Regulamin Serwisu www.wonga.com

Z dniem 12.11.2019 r. m.in. w związku z rozdzieleniem rejestracji na stronach www.wonga.com i www.kapitalni.org, zmianie ulegnie Regulamin Serwisu Wonga.
Informujemy więc, że Użytkowników zakładających konto w Serwisie Wonga od dnia 15 października 2019 r. obowiązuje wskazany Regulamin Serwisu Wonga.

§ 1 DEFINICJE

 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie używane są następujące określenia, to przyjmują one znaczenie nadane im poniżej:

  1. Dane Logowania – adres poczty elektronicznej oraz hasło ustalone przez Użytkownika;

  2. Konto – konto Użytkownika w Serwisie;

  3. Regulamin – niniejszy regulamin;

  4. Platforma Edukacyjna – platforma edukacyjna www.kapitalni.org działająca w powiązaniu ze Stroną, służąca edukacji finansowej Użytkowników dostępna pod adresem www.kapitalni.org;

  5. Program Korzyści - program lojalnościowy prowadzony przez Wonga, którego elementem jest Platforma Edukacyjna, umożliwiający w szczególności, lecz nie wyłącznie uzyskanie przez Użytkowników korzystniejszych warunków cenowych udzielanych przez Wonga pożyczek;

  6. Reklamacja – reklamacja usług świadczonych przez Wonga na podstawie Regulaminu;

  7. Serwis – łącznie Platforma Edukacyjna oraz Strona;

  8. Strona – strona internetowa Wonga znajdująca się pod adresem www․wonga․com wraz z podstronami w domenie *․wonga․pl;

  9. Treści – wszelkie materiały, funkcjonalności i informacje udostępnione w Serwisie;

  10. Trwały Nośnik – materiał lub urządzenie służące do przechowywania i odczytywania informacji przekazywanych Użytkownikowi w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, przez czas odpowiedni do celów jakim informacje te służą oraz pozwalające na odtworzenie tych informacji w niezmienionej postaci, sporządzone lub przekazane, w szczególności w formie papierowej lub w formie pliku elektronicznego zabezpieczonego przed zmianami;

  11. Umowa Ramowa – Ramowa Umowa Pożyczki zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Wonga;

  12. Użytkownik – podmiot korzystający z Serwisu;

  13. Wonga – Wonga.pl sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żaryna 2B, bud. D, 02-593 Warszawa, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000412352, NIP 1132853869, REGON 146025969, i z kapitałem zakładowym w wysokości 18.134.050,00 zł, adres poczty elektronicznej [email protected].

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa warunki, na jakich Wonga umożliwia korzystanie z Serwisu, w tym z zawartych w nim Treści oraz usług świadczonych przez Wonga z wykorzystaniem Serwisu.

 2. Regulamin nie ma zastosowania do stron internetowych Wonga oraz usług świadczonych przez Wonga, w zakresie, w którym korzystanie z tych stron internetowych lub usług jest uregulowane odrębnymi umowami, regulaminami lub innymi uregulowaniami i uzgodnieniami obowiązującymi pomiędzy Wonga a Użytkownikiem.

§ 3 KORZYSTANIE Z SERWISU

 1. Korzystanie z Serwisu jest nieodpłatne, nie wymaga instalacji dodatkowego oprogramowania.

 2. Do korzystania z Serwisu wymagane jest posiadanie:

  1. sprawnego urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci Internet,

  2. przeglądarki obsługującej HTML5 i CSS3 (Internet Explorer 10 (lub nowszej wersji), Mozilla Firefox 21.0 (lub nowszej wersji) albo Google Chrome 34 (lub nowszej wersji),

  3. JavaScript i Adobe Flash Player (dla niektórych treści).

 3. Do korzystania z Konta rekomendowane jest włączenie obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej. Szczegółowe informacje odnośnie plików cookies zawarte są w polityce cookies.

 4. Przy korzystaniu z Serwisu zalecane jest posiadanie zaktualizowanego oprogramowania antywirusowego oraz oprogramowania typu „firewall”. Niedopuszczalne jest korzystanie z Serwisu w sposób umożliwiający lub mający na celu nieautoryzowany dostęp do systemu informatycznego Wonga, wprowadzenie do niego złośliwego oprogramowania lub uniemożliwienie prawidłowego działania Serwisu.

 5. Użytkownik zobowiązany jest korzystać z Serwisu, w tym z udostępnianych w nim Treści, wyłącznie na własny użytek osobisty, zgodnie z przeznaczeniem Serwisu, przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.

 6. Użytkownikiem Serwisu może być wyłącznie osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

 7. Samo przeglądanie zawartości Serwisu może odbywać się anonimowo i bez rejestracji, lecz do skorzystania z niektórych Treści lub usług oferowanych przez Wonga, ze względu na ich charakter lub przepisy prawa, może być wymagane podanie przez Użytkownika swoich danych osobowych lub założenie Konta.

§ 4 KONTO

 1. W celu złożenia wniosku o zawarcie Umowy Ramowej lub w celu korzystania z niektórych funkcji Platformy Edukacyjnej, Użytkownik musi założyć w Serwisie Konto. Założenie Konta jest niezależne od ewentualnego złożenia wniosku o pożyczkę i zawarcia Umowy Ramowej.

 2. W celu założenia Konta Użytkownik powinien:

  1. wypełnić formularz rejestracyjny w oknie znajdującym się na Platformie Edukacyjnej po kliknięciu Zaloguj się i podać w nim Dane Logowania lub

  2. wypełnić formularz rejestracyjny, który znajduje się na stronie www․wonga․com i podać w nim Dane Logowania.

 3. Formularze rejestracyjne, o których mowa powyżej stanowią ofertę Wonga skierowaną do Użytkownika w przedmiocie zawarcia umowy o założenie Konta. Zabronione jest dodawanie w formularzach treści o charakterze bezprawnym.

 4. Użytkownik jest zobowiązany podać dane prawdziwe, aktualne i kompletne. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za skutki podania w formularzu błędnych lub nieprawdziwych danych.

 5. Do wysłania formularza i zakończenia zakładania Konta niezbędna jest akceptacja Regulaminu oraz Polityki Prywatności.

 6. Kliknięcie przycisku „Zarejestruj się” powoduje wysłanie formularza rejestracyjnego do Wonga, co powoduje przyjęcie przez osobę zakładającą Konto oferty Wonga, o której mowa w postanowieniu ustępu drugiego niniejszego paragrafu. Z tą chwilą między Wonga, a osobą, która wypełniła formularz rejestracyjny dochodzi do zawarcia umowy o założenie Konta.

 7. Po założeniu Konta, Użytkownik loguje się do swojego Konta za pomocą Danych Logowania.

 8. Użytkownik jest zobowiązany do nieudostępniania Konta lub Danych Logowania innym osobom oraz do podejmowania niezbędnych środków służących zapobieżeniu zapoznania się z Danymi Logowania przez inne osoby.

 9. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu przez Użytkownika, Wonga zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do Serwisu dla tego Użytkownika.

§ 5 TREŚCI

 1. Wonga w ramach świadczenia usług na podstawie Regulaminu, które są dostępne dla Użytkowników z założonym Kontem, zamieszcza w Serwisie i poddaje aktualizacji, między innymi, następujące Treści:

  1. wniosek o zawarcie Umowy Ramowej i udzielenie pożyczki;

  2. wybrane informacje dotyczące oferty Wonga;

  3. informacje, dane, testy, quizy, artykuły, materiały wideo, kalkulatory i aplikacje finansowe, porady eksperckie i inne dostępne materiały na Platformie Edukacyjnej;

  4. dane kontaktowe;

  5. informacje lub narzędzia dodatkowe.

 2. Prawa do wszelkich Treści udostępnionych przez Wonga (w tym prawa autorskie majątkowe oraz prawa z rejestracji znaków towarowych) przysługują Wonga lub podmiotom współpracującym z Wonga. Korzystanie z Serwisu nie wiąże się z nabyciem przez Użytkownika jakichkolwiek praw ani licencji do tych Treści. Użytkownik może wykorzystywać Treści jedynie w zakresie dopuszczalnym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy o dozwolonym użytku.

 3. Zabronione jest dostarczanie przez Użytkownika, w związku z korzystaniem z Serwisu, treści o charakterze bezprawnym.

 4. Treści zawarte w Serwisie mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, chyba, że wyraźnie zastrzeżono inaczej.

§ 6 UMOWA RAMOWA

 1. Po założeniu Konta i zalogowaniu się do niego Użytkownik ma możliwość złożenia wniosku o zawarcie Umowy Ramowej i udzielenie pierwszej wypłaty. W tym celu Użytkownik powinien wybrać odpowiednią opcję na Koncie i wypełnić znajdujący się tam formularz. W pierwszej kolejności należy wybrać szczegóły dotyczące pożyczki, a następnie podać swoje dane osobowe i dane kontaktowe oraz złożyć oświadczenia w przedmiocie zgód na weryfikację w bazach podanych w oświadczeniu podmiotów. Następnie należy kliknąć przycisk „Dalej”.

 2. Następnie należy podać dane adresowe, a także informację o numerze swojego rachunku bankowego, która to zostanie wykorzystana do weryfikacji tożsamości Użytkownika oraz przekazać informacje niezbędne do weryfikacji tożsamości i zdolności kredytowej.

 3. Po przeprowadzeniu weryfikacji Użytkownika zostanie on powiadomiony o jej wyniku i w przypadku pozytywnej weryfikacji będzie mógł otrzymać finansowanie ze strony Wonga.

§ 7 PLATFORMA EDUKACYJNA

 1. W ramach Serwisu Użytkownik ma możliwość skorzystania z Platformy Edukacyjnej, która oferuje dane, testy, quizy, artykuły, materiały wideo, kalkulatory i aplikacje finansowe, porady eksperckie i inne dostępne materiały związane z edukacją finansową, a także uczestniczyć w prowadzonym przez Wonga Programie Korzyści.

 2. Formularze rejestracyjne, o których mowa powyżej stanowią ofertę Wonga skierowaną do Użytkownika w przedmiocie przystąpienia do Programu Korzyści.

 3. Kliknięcie przycisku „Zarejestruj się” powoduje wysłanie formularza rejestracyjnego do Wonga, co powoduje przyjęcie przez osobę zakładającą Konto oferty Wonga, o której mowa w postanowieniu ustępu drugiego niniejszego paragrafu.

 4. Użytkownik przystępuje do Programu Korzyści z chwilą spłaty pierwszej pożyczki w Wonga.

§ 8 PROCEDURA REKLAMACYJNA

 1. W związku z nieprawidłowym działaniem Serwisu, Użytkownikowi przysługuje prawo do zgłoszenia reklamacji. Użytkownik może zgłosić reklamację w jeden z poniższych sposobów:

  1. e-mailem na adres: [email protected],

  2. ustnie: telefonicznie pod numerem 22 388 88 88 (koszt połączenia według taryfy operatora) albo osobiście do protokołu podczas wizyty Klienta w siedzibie Pożyczkodawcy,

  3. w formie pisemnej: osobiście w siedzibie Wonga, ul. Żaryna 2B bud. D piętro II, 02 – 593 Warszawa, albo przesyłką pocztową na ww. adres,

  4. za pomocą Live Chat na stronie internetowej Pożyczkodawcy www․wonga․com.

 2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i adres do korespondencji lub adres e-mail Użytkownika, szczegółowe przedstawienie zgłaszanych zastrzeżeń wraz z ich uzasadnieniem oraz wskazaniem oczekiwań odnośnie do sposobu rozpatrzenia reklamacji. W przypadku składania reklamacji w formie pisemnej, reklamacja powinna zawierać również podpis Użytkownika, a w przypadku składania reklamacji do protokołu Użytkownik powinien podpisać protokół.

 3. Reklamacje rozpatrywane są niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji przez Wonga. Jednakże, w szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie 30 dni, Wonga poinformuje Użytkownika o: (i) przyczynie opóźnienia, (ii) okolicznościach, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy, (iii) przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie przez Wonga odpowiedzi na reklamację przed jego upływem.

 4. O wyniku postępowania reklamacyjnego Wonga powiadomi Użytkownika w formie papierowej lub za pomocą innego Trwałego Nośnika. Na wniosek Użytkownika odpowiedź na reklamację może zostać dostarczona pocztą elektroniczną.

§ 9 ODSTĄPIENIE

 1. Jeżeli Użytkownik jest konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy o założenie Konta, bez podania przyczyn, poprzez złożenie oświadczenia w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Do zachowania powyższego terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia w powyższym terminie do Wonga. Użytkownik może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, załączonego do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

 2. W przypadku korzystania przez Użytkownika z usług odpłatnych odstąpienie będzie możliwe z chwilą zakończenia realizowania usługi.

§ 10 CZAS TRWANIA UMOWY O ZAŁOŻENIE KONTA

 1. Umowa z o założenie Konta zostaje zawarta na czas nieokreślony.

 2. Umowa o założenie Konta ulega rozwiązaniu na skutek jej wypowiedzenia przez którąkolwiek ze stron, z zastrzeżeniem jednak, że w przypadku korzystania przez Użytkownika z usług odpłatnych będzie to możliwe z chwilą zakończenia realizowania usługi.

§ 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem udostępnienia w Serwisie.

 2. Regulamin jest dostępny na stronach Serwisu.

 3. Wszelkie spory wynikłe z korzystania z Serwisu, nierozwiązane polubownie, rozstrzygane są przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny.

 4. Prawem właściwym dla praw i obowiązków dotyczących korzystania z Serwisu przez Użytkownika jest prawo polskie.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy o założenie Konta*

Ja, niżej podpisany/-a

_____________________________________________________________________________

Legitymujący/-a się dokumentem tożsamości

_____________________________________________________________________________

posiadający/-a numer PESEL

_____________________________________________________________________________

zamieszkały/-a w

_____________________________________________________________________________

niniejszym oświadczam, że odstępuję od umowy o założenie Konta zawartej z Wonga.pl sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żaryna 2B, bud. D, 02-593 Warszawa w dniu

_____________________________________

Miejscowość, data

________________

________________________

Podpis Użytkownika

*Oświadczenie o odstąpieniu od umowy o założenie Konta w terminie 14 dni od jej zawarcia, skutkujące dezaktywacją konta w Serwisie.

Niniejsze oświadczenie należy wysłać na adres:
Wonga.pl sp. z o.o., ul. Żaryna 2B, bud. D, 02-593 Warszawa,
lub na adres do kontaktu wskazany na stronie internetowej www․wonga․com