Danych Osobowych.

Na jakiej podstawie przetwarzamy dane Użytkowników?

Przede wszystkim, Wonga przetwarza Dane Osobowe Użytkowników w celu podjęcia niezbędnych działań jeszcze przed zawarciem Umowy Ramowej z Użytkownikiem, a następnie w celu realizacji samej Umowy Ramowej, której stroną jest Użytkownik. Przetwarzanie, o którym mowa w niniejszym ustępie, jest realizowane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

W związku z wynikającą z przepisów prawa koniecznością dokonywania przez Wonga oceny zdolności kredytowej Użytkowników, Użytkownik, który wypełni wniosek o pożyczkę, proszony jest o wyrażenie zgody na weryfikację jego zdolności kredytowej w ERIF Biurze Informacji Gospodarczej S.A., Krajowym Rejestrze Długów Biurze Informacji Gospodarczej S.A., Krajowym Biurze Informacji Gospodarczej S.A. oraz Biurze Informacji Gospodarczej Infomonitor S.A., oraz do Biura Informacji Kredytowej S.A. z wnioskiem o udzielenie informacji. Dane Użytkownika zostaną również zweryfikowane w publicznej bazie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Przetwarzanie, o którym mowa w niniejszym ustępie, jest realizowane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

Wonga zobowiązana jest do dokonywania weryfikacji zastrzeżenia numerów PESEL Użytkowników w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL. Przetwarzanie, o którym mowa w niniejszym ustępie, jest realizowane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z art. 9b ustawy o kredycie konsumenckim.

W przypadku, gdy Wonga nie będzie w stanie przeprowadzić oceny zdolności kredytowej pozwalającej na wydanie decyzji kredytowej na podstawie zebranych przez Wonga danych i informacji lub w sytuacji gdy całkowita kwota pożyczki (tj. kwota pożyczki bez kredytowanych kosztów) przekracza dwukrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, Wonga odbiera od Użytkownika oświadczenie o dochodach i stałych wydatkach gospodarstwa domowego. Przetwarzanie, o którym mowa w niniejszym ustępie, jest realizowane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

Użytkownik jest również proszony o wyrażenie zgody na przekazywanie pozytywnych informacji do biur informacji gospodarczej. W tym zakresie Dane Osobowe Użytkownika przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Jednakże, negatywne informacje o Użytkowniku są przez Wonga przekazywane do biur informacji gospodarczej na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Wonga. Wonga przetwarza więc Dane Osobowe w tym celu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Wonga zobowiązana jest do raportowania Danych Osobowych Użytkownika w związku z udzieloną pożyczką, jak i raportowania statusu jej ewentualnych zaległości do Biura Informacji Kredytowej S.A. Przetwarzanie, o którym mowa w niniejszym ustępie, jest realizowane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z art. 9a ust 8 ustawy o kredycie konsumenckim. Wonga jest również zobowiązana raportować status pożyczek w okresie od ich zaciągnięcia do ich całkowitej spłaty na podstawie art. 6 ust 1 lit c RODO w związku z art. 59b ust. 3 o kredycie konsumenckim. Raportowanie to jest niezbędne dla zrealizowania obowiązku informowania Biura Informacji Kredytowej S.A. o całkowitej spłacie zobowiązań, ich wygaśnięciu, o stwierdzeniu nieistnienia zobowiązania lub korekcie jego wysokości oraz o nowo powstałych zobowiązaniach i ich aktualizacji, w terminie 7 dni od wystąpienia okoliczności uzasadniających przekazanie informacji. Przetwarzanie, o którym mowa w niniejszym ustępie, jest realizowane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

Dane o zobowiązaniach po ich wygaśnięciu Wonga przekazuje do Biura Informacji Kredytowej S.A. na podstawie art. 6 ust 1 lit a RODO, tj. zgody wyrażonej w procesie wnioskowania o pożyczkę.

W uzasadnionym interesie Wonga leży przeciwdziałanie ewentualnym wyłudzeniom, dlatego też w celu przeprowadzenia stosownej weryfikacji Użytkowników, Wonga będzie przetwarzać Dane Osobowe Użytkowników, przekazując je do analizy do PayPro S.A., oraz przetwarzać Dane Osobowe Użytkowników pozyskane od PayPro S.A.w celu dokonania ich analizy oraz przekazywać Dane Osobowe do analizy do biur informacji gospodarczej, CRIF sp. z o.o. oraz uczestników Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej oraz Forum Wiarygodnej Wymiany Informacji wskazanych poniżej. W celu przeciwdziałania wyłudzeniom Wonga otrzymuje dane o Użytkownikach również od iovation Inc. oraz Nethone Sp. z o.o. W celu dokonania weryfikacji tożsamości Użytkownika Wonga również przetwarza otrzymane Dane Osobowe od usługodawców usług poczty elektronicznej, z której dany Użytkownik korzysta. Przetwarzanie, o którym mowa w niniejszym ustępie, jest realizowane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

W związku z obowiązkiem stosowania przez Wonga środków bezpieczeństwa finansowego, w szczególności dokonywania przez Wonga weryfikacji tożsamości Użytkowników, Dane Osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia środków bezpieczeństwa finansowanego, w tym weryfikacji tożsamości na podstawie art. 6 ust 1 lit c) RODO w związku z obowiązkiem realizacji wymogów wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Weryfikacja tożsamości może być dokonywana w szczególności za pośrednictwem CRIF sp. z o.o. oraz Kontomatik sp. z o.o.

W związku z dokonywaniem oceny zdolności kredytowej przez Uczestników Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej, Użytkownik, który wypełnia wniosek jest również proszony o udzielenie odpowiednich zgód umożliwiających ww. ocenę. Przetwarzanie to jest realizowane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Uczestnicy Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej wykazani są na stronie internetowej https://www.credit-check.pl/uczestnicy/

W związku z dokonywaniem oceny zdolności kredytowej przez Uczestników Forum Wiarygodnej Wymiany Informacji (FWWI), Użytkownik, który wypełnia wniosek jest również proszony o udzielenie odpowiednich zgód umożliwiających przeprowadzenie ww. oceny. Przetwarzanie Danych Osobowych dokonywane jest na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Uczestnicy Forum Wiarygodnej Wymiany Informacji wykazani są na stronie internetowej https://www.credit-check.pl/uczestnicy/

W związku z dokonywaniem oceny zdolności kredytowej przez Wonga w ramach współpracy z podmiotami współpracującymi w ramach Systemu Wymiany Informacji, Użytkownik, który wypełnia wniosek jest również proszony o udzielenie odpowiednich zgód umożliwiających przeprowadzenie ww. oceny. Przetwarzanie Danych Osobowych dokonywane jest na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Uczestnicy Systemu Wymiany Informacji wykazani są na stronie internetowej https://www.credit-check.pl/uczestnicy/

W przypadku udzielenia zgody przez Użytkownika na skorzystanie z usług pośrednictwa kredytowego świadczonych przez Wonga, Dane Osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez Wonga w celu wykonania tych usług. Przetwarzanie to jest realizowane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

W związku z wymogami ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy prawo telekomunikacyjne oraz gdy Użytkownik udzieli zgodę, na adres e-mail lub numer telefonu podane przez Użytkownika lub pozyskane za zgodą Użytkownika z innych źródeł, mogą być wysyłane informacje handlowe lub nawiązywany kontakt telefoniczny w celu przedłożenia oferty dla Użytkownika, względem działań podejmowanych przez Wonga w ramach jej marketingu bezpośredniego, również z wykorzystaniem automatycznych systemów wywołujących i telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (jak w szczególności telefon, serwer, komputer). W zakresie prowadzenia marketingu bezpośredniego komunikacja może być również kierowana za pośrednictwem listu. W celu, o którym mowa w niniejszym ustępie, dane będą przetwarzane przez Wonga na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

W zakresie treści edukacyjnych, w szczególności prowadzenia komunikacji edukacyjnej, Wonga będzie przetwarzać Dane Osobowe na podstawie zgody Użytkownika. W tym zakresie Dane Osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Wonga będzie dokonywała przetwarzania pozyskanych Danych Osobowych od osób trzecich wyłącznie w celach udzielenia finansowania, potencjalnej windykacji i celach marketingowych względem Użytkowników Strony.

W przypadku udzielenia zgody przez Użytkownika, Dane Osobowe Użytkownika mogą służyć do tworzenia jego profilu na podstawie dotychczasowej historii: jego aktywności w Serwisie, oceny zdolności kredytowej oraz korzystania przez Użytkownika z usług oferowanych przez Wonga, a profil ten będzie wykorzystywany do analiz i przygotowania oferty produktowej. W celu, o którym mowa w niniejszym ustępie, dane te będą przetwarzane przez Wonga na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Ponadto Wonga podejmuje decyzje w sposób zautomatyzowany w zakresie oceny zdolności kredytowej i przeciwdziałania wyłudzeniom. Analiza ta jest elementem weryfikacji złożonego wniosku o pożyczkę i ma wpływ na decyzję kredytową podejmowaną przez Wonga. 

Jeżeli Użytkownik korzysta z usług Wonga poprzez pośredników agregujących oferty pożyczkowe, zakładane jest Użytkownikowi wirtualne Konto celem umożliwienia procesowania wnioskowania o pożyczkę. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta po wyrażeniu zgody na jego założenie, a więc Dane Osobowe Użytkownika będą przetwarzane celem zapewnienia pełnej funkcjonalności Konta.

Dane Osobowe Użytkownika w zakresie jego aktywności w Serwisie mogą być monitorowane. W tym zakresie przetwarzanie będzie odbywać się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

W przypadku braku spłaty zobowiązania wynikającego z Umowy Ramowej, Wonga może pozyskać Dane Osobowe w zakresie adresu korespondencyjnego, adresu e-mail oraz numeru telefonu z następujących źródeł wskazanych poniżej. Przetwarzanie to będzie wykonywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

 • 4-B Group Sp. z o.o.
 • CRIF sp. z o.o.
 • Orange Polska S.A.
 • Call Center Tools S.A.
 • CS Group Polska Sp. z o.o.
 • Eniro Polska Sp. z o.o.
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Biuro Informacji Kredytowej S.A.
 • Poczta Polska S.A.
 • Vectra S.A.
 • Rejestr REGON
 • Polkomtel Sp. z o.o.
 • P4 Sp. z o.o.
 • Systemy bankowości elektronicznej
 • Contact Center Sp. z o.o.
 • Marketing Relacji Sp. z o.o.
 • DBMS Sp. z o.o.
 • Orange S.A. Hurtowe Biuro Numerów
 • Kancelaria Prawna Lexus M. Bobolewski i Spółka, sp. k.

W przypadku udzielenia zgody przez Użytkownika, Dane Osobowe Użytkownika w zakresie imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu, mogą być udostępniane instytucjom pożyczkowym w rozumieniu ustawy o kredycie konsumenckim oraz bankom w rozumieniu ustawy Prawo bankowe jak i partnerom biznesowym współpracującym z Wonga w celu przedstawiania Użytkownikowi przez te podmioty informacji marketingowych lub handlowych na podany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail lub numer telefonu, w tym informacji wysyłanych za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. komputer, serwer, telefon) oraz automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego. W celu, o którym mowa w niniejszym ustępie, dane te będą przetwarzane przez Wonga na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Użytkownik może wyrazić zgodę na pozyskiwanie powiadomień web push wysyłanych przez Serwis do przeglądarki internetowej Użytkownika. Powiadomienia web push będą stanowiły powiadomienia o ofertach i produktach Administratora, jak i powiadomienia informujące o braku spłaty zobowiązania finansowego, jeżeli dotyczy Użytkownika. Powiadomienia web push będą wysyłane wyłącznie po wyrażeniu przez Użytkownika zgody na ich otrzymywanie. Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie powiadomień web push za pośrednictwem komunikatu, który pojawi się w Serwisie, klikając „Zgadzam się”. Zgoda może być każdorazowo wycofana za pośrednictwem ustawień przeglądarki internetowej Użytkownika.

Wonga przetwarzać będzie również Dane Osobowe, w celu wykonania obowiązków prawnych, w tym w szczególności, wykonania zobowiązań wynikających z ustawy o rachunkowości, ustawy o kredycie konsumenckim oraz ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. W celu, o którym mowa w niniejszym akapicie, dane te będą przetwarzane przez Wonga na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

Wonga może również przetwarzać Dane Osobowe Użytkownika w celach przeprowadzenia konkursów lub akcji promocyjnych organizowanych w Serwisie, w których Użytkownik weźmie udział, umożliwienia korzystania z Serwisu oraz zapewnienia jego bezpieczeństwa, przeprowadzania analiz satysfakcji Użytkownika z usług świadczonych przez Wonga, archiwizacji, ochrony przed roszczeniami, prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych, windykacji należności oraz w zakresie zapewnienia rozliczalności. W powyższych celach Dane Osobowe mogą być przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.W każdym przypadku, gdy dla przetwarzania Danych Osobowych Użytkownika konieczne jest udzielenie zgody, szczegółowe informacje na jej temat oraz konsekwencji jej udzielenia bądź nieudzielenia zostaną podane Użytkownikowi w chwili zwrócenia się z prośbą o jej udzielenie.

Przez jaki okres przetwarzamy dane Użytkowników?

Dane Osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Wonga przez okres wymagany zgodnie z przepisami prawa, okres obowiązywania Umowy Ramowej lub przez okres, w którym Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie informacji handlowych lub przekazywanie Danych Osobowych osobom trzecim.

Przetwarzanie Danych Osobowych na podstawie udzielonej przez Użytkownika zgody trwa przez czas udzielenia zgody. Wonga zaprzestaje przetwarzać Dane Osobowe Użytkownika kiedy otrzyma dyspozycję cofnięcia zgody na przetwarzanie Danych Osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które było dokonane na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Dane Osobowe Użytkownika przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu będą przechowywane przez Wonga przez okres aktualności uzasadnionego interesu Wonga.

Jakie są uprawnienia Użytkowników dotyczące ich Danych Osobowych?

Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:

 • prawo dostępu do danych - czyli prawo zwrócenia się do Wonga z zapytaniem, czy przetwarzamy Dane Osobowe Użytkownika, a także zażądanie informacji m.in. na temat celów przetwarzania Danych Osobowych oraz osób trzecich, którym Wonga przekazuje Dane Osobowe Użytkownika. Aby uzyskać dostęp do przechowywanych przez Wonga informacji, skontaktuj się z nami, korzystając z danych kontaktowych zamieszczonych w zakładce „Kontakt” na naszej Stronie. Nasz plik informacji o Użytkowniku jest zazwyczaj udostępniany w ciągu 1 miesiąca;
 • prawo żądania sprostowania, ograniczenia lub usunięcia danych - Użytkownik posiadający u nas konto, może żądać sprostowania i aktualizacji nieprawidłowych lub niekompletnych Danych Osobowych. Użytkownik może również żądać usunięcia Danych Osobowych, jeżeli (i) nie są one niezbędne do celów, dla których były zbierane i przetwarzane, (ii) została cofnięta zgoda na ich przetwarzanie, (iii) są przetwarzane niezgodnie z prawem, bądź (iv) konieczne jest ich usuniecie w celu wywiązania się z obowiązku prawnego. Ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych Użytkownik może żądać, jeśli (i) kwestionuje ich prawidłowość, (ii) kwestionuje zgodność ich przetwarzania z prawem, (iii) kwestionuje istnienie celu i potrzeby ich przetwarzania bądź (iv) wniósł sprzeciw względem ich przetwarzania. W celu przekazania dyspozycji w zakresie aktualizacji Danych Osobowych, ograniczenia ich przetwarzania lub ich usunięcia, skontaktuj się z nami, korzystając z danych kontaktowych zamieszczonych w zakładce „Kontakt” na naszej Stronie;
 • prawo wniesienia sprzeciwu - Użytkownik ma prawo wnieść sprzeciw do Wonga w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Danych Osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Wonga, w tym profilowania (np. przesyłania spersonalizowanych ofert). Użytkownik ma również prawo sprzeciwić się wszelkim wynikom przetwarzania danych, które naruszają jego prawa i które są prowadzone wyłącznie za pomocą zautomatyzowanych systemów. W celu wniesienia sprzeciwu skontaktuj się z nami, korzystając z danych kontaktowych zamieszczonych w zakładce „Kontakt” na naszej Stronie;
 • prawo wycofania zgody - w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Danych Osobowych jest zgoda Użytkownika, Użytkownik ma prawo jej wycofania w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W celu wycofania zgody skontaktuj się z nami, korzystając z danych kontaktowych zamieszczonych w zakładce „Kontakt” na naszej Stronie;
 • prawo do przenoszenia danych - w zakresie, w jakim Dane Osobowe Użytkownika są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody Użytkownika, Użytkownikowi przysługuje prawo do przenoszenia Danych Osobowych, tj. do otrzymania od Wonga Danych Osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Na żądanie Użytkownika dane te mogą zostać przesłane innemu administratorowi danych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W celu skorzystania z prawa przenoszenia Danych Osobowych, skontaktuj się z nami, korzystając z danych kontaktowych zamieszczonych w zakładce „Kontakt” na naszej Stronie. Nasz plik informacji zw. z przeniesieniem danych jest zazwyczaj udostępniany w ciągu 1 miesiąca;
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Użytkownikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną Danych Osobowych.

Żądania w zakresie danych osobowych składane drogą mailową będą rozpatrywane, jeżeli zostaną skierowane z adresu email przypisanego do profilu Użytkownika, co stanowi środek bezpieczeństwa stosowany przez Wonga.

Kim są odbiorcy danych, czyli komu przekazujemy Dane Osobowe?

Dane Osobowe Użytkowników mogą być udostępniane następującym kategoriom odbiorców danych: podmiotom wchodzącym w skład grupy kapitałowej Wonga, podmiotom świadczącym usługi związane z weryfikacją tożsamości i oceną zdolności kredytowej, biurom informacji gospodarczej, podmiotom świadczącym usługi operatora płatności internetowych, podmiotom świadczącym usługi bankowe, podmiotom świadczącym usługi doradcze, prawne, windykacyjne, marketingowe, analityczne, dostawcom usług pocztowych i kurierskich oraz dostawcom usług technologicznych i informatycznych działającym na rzecz Wonga.

Dane Osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich żądania na mocy przepisów prawa, w tym w szczególności organom wymiaru sprawiedliwości lub Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jak zabezpieczamy Dane Osobowe?

Wonga stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne niezbędne do zapewnienia poufności, integralności, rozliczalności i adekwatności danych, a także do zabezpieczenia danych przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub przetworzeniem. Wonga stosuje również środki organizacyjne i techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione Danych Osobowych podanych przez Użytkownika w Serwisie, a przede wszystkim szyfrowane połączenie SSL.

Wonga wdrożyła i utrzymuje system ochrony Danych Osobowych, mający na celu zapewnienie najwyższych standardów ochrony Danych Osobowych Użytkowników.

Czy przekazujemy Dane Osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)?

Dane Użytkownika mogą być przekazywane do państw trzecich, spoza EOG. Na taką okoliczność, transfery danych zostaną zabezpieczone za pomocą umów ze stroną otrzymującą dane spoza EOG, zawierających standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez organ nadzorczy i zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Klauzula informacyjna

Wonga.pl sp. z o.o. ("Wonga") współpracuje ze Związkiem Banków Polskich w ramach FinCERT.pl – Bankowego Centrum Cyberbezpieczeństwa ZBP.  FinCERT.pl – BCC ZBP prowadzi stałą działalność operacyjną związaną z wykrywaniem, analizowaniem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem cyberprzestępstw popełnianych na szkodę banków, instytucji pożyczkowych oraz ich klientów. Celem nadrzędnym kooperacji Wonga z FinCERT.pl – BCC ZBP jest zapewnienie utrzymania poziomu bezpieczeństwa adekwatnego do ryzyka związanego z oferowanymi w cyberprzestrzeni produktami i usługami.

Wskazane wynika z upoważnienia ustawowego określonego w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r Prawo bankowe ("Prawo bankowe"). Zgodnie z art. 106d ustawy – Prawo bankowe uprawnione podmioty, w tym Wonga jako instytucja pożyczkowa oraz Związek Banków Polskich, jako instytucja utworzona na mocy art. 105 ust. 4 ustawy – Prawo bankowe mogą przetwarzać i wzajemnie udostępniać informacje (w tym informacje objęte tajemnicą bankową) w przypadkach w szczególności uzasadnionych podejrzeń popełnienia przestępstw dokonywanych na szkodę m.in. banków czy instytucji pożyczkowych lub ich klientów w celu i zakresie niezbędnym do zapobiegania tym przestępstwom.

Związek Banków Polskich w systemach służących bezpieczeństwu banków i ich klientów przetwarza dane osobowe o charakterze identyfikacyjnym oraz dane powiązane z działalnością przestępczą ukierunkowaną na szkodę banków, instytucji pożyczkowych lub ich klientów. Dane o charakterze osobowym nie są przetwarzane dłużej niż 5 lat. Dokłada też wszelkich starań w zakresie bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych. Korzysta wyłącznie z usług sprawdzonych i renomowanych podmiotów przetwarzających z sektora IT. Dane nie są przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, nie podlegają też zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

W Związku Banków Polskich został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych ([email protected]), z którym można skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Każdy podmiot danych ma prawo żądać usunięcia lub sprostowania swoich danych osobowych. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności przetwarzania danych osobowych z prawem, osobom, których dane dotyczą przysługuje skarga do organu nadzorczego.

Administratorem danych osobowych jest Wonga z którą można kontaktować się pod adresem ul. Żaryna 2B, bud D, 02-593 Warszawa. Wonga w ramach współpracy z FinCERT.pl – Bankowym Centrum Cyberbezpieczeństwa Związku Banków Polskich przetwarza dane osobowe o charakterze identyfikacyjnym oraz dane powiązane z działalnością przestępczą ukierunkowaną na szkodę instytucji pożyczkowych lub ich klientów w celu zapewnienia utrzymania poziomu bezpieczeństwa. Źródłem pozyskanych przez Wonga danych osobowych jest Związek Banków Polskich. Dane osobowe nie są przetwarzane dłużej niż 5 lat.

Wonga wdrożyła i utrzymuje system bezpieczeństwa danych osobowych, mający na celu zapewnienie najwyższych standardów ochrony danych osobowych. Odbiorcami lub kategoriami odbiorców danych osobowych mogą być FinCERT.pl – Bankowe Centrum Cyberbezpieczeństwa Związku Banków Polskich, dostawcy oprogramowania i usług technologicznych, podmioty świadczące usługi prawne, organy ścigania oraz inne, jeżeli obowiązek przekazania danych wynika przepisów prawa.

Wonga wyznaczyła inspektora ochrony danych z którym można skontaktować się pisząc na adres e-mailowy: [email protected] lub listownie na wyżej wskazany adres. Każda osoba posiada prawo dostępu do danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, prawo do wniesienia sprzeciwu, jak i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, nie podlegają też zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.