Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Ramowej *

Ja, niżej podpisany/-a
(imię i nazwisko)
legitymujący/-a się dokumentem tożsamości
(seria i numer dowodu osobistego)
posiadający/-a numer PESEL
(PESEL)
zamieszkały/-a w
(adres zamieszkania)
niniejszym oświadczam, że działając na podstawie art. 53 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. Nr 126 poz. 715 z późn. zm.), odstępuję od Umowy Ramowej nr:
(numer Umowy Ramowej)
zawartej z
Wonga.pl sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żaryna 2B, bud. D, 02-593 Warszawa
w dniu
(data podpisania Umowy Ramowej)
Jednocześnie oświadczam, że kwotę Wypłaty udzielonej mi na podstawie Umowy Ramowej, spłacę na rachunek nr:
(numer rachunku do spłaty)
nie później niż 30 dnia od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Ramowej.
Miejscowość, data
Podpis Pożyczkobiorcy

* Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Ramowej w terminie 14 dni od jej zawarcia, skutkuje wygaśnięciem Umowy Ramowej i uniemożliwia dokonywanie kolejnych Wypłat w przyszłości.

Adres do wysyłki: Wonga.pl sp. z o.o., ul. Żaryna 2B, bud. D, 02-593 Warszawa, lub na adres poczty elektronicznej wskazany na stronie internetowej www.wonga.com.