Regulamin serwisu

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa warunki, na jakich Wonga umożliwia korzystanie z Serwisu, w tym z zawartych w nim Treści oraz usług świadczonych przez Wonga z wykorzystaniem Serwisu oraz określa sposoby postępowania reklamacyjnego.
 2. Regulamin nie ma zastosowania do stron internetowych Wonga oraz usług świadczonych przez Wonga, w zakresie, w którym korzystanie z tych stron internetowych lub usług jest uregulowane odrębnymi umowami, regulaminami lub innymi uregulowaniami i uzgodnieniami obowiązującymi pomiędzy Wonga a Użytkownikiem.
 3. Użytkownik akceptuje Regulamin i zobowiązuje się przestrzegać postanowień Regulaminu. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że zakazane jest posługiwanie się treściami w szczególności, ale nie wyłączając, bezprawnymi, obraźliwymi i wprowadzającymi w błąd.
 4. Regulamin jest udostępniany Użytkownikom Serwisu w sposób nieodpłatny celem umożliwienia Użytkownikom zapoznania się, odtwarzania oraz utrwalenia jego treści.

§ 2 DEFINICJE

 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie używane są następujące określenia, to przyjmują one znaczenie nadane im poniżej:
  1. Dane Logowania – adres poczty elektronicznej lub numer PESEL oraz hasło samodzielnie ustalone przez Użytkownika bądź adres poczty elektronicznej, numer telefonu oraz numeryczny kod weryfikacyjny;
  2. Konto – konto Użytkownika w Serwisie;
  3. Regulamin – niniejszy regulamin;
  4. Reklamacja – reklamacja usług świadczonych przez Wonga na podstawie Regulaminu;
  5. Serwis –Strona internetowa Wonga znajdująca się pod adresem www.wonga.pl;
  6. Treści – wszelkie materiały, funkcjonalności i informacje udostępnione w Serwisie;
  7. Trwały Nośnik – materiał lub urządzenie służące do przechowywania i odczytywania informacji przekazywanych Użytkownikowi w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, przez czas odpowiedni do celów jakim informacje te służą oraz pozwalające na odtworzenie tych informacji w niezmienionej postaci, sporządzone lub przekazane, w szczególności w formie papierowej lub w formie pliku elektronicznego zabezpieczonego przed zmianami;
  8. Umowa Ramowa – Ramowa Umowa Pożyczki zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Wonga;
  9. Użytkownik – podmiot korzystający z Serwisu;
  10. Wonga – Wonga.pl sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żaryna 2B, bud. D, 02-593 Warszawa, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000412352, NIP 1132853869, REGON 146025969, i z kapitałem zakładowym w wysokości 21.497.000,00 zł, adres poczty elektronicznej [email protected].

§ 3 KORZYSTANIE Z SERWISU

 1. Korzystanie z Serwisu jest nieodpłatne, nie wymaga instalacji dodatkowego oprogramowania.
 2. Do korzystania z Serwisu wymagane jest posiadanie (i) sprawnego urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci Internet, (ii) przeglądarki.
 3. Do korzystania z Konta rekomendowane jest włączenie obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej. Szczegółowe informacje odnośnie plików cookies zawarte są w polityce cookies.
 4. Przy korzystaniu z Serwisu zalecane jest posiadanie zaktualizowanego oprogramowania antywirusowego oraz oprogramowania typu „firewall”. Niedopuszczalne jest korzystanie z Serwisu w sposób umożliwiający lub mający na celu nieautoryzowany dostęp do systemu informatycznego Wonga, wprowadzenie do niego złośliwego oprogramowania lub uniemożliwienie prawidłowego działania Serwisu.
 5. Użytkownik zobowiązany jest korzystać z Serwisu, w tym z udostępnianych w nim Treści, wyłącznie na własny użytek osobisty, zgodnie z przeznaczeniem Serwisu, przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.
 6. Użytkownikiem Serwisu może być wyłącznie osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 7. Użytkownik jest uprawniony korzystać z Serwisu wyłącznie osobiście.
 8. Samo przeglądanie zawartości Serwisu może odbywać się anonimowo i bez rejestracji, lecz do skorzystania z niektórych Treści lub usług oferowanych przez Wonga, ze względu na ich charakter lub przepisy prawa, może być wymagane podanie przez Użytkownika swoich danych osobowych lub założenie Konta.

§ 4 REJESTRACJA KONTA

 1. W celu złożenia wniosku o zawarcie Umowy Ramowej, Użytkownik musi założyć w Serwisie Konto. Założenie Konta umożliwiającego wnioskowanie o pożyczkę stanowi jedną usługę. Założenie Konta jest niezależne od ewentualnego złożenia wniosku o pożyczkę i zawarcia Umowy Ramowej.
 2. W celu założenia Konta Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracyjny, który znajduje się na stronie www.wonga.pl i podać w nim Dane Logowania.
 3. Formularz rejestracyjny, o którym mowa powyżej stanowi ofertę Wonga skierowaną do Użytkownika w przedmiocie zawarcia umowy o założenie Konta.
 4. Użytkownik jest zobowiązany podać dane prawdziwe, aktualne i kompletne. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za skutki podania w formularzu błędnych lub nieprawdziwych danych.
 5. Użytkownik podając w formularzu rejestracyjnym Dane Logowania w postaci adresu poczty elektronicznej oraz numeru telefonu będzie również proszony o wykazanie kodu otrzymanego w formie wiadomości tekstowej, który stanowi numeryczny kod weryfikacyjny.
 6. Do wysłania formularza i zakończenia zakładania Konta niezbędna jest akceptacja Regulaminu oraz Polityki Prywatności.
 7. Użytkownikiem Konta może być wyłącznie osoba wskazana w formularzu.
 8. Kliknięcie przycisku „Zarejestruj się” powoduje wysłanie formularza rejestracyjnego do Wonga, co powoduje przyjęcie przez osobę zakładającą Konto oferty Wonga, o której mowa w postanowieniu ustępu trzeciego niniejszego paragrafu. Z tą chwilą między Wonga, a osobą, która wypełniła formularz rejestracyjny dochodzi do zawarcia umowy o założenie Konta.
 9. Po założeniu Konta, Użytkownik loguje się do swojego Konta za pomocą Danych Logowania. W razie wykorzystania Danych Logowania w postaci adresu poczty elektronicznej oraz numeru telefonu, Użytkownik zweryfikuje się otrzymanym w formie wiadomości tekstowej numerycznym kodem, który Użytkownik wykaże w trakcie logowania do Konta.
 10. W razie gdyby podane przez Użytkownika Dane Logowania stanowiące adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu były już przyporządkowane do jakiegoś konta w Wonga lub istniało podejrzenie prób rejestracji lub zalogowania do niewłaściwego konta, Użytkownik proszony będzie o dodatkową weryfikację, niż wykazaną w niniejszym paragrafie.
 11. Wonga utrzymuje i prowadzi założone Konto Użytkownika, zapewniając możliwość np. wnioskowania o pożyczkę, samodzielnej aktualizacji niektórych danych, podglądu zobowiązań, dostępu do wszelkich informacji odnośnie pożyczki.
 12. Użytkownik jest zobowiązany do nieudostępniania Konta lub Danych Logowania innym osobom oraz do podejmowania niezbędnych środków służących zapobieżeniu zapoznania się z Danymi Logowania przez inne osoby.
 13. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu przez Użytkownika, Wonga zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do Konta dla tego Użytkownika.

§ 5 TREŚCI

 1. Wonga w ramach świadczenia usług na podstawie Regulaminu, które są dostępne dla Użytkowników z założonym Kontem, zamieszcza w Serwisie i poddaje aktualizacji, między innymi, następujące Treści:
  1. wniosek o zawarcie Umowy Ramowej i udzielenie pierwszej pożyczki;
  2. wniosek o udzielenie kolejnej pożyczki;
  3. wybrane informacje dotyczące oferty Wonga;
  4. dane kontaktowe;
  5. dokumenty dotyczące świadczonych usług;
  6. informacje lub narzędzia dodatkowe.
 2. Prawa do wszelkich Treści udostępnionych przez Wonga (w tym prawa autorskie majątkowe oraz prawa z rejestracji znaków towarowych) przysługują Wonga lub podmiotom współpracującym z Wonga. Korzystanie z Serwisu nie wiąże się z nabyciem przez Użytkownika jakichkolwiek praw ani licencji do tych Treści. Użytkownik może wykorzystywać Treści jedynie w zakresie dopuszczalnym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy o dozwolonym użytku.
 3. Treści zawarte w Serwisie mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, chyba, że wyraźnie zastrzeżono inaczej.

§ 6 UMOWA RAMOWA

 1. Po założeniu Konta i zalogowaniu się do niego Użytkownik ma możliwość złożenia wniosku o zawarcie Umowy Ramowej i udzielenie pierwszej wypłaty. W tym celu Użytkownik powinien wybrać odpowiednią opcję na Koncie i wypełnić znajdujący się tam formularz.
 2. W celu zawarcia Umowy Ramowej Użytkownik będzie obowiązany podać dane go identyfikujące, a więc dane osobowe, w tym numer rachunku bankowego wykorzystywanego do weryfikacji tożsamości, wybrać szczegóły dotyczące preferowanej pożyczki oraz złożyć oświadczenia w zakresie zgód na weryfikację jego danych w bazach. Użytkownik zostanie również poddany weryfikacji tożsamości oraz weryfikacji zdolności kredytowej.
 3. Po przeprowadzeniu weryfikacji, Użytkownik zostanie powiadomiony o jej wyniku i w przypadku pozytywnej weryfikacji będzie mógł otrzymać finansowanie ze strony Wonga.
 4. Użytkownik, który zawarł Umowę Ramową celem zawarcia pierwszej pożyczki zgodnie z ustępem 2 niniejszego paragrafu, jest następnie na podstawie zawartej Umowy Ramowej uprawniony do wnioskowania o kolejne pożyczki.

§ 7 WIRTUALNE KONTO

 1. Użytkownikowi korzystającemu z pośrednictwa platform agregujących oferty pożyczkowe, który poprzez wskazane wyżej platformy wnioskuje o pożyczkę w Wonga, zakładane jest wirtualne Konto w Serwisie.
 2. Założenie wirtualnego Konta - zgodnie z punktem 1 powyżej - jest konieczne celem możliwości procesowania wnioskowanego zapytania pożyczkowego w Wonga.
 3. Po wybraniu przez Użytkownika oferty Wonga zostanie Użytkownikowi przedstawiona - na platformie pośrednika agregującego oferty pożyczkowe – zgoda na utworzenie Konta.
 4. Dostęp do Konta Użytkownika następuje za wyrażeniem zgody przez Użytkownika na jego utworzenie oraz za akceptacją Polityki Prywatności oraz Regulaminu Serwisu. Zgoda na założenie Konta jest obligatoryjna celem zakończenia procesu wnioskowania o pożyczkę.
 5. Jeżeli Użytkownik nie wyrazi zgody na założenie Konta, bądź zrezygnuje w trakcie procesu wnioskowania o pożyczkę, wirtualne Konto zostanie usunięte.
 6. Postanowienia § 4 Regulaminu ust. 5,7,9,10-12 mają odpowiednie zastosowanie do Konta założonego zgodnie z zasadami niniejszego § 7 Regulaminu.

§ 8 PROCEDURA REKLAMACYJNA

 1. W związku z nieprawidłowym działaniem Serwisu, Użytkownikowi przysługuje prawo do zgłoszenia Reklamacji. Użytkownik może zgłosić Reklamację w jeden z poniższych sposobów:
  1. e-mailem na adres: [email protected],
  2. ustnie: telefonicznie pod numerem 22 388 88 88 lub 660 168 100 (koszt połączenia według taryfy operatora) albo osobiście do protokołu podczas wizyty Użytkownika w siedzibie Wonga,
  3. w formie pisemnej: osobiście w siedzibie Wonga, ul. Żaryna 2B bud. D piętro II, 02 – 593 Warszawa, albo przesyłką pocztową na ww. adres,
  4. za pomocą Live Chat na stronie internetowej Wonga www.wonga.pl.
 2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i adres do korespondencji lub adres e-mail Użytkownika, szczegółowe przedstawienie zgłaszanych zastrzeżeń wraz z ich uzasadnieniem oraz wskazaniem oczekiwań odnośnie do sposobu rozpatrzenia Reklamacji. W przypadku składania Reklamacji w formie pisemnej, Reklamacja powinna zawierać również podpis Użytkownika, a w przypadku składania Reklamacji do protokołu Użytkownik powinien podpisać protokół.
 3. Reklamacje rozpatrywane są niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania Reklamacji przez Wonga. Jednakże, w szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie Reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie 30 dni, Wonga poinformuje Użytkownika o: (i) przyczynie opóźnienia, (ii) okolicznościach, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy, (iii) przewidywanym terminie rozpatrzenia Reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania Reklamacji. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie przez Wonga odpowiedzi na Reklamację przed jego upływem.
 4. O wyniku postępowania reklamacyjnego Wonga powiadomi Użytkownika w formie papierowej lub za pomocą innego Trwałego Nośnika. Na wniosek Użytkownika odpowiedź na Reklamację może zostać dostarczona pocztą elektroniczną.

§ 9 ODSTĄPIENIE I WYPOWIEDZENIE

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy o założenie Konta, bez podania przyczyny, poprzez złożenie oświadczenia w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.
 2. W przypadku korzystania przez Użytkownika z usług odpłatnych odstąpienie i wypowiedzenie umowy o Konto będzie możliwe z chwilą zakończenia realizowania usługi odpłatnej.
 3. Wypowiedzenie lub odstąpienie od Umowy Ramowej jest równoznaczne z wypowiedzeniem lub odstąpieniem od umowy o założenie Konta.

§ 10 CZAS TRWANIA UMOWY O ZAŁOŻENIE KONTA

 1. Świadczenie usług w zakresie zawartej umowy o założenie Konta następuje na czas nieokreślony, natomiast Użytkownik ma prawo do wypowiedzenia i do odstąpienia od umowy o założenie Konta zgodnie z § 9 Regulaminu.
 2. Umowa o założenie Konta ulega rozwiązaniu na skutek jej wypowiedzenia przez którąkolwiek ze stron, z zastrzeżeniem jednak, że w przypadku korzystania przez Użytkownika z usług odpłatnych będzie to możliwe z chwilą zakończenia realizowania usługi.
 3. Wraz z odstąpieniem lub wypowiedzeniem umowy o założenie Konta, Konto uważa się za zdezaktywowane.

§ 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem udostępnienia w Serwisie.
 2. Regulamin jest dostępny na stronach Serwisu.
 3. Wszelkie spory wynikłe z korzystania z Serwisu, nierozwiązane polubownie, rozstrzygane są przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny.
 4. Prawem właściwym dla praw i obowiązków dotyczących korzystania z Serwisu przez Użytkownika jest prawo polskie.