Potwierdzenie Wypłaty dla pożyczki spłacanej jednorazowo

Na podstawie Umowy numer … zawartej pomiędzy Wonga.pl sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żaryna 2B, bud. D, 02-593 Warszawa, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000412352, NIP 1132853869, REGON 146025969, i z kapitałem zakładowym w wysokości 21.497.000,00  zł (dalej jako „Wonga”),

a

<Dane Klienta>
(dalej jako „Klient”)
Wonga udziela Klientowi pożyczki na następujących warunkach.

 

Kwota pożyczki
<Kwota pożyczki> zł, na którą składają się:

<kwota kapitału wypłacana klientowi na konto> zł

<kwota przeznaczonana zapłatę prowizji> zł
Dzień wypłaty pożyczki (w przypadku gdy Pożyczkobiorca złożył dyspozycję wypłaty pożyczki z wykorzystaniem płatności GIRO, za datę wypłaty pożyczki Strony rozumieją datę wypłaty środków pieniężnych poprzez wykorzystanie tego instrumentu płatniczego):
 
Okres spłaty w dniach:
 
Data spłaty:
 
Rachunek do spłaty pożyczki:
 
Roczna stopa odsetek kapitałowych, według stanu na dzień wypłaty pożyczki:
<2(Stopa referencyjna NBP + 3,5p.p.>
Roczna odsetek karnych, według stanu na dzień wypłaty pożyczki:
<2(Stopa referencyjna NBP + 5,5p.p.>
Prowizja z tytułu wypłaty pożyczki:
Łączna kwota odsetek:
Całkowita kwota pożyczki (bez kredytowanych kosztów)
Całkowity koszt pożyczki:
Całkowita kwota do zapłaty (suma całkowitego kosztu pożyczki i całkowitej kwoty pożyczki):
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania
%
Numer rachunku bankowego Klienta, na który została wypłacona pożyczka (wypłata pożyczki na rachunek bankowy nie dotyczy sytuacji, w której Klient dokonał wyboru wypłaty pożyczki za pomocą płatności GIRO):
 
Kwota odsetek za każdy dzień korzystania z pożyczki w razie odstąpienia (w ciągu 30 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu).
Dostępne benefity:
Zasady korzystania z benefitów określa Regulamin Benefitów dostępny na www.wonga.pl/dokumenty