Ramowa Umowa Pożyczki numer ... (zwana dalej „Umową”)

Niniejszą Umowę zawarto w dniu ... pomiędzy Wonga.pl sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żaryna 2B, bud. D, 02-593 Warszawa, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000412352, NIP 1132853869, REGON 146025969, i z kapitałem zakładowym w wysokości 21.497.000,00 zł zwaną dalej „Wonga”.

Adres do doręczeń elektronicznych dla Wonga w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. poz. 2320): AE:PL-37012-54928-UHTIV-19

a Panią/Panem

Imię:
Nazwisko:
Drugie imię:
 
Seria i numer Dowodu Osobistego:
PESEL:
Adres:
Nr domu:
Nr mieszkania:
Miejscowość:
Kod pocztowy:

 

W dalszej części jako „Klient

§ 1

 1. Na warunkach określonych w Umowie Wonga umożliwia Klientowi uzyskanie pożyczek gotówkowych.
 2. Wonga udziela pożyczek spłacanych jednorazowo bądź w miesięcznych ratach.
 3. Zawarcie Umowy oraz składanie wniosków o pożyczki odbywa za pośrednictwem konta, które Klient zakłada na stronie internetowej www.wonga.pl, bądź też w inny udostępniony sposób.
 4. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony z dniem udzielenia Klientowi pierwszej pożyczki.

§ 2

 1. Niezwłocznie po zaakceptowaniu warunków pożyczki i uzyskaniu pozytywnej decyzji kredytowej Klient otrzymuje na trwałym nośniku potwierdzenie wypłaty pożyczki stanowiące integralną część Umowy, które zawiera szczegółowe informacje o pożyczce w tym harmonogram spłaty pożyczki (dalej jako „Potwierdzenie Wypłaty”).
 2. Wzory Potwierdzeń Wypłaty dla poszczególnych pożyczek oferowanych przez Wonga stanowią załączniki numer 1 i 2 do Umowy.
 3. Klient ma prawo otrzymać bezpłatnie, za pośrednictwem poczty elektronicznej aktualny harmonogram spłaty pożyczki.
 4. Klient ma prawo do otrzymania wypłaty pożyczki poprzez wypłatę gotówkową w postaci płatności GIRO w terminie do 7 dni kalendarzowych licząc od dnia zawarcia Umowy realizowaną w oddziale Poczty Polskiej lub Banku Pocztowego. W przypadku gdy Klient złożył dyspozycję wypłaty pożyczki z wykorzystaniem płatności GIRO, za datę wypłaty pożyczki rozumie się datę wypłaty środków pieniężnych poprzez wykorzystanie tego instrumentu płatniczego. W przypadku niedokonania przez Klienta wypłaty gotówkowej w postaci płatności GIRO we wskazanym powyżej terminie, Umowa ulega anulowaniu bez konieczności składania jakichkolwiek oświadczeń, a Klient nie jest zobowiązany do ponoszenia jakichkolwiek płatności z tytułu prowizji oraz odsetek.

§ 3

 1. Pożyczki udzielane w ramach Umowy obejmują:
  1. całkowitą kwotę pożyczki (tj. kwotę pożyczki bez kredytowanych kosztów);
  2. kwotę, która jest przeznaczona na spłatę prowizji związanej z udzieleniem pożyczki, jeżeli prowizja jest kredytowana.
 2. Kwotę, o której mowa w ust. 1 lit. a) Wonga przelewa na rachunek bankowy, wskazany przez Klienta lub wypłaca w inny sposób uzgodniony z Klientem.
 3. Kwota pożyczki, termin jej spłaty, wysokość oraz termin płatności poszczególnych rat wskazywany jest w Potwierdzeniu Wypłaty.
 4. Wonga pobiera prowizję w wysokości wskazanej w Potwierdzeniu Wypłaty.
 5. W przypadku kredytowanej prowizji jest ona płatna jednorazowo w dniu wypłaty prowizji z kwoty wskazanej w ust. 1 lit. b).
 6. W przypadku gdy prowizja nie jest kredytowana:
  1. dla pożyczek spłacanych jednorazowo – prowizja spłacana jest wraz z całkowitą kwotą pożyczki w terminie wskazanym w Potwierdzeniu Wypłaty;
  2. dla pożyczek spłacanych w miesięcznych ratach – kwota należna z tytułu prowizji jest dzielona przez liczbę rat i spłacana w równych częściach w każdej racie zgodnie z harmonogramem udostępnionym w Potwierdzeniu Wypłaty.
 7. Pożyczka, o której mowa w ust. 1 oprocentowana jest według zmiennej stopy procentowej, w wysokości nieprzekraczającej dwukrotności sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 3,5 punku procentowego (odsetki kapitałowe). Stopa odsetek kapitałowych obowiązująca w dniu udzielenia pożyczki podawana jest w Potwierdzeniu Wypłaty.
 8. Klient zobowiązuje się spłacić pożyczkę wraz z należnymi kosztami w terminach wskazanych w Potwierdzeniu Wypłaty.

§ 4

Wonga może przedstawić Klientowi ofertę nieoprocentowanej pożyczki lub pożyczki, od której nie jest pobierana prowizja.

§ 5

 1. Wonga może udostępnić Klientowi możliwość podwyższenia pożyczki przez udzielenie kolejnej pożyczki przed spłatą całości dotychczasowego zobowiązania (dalej jako „Podwyższenie”).
 2. Złożenie wniosku o podwyższenie odbywa się za pośrednictwem interaktywnego formularza dostępnego po zalogowaniu do konta klienta na stronie internetowej www.wonga.pl lub w inny udostępniony przez Wonga sposób.
 3. Część kwoty przyznanej Klientowi z tytułu Podwyższenia przeznaczana jest na spłatę dotychczasowej pożyczki. Pozostała część, wypłacana jest na wskazany przez Klienta rachunek bankowy.

§ 6

 1. Spłata zadłużenia powstałego z tytułu pożyczki, następuje w dniu wpływu środków pieniężnych na wskazany przez Wonga rachunek rozliczeniowy lub w dniu autoryzacji przez Klienta transakcji dokonywanej za pośrednictwem udostępnionego przez Wonga systemu płatności.
 2. Jeżeli termin spłaty pożyczki lub termin płatności raty przypada na niedzielę lub inny dzień ustawowo wolny od pracy, termin spłaty pożyczki lub termin płatności raty nie ulega przedłużeniu do najbliższego dnia roboczego przypadającego po tym dniu.
 3. Spłaty zaliczane są na pokrycie zobowiązań Klienta wobec Wonga w następującej kolejności:
  1. odsetki kapitałowe;
  2. całkowita kwota pożyczki bez kredytowanych kosztów wraz z kapitałem przeznaczonym na spłatę prowizji;
  3. odsetki karne.

§ 7

 1. Klient może spłacić całość lub część zadłużenia przed terminem spłaty wynikającym z Potwierdzenia Wypłaty bez ponoszenia dodatkowych opłat lub prowizji z tego tytułu.
 2. W przypadku przedterminowej spłaty pożyczki, o której mowa w ust. 1, całkowity koszt pożyczki ulega obniżeniu stosownie do rzeczywistego okresu w jakim Klient korzystał z pożyczki.

§ 8

 1. Pożyczka bądź też jej poszczególne raty niespłacone w całości lub w części w terminie wskazanym w Potwierdzeniu Wypłaty stają się następnego dnia po upływie tych terminów zadłużeniem przeterminowanym i wymagalnym.
 2. Od zadłużenia przeterminowanego Wonga nalicza odsetki karne według zmiennej stopy procentowej (odsetki karne), w wysokości równej dwukrotności sumy aktualnej stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych w stosunku rocznym.
 3. Stopa odsetek karnych obowiązująca w dniu udzielenia pożyczki podawana jest w Potwierdzeniu Wypłaty.
 4. W przypadku zaległości w spłacie pożyczki i skierowania sprawy o zapłatę do sądu, Klient może być zobowiązany do pokrycia ewentualnych kosztów postępowania sądowego oraz postępowania egzekucyjnego.

§ 9

 1. Wysokość stopy odsetek karnych oraz odsetek kapitałowych ulega obniżeniu lub podwyższeniu w przypadku odpowiednio wzrostu albo spadku stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego.
 2. W przypadku zmiany stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego, Klient otrzymuje od Wonga niezwłocznie, na Trwałym Nośniku, informację o tej zmianie ze wskazaniem nowej wysokości stopy odsetek.
 3. Wonga nalicza odsetki według zaktualizowanej stopy począwszy od dnia zmiany stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego.
 4. Klientowi przysługuje prawo do złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy w przypadku, gdy nie akceptuje zmiany oprocentowania w terminie 14 dni od doręczenia wiadomości o tej zmianie. W przypadku złożenia oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim zmiana oprocentowania nie wiąże Klienta, a Umowa ulega rozwiązaniu z upływem 30-dniowego okresu wypowiedzenia.
 5. Stopa referencyjna Narodowego Banku Polskiego Podawana jest na stronie internetowej www.nbp.pl.
 6. Odsetki kapitałowe ustalone zgodnie z § 3 ust. 7 nie mogą być wyższe niż suma stawki referencyjnej WIBOR 6M i 25 punktów procentowych. W przypadku, gdy stopa odsetek kapitałowych będzie wyższa niż suma stawki referencyjnej WIBOR 6M i 25 punktów procentowych, Wonga będzie stosowała niższą z tych wartości.
 7. Wskaźnik WIBOR 6M publikowany jest na stronie internetowej gpwbenchmark.pl.

§ 10

 1. Wonga może podejmować następujące czynności, w celu poinformowania Klienta o zadłużeniu przeterminowanym:
  1. przesłanie wiadomości drogą elektroniczną w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz wiadomości przesyłanych na telefon komórkowy;
  2. kontakt telefoniczny,
  3. wysyłanie przesyłek listownych,
  4. wizyta w miejscu zamieszkania Klienta.
 2. Wonga będzie podejmowała czynności windykacyjne z częstotliwością umożliwiającą dokonanie przez Klienta jak najszybszej spłaty zadłużenia przeterminowanego.
 3. Czynności windykacyjne mogą być wznowione, jeżeli Klient nie spłaci zaległego zadłużenia w nowo uzgodnionym terminie.

§ 11

 1. Wonga może przekazywać informacje o zobowiązaniach z tytułu niniejszej Umowy do biur informacji gospodarczej, działających na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych na warunkach określonych w tej ustawie.
 2. Dane Klienta mogą być udostępnione do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie oraz innym podmiotom współpracującym z Wonga w zakresie dochodzenia należności wynikających z zawarcia Umowy.

§ 12

 1. Klient ma prawo, bez podania przyczyny, odstąpić od Umowy jak również od każdej z pożyczek udzielonych na jej podstawie w ciągu 14 dni od dnia wypłaty pożyczki. Termin, o którym mowa w zdaniu poprzednim może zostać przedłużony, jeśli obie strony Umowy się na to zgodzą.
 2. Złożenie oświadczenia o odstąpieniu od kolejnych pożyczek nie skutkuje odstąpieniem od Umowy o ile z oświadczenia Klienta nie wynika inaczej.
 3. Odstąpienia dokonuje się przez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przed upływem terminu wskazanego w ust. 1 na adres korespondencyjny Wonga wskazany we wzorze oświadczenia o odstąpieniu, na adres poczty elektronicznej wskazany na stronie internetowej www.wonga.pl lub w inny uzgodniony z Wonga sposób.
 4. Wzór oświadczenia o odstąpieniu określa Załącznik numer 3 do Umowy Ramowej.
 5. W razie skorzystania z prawa do odstąpienia od Umowy, Klient zobowiązany jest zwrócić na wskazany w Potwierdzeniu Wypłaty numer rachunku rozliczeniowego całkowitą kwotę pożyczki (bez kredytowanych kosztów) wraz z odsetkami kapitałowymi naliczonymi od dnia wypłaty pożyczki do dnia spłaty. Kwotę, o której mowa w ust. 6 Klient zwraca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu.
 6. W dniu wypłaty pożyczki wysokość należnych odsetek, których mowa w ust. 5 za każdy dzień korzystania z pożyczki podawana jest w Potwierdzeniu Wypłaty. Wysokość odsetek może ulec zmianie zgodnie z § 9.
 7. W razie opóźnienia w zwrocie środków zgodnie z ust. 6, kwota Wypłaty staje się zadłużeniem przeterminowanym, od którego pobierane są odsetki karne.

§ 13

 1. Klient może w każdym czasie, bez dodatkowych opłat, wypowiedzieć Umowę, z zachowaniem 30-dniowego terminu wypowiedzenia, przesyłając oświadczenie o wypowiedzeniu na adres korespondencyjny Wonga wskazany w Umowie lub na adres poczty elektronicznej wskazany na stronie internetowej www.wonga.pl.
 2. Wonga ma prawo, wypowiedzieć Umowę z zachowaniem 30-dniowego terminu wypowiedzenia przez złożenie Klientowi oświadczenia, w którym Wonga poinformuje Klienta o przyczynie wypowiedzenia Umowy.
 3. Przed upływem okresu wypowiedzenia Klient zobowiązany jest do spłaty całego zadłużenia z tytułu pożyczki, wraz z odsetkami kapitałowymi należnymi za czas korzystania z pożyczki.
 4. W okresie wypowiedzenia Umowy Wonga nie udziela Klientowi nowych pożyczek.

§ 14

 1. Klient zobowiązuje się, że w czasie obowiązywania Umowy poinformuje Wonga, o zmianie swoich danych podanych podczas składania wniosku o pożyczkę.
 2. Z zastrzeżeniem wymogów wynikających z obowiązujących przepisów prawa, wszelkie oświadczenia Wonga i informacje związane z Umową w szczególności informacje o jej zmianach, będą wysyłane Klientowi:
  1. pocztą elektroniczną;
  2. przesyłką listową;
  na podane przez Klienta adresy do korespondencji.

§ 15

 1. Wonga jest uprawniona do zmiany Umowy w przypadku:
  1. rozpoczęcia świadczenia nowych usług nieprzewidzianych w Umowie, przy czym zmiana Umowy będzie w tym wypadku ograniczona do uregulowania nowo świadczonych usług;
  2. zmiany dotychczasowego sposobu świadczenia usług, przy czym zmiana Umowy będzie w tym wypadku ograniczona do uregulowania usług jakich dana zmiana dotyczy;
  3. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, o ile mają one bezpośrednie i obligatoryjne zastosowanie do usług świadczonych na rzecz Klienta;
  4. konieczności dostosowania Umowy do stanowisk organów nadzoru, orzeczeń sądów lub decyzji administracyjnych, jeżeli w treści tych stanowisk orzeczeń i decyzji wskazano obowiązek zmiany Umowy
  przy czym zmiany Umowy nie będą:
  1. powodowały konieczności dokonania przez Klienta zapłaty wyższego wynagrodzenia lub dodatkowych kwot za usługi świadczone Klientowi dotychczas na podstawie niniejszej Umowy;
  2. miały wpływu na warunki pożyczek udzielonych przed ich wejściem w życie o ile nie wynika inaczej z orzeczeń lub decyzji, o których mowa w lit. d).
 2. O zmianie Umowy Wonga powiadamia Klienta nie później niż 14 dni przed proponowaną datą wejścia w życie zmian, wraz z przesłaniem zmienionej Umowy bądź zmienionych postanowień.
 3. Zmiana Umowy zaczyna obowiązywać w terminie wskazanym w zawiadomieniu, chyba że Klient w terminie 14 dni od doręczenia zmienionej Umowy złoży pisemne oświadczenie o odmowie przyjęcia tych zmian. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim Klient może przesłać na adres korespondencyjny Wonga wskazany w Umowie Ramowej lub na adres poczty elektronicznej wskazany na stronie internetowej www.wonga.pl.
 4. Złożenie przez Klienta oświadczenia o odmowie przyjęcia zmian uważa się za wypowiedzenie Umowy, dokonane z zachowaniem 30-dniowego terminu wypowiedzenia. Złożenie oświadczenia o odmowie przyjęcia zmian powoduje, że proponowane zmiany Umowy nie wiążą Klienta.
 5. Brak oświadczenia Klienta o odmowie przyjęcia zmian, oznacza ich akceptację.

§ 16

 1. Klient jest uprawniony do skierowania reklamacji na usługi świadczone przez Wonga.
 2. Reklamacje można składać:
  1. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany na stronie internetowej www.wonga.pl;
  2. telefonicznie pod numerem do kontaktu podanym na stronie internetowej www.wonga.pl (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora);
  3. osobiście do protokołu podczas wizyty Pożyczkobiorcy w siedzibie Wonga,
  4. w formie pisemnej: osobiście w siedzibie Wonga lub przesyłką pocztową przesłaną na adres siedziby Wonga;
  5. za pomocą Live Chat na stronie internetowej www.wonga.pl.
 3. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i adres do korespondencji Klienta oraz numer zawartej Umowy. W celu usprawnienia procesu obsługi reklamacji, uprzejmie prosimy o przedstawienie w reklamacji również zgłaszanych zastrzeżeń wraz z ich uzasadnieniem oraz wskazaniem oczekiwań odnośnie sposobu rozpatrzenia reklamacji. W przypadku składania reklamacji w formie pisemnej, reklamacja powinna zawierać również podpis Klienta, a w przypadku składania reklamacji do protokołu Klient powinien podpisać protokół.
 4. Wonga rozpatruje reklamacje niezwłocznie nie później niż w terminie 30 dni od daty ich otrzymania. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie 30 dni, Wonga poinformuje Klienta o:
  1. przyczynie opóźnienia;
  2. okolicznościach, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy;
  3. przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi Klientowi. Termin ten nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.
 5. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie przez Pożyczkodawcę odpowiedzi przed jego upływem.
 6. O wyniku postępowania reklamacyjnego Wonga powiadomi Klienta w formie pisemnej lub w sposób uzgodniony z Klientem. Na wniosek Klienta odpowiedź na reklamację może zostać dostarczona pocztą elektroniczną.
 7. W przypadku nieuwzględnienia roszczenia wynikającego z reklamacji, Klient może:
  1. wystąpić z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz. U. 2015, poz. 1348 z późn. zm.);
  2. wystąpić z powództwem do sądu powszechnego.

§ 17

 1. Wonga jest uprawniona do dokonania cesji wierzytelności, w tym niewymagalnych, wynikających z Umowy na rzecz osób trzecich bez zgody Klienta. Klient zostanie powiadomiony o dokonaniu cesji, chyba że spłata pożyczki będzie nadal wykonywana na rachunek Wonga.
 2. Umowa podlega prawu polskiemu.
 3. Strony mogą poddać spór wynikający z wykonywania Umowy Ramowej rozstrzygnięciu przez Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”). Szczegółowe warunki rozpoznawania sporów określone są w Regulaminie Sądu Polubownego przy KNF dostępnym na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego - www.knf.gov.pl.
 4. Klient może skorzystać z utworzonej przez Komisję Europejską, Europejskiej Platformy Rozwiązywania Sporów Online („Platforma ODR"). Platforma ODR jest interaktywną stroną internetową, za pomocą, której możliwe jest pozasądowe rozstrzyganie sporów wynikających z umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych z konsumentami na terenie Unii Europejskiej. Platforma ODR, dostępna jest pod adresem ec.europa.eu/odr/.
 5. Podmiotem uprawnionym do pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich pomiędzy Pożyczkobiorcą, a Wonga.pl sp. z o.o. jest Rzecznik Finansowy. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Rzecznika Finansowego dostępnej pod adresem rf.gov.pl.
 6. Organem właściwym w sprawach ochrony konsumentów jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 7. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Załączniki:

 1. Wzór potwierdzenie wypłaty pożyczki spłacanej jednorazowo;
 2. Wzór potwierdzenia wypłaty pożyczki spłacanej w miesięcznych ratach;
 3. Wzór oświadczenia o odstąpieniu;

 

W imieniu Klienta:

 <imię i nazwisko>
 
W imieniu Wonga:

 <imię i nazwisko>