Całkowity Koszt Kredytu

Całkowity koszt kredytu – co to jest?

Całkowity koszt kredytu to pojęcie oznaczające sumę wszystkich opłat wynikających z zaciągnięcia kredytu. Obejmuje on zarówno kwotę podstawową kredytu, jak i wszystkie dodatkowe opłaty – odsetki, prowizje, ubezpieczenie itp. Kwota całkowitego kosztu kredytu oznacza, ile faktycznie zapłacisz za zaciągnięcie zobowiązania. Wartość ta jest na tyle istotna, gdyż pozwala na porównanie ofert kredytowych i wybranie tej najkorzystniejszej.

Co składa się na całkowity koszt kredytu?

Na całkowity koszt kredytu składają się: odsetki, opłaty, prowizje, podatki i marże oraz koszty usług dodatkowych w przypadku, gdy ich poniesienie jest niezbędne do uzyskania kredytu (np. koszty składek ubezpieczeniowych).

Do całkowitego kosztu kredytu nie wlicza się natomiast opłat notarialnych, kosztów wynikających z przewalutowania, kar za opóźnienia w spłacie, opłat za przedterminową spłatę oraz kosztów wyceny nieruchomości.

Jak ocenić całkowity koszt kredytu?

Ocena całkowitego kosztu kredytu jest bardzo ważna z perspektywy kredytobiorcy – pozwala określić, czy wybrana oferta będzie korzystniejsza w stosunku do propozycji innych banków. Dlatego tak ważne jest, by wiedzieć jakie czynniki wpływają na kształtowanie całkowitego kosztu kredytu.

Na jakie elementy zwrócić uwagę przy ocenie całkowitego kosztu kredytu?  

Oprocentowanie

Informacja o oprocentowaniu zobowiązania powinna być uwzględniona w ofercie kredytowej. Do oceny całkowitego kosztu należy ustalić: z jakim rodzajem oprocentowania masz do czynienia – stałym czy zmiennym? Oprocentowanie stałe to gwarancja, że przez określony czas (w Polsce jest to okres 5 lat), wysokość raty nie ulegnie zmianie. W drugim przypadku bank może skorygować kwotę miesięcznej raty, gdy dojdzie do zmiany wysokości stóp procentowych.

Prowizja

Prowizja oznacza dodatkowy koszt doliczany procentowo do sumy całego zobowiązania. Sposób jej naliczania zależy od wybranej oferty – może zostać dodana do całej kwoty lub doliczona do miesięcznych rat.

RRSO

RRSO oznacza roczną rzeczywistą stopę oprocentowania. To całkowity koszt kredytu ponoszony przez konsumenta wyrażony nie jako wartość kwotowa, ale procentowa całkowitej kwoty kredytu w stosunku rocznym. To wskaźnik pomagający odzwierciedlić koszty przy zobowiązaniach długoterminowych, np. kredytach hipotecznych. Wartość RRSO przekłada się bezpośrednio na koszty całego kredytu – im jest ono niższe, tym niższy jest również całkowity koszt zobowiązania.

Wysokość rat

Podczas obliczenia kosztów kredytu należy przede wszystkim sprawdzić w umowie, czy kredyt będzie spłacany w ratach równych, czy w malejących. Jeśli kredytodawca umożliwia wybranie sposobu spłaty raty, to obliczenie całkowitych kosztów kredytu pokaże nam różnicę pomiędzy pierwszym a drugim wyjściem. Z reguły spłata rat malejących będzie opcją tańszą.

Korzystniejszą ratę kredytu pomoże obliczyć specjalny kalkulator online, dostępny tutaj: kapitalni.org/pl/kalkulatory/kalkulator-rat.

Całkowity koszt kredytu a całkowita kwota kredytu

Całkowita kwota kredytu to suma, którą rzeczywiście otrzymamy od banku na podstawie zawartej wcześniej umowy kredytowej. Nie obejmuje ona kredytowanych kosztów kredytu. Do całkowitej kwoty kredytu nie wlicza się kapitału kredytu, który przeznaczany jest na sfinansowanie kosztów, jakie ponosimy, zaciągając kredyt. Pozaodsetkowe koszty kredytu nie mogą być wyższe od całkowitej kwoty kredytu.  

Całkowity koszt kredytu a kwota do zapłaty

Całkowity koszt kredytu nie jest tym samym co całkowita kwota do zapłaty w związku z zaciągniętym zobowiązaniem.  

Całkowita kwota do zapłaty będzie zawierała również:

  • koszty związane ze zmianą kursu walut,
  • kary za nieterminowe spłaty,
  • koszty prowadzenia rachunku bankowego,
  • opłaty za przedterminowe uregulowanie zobowiązania,
  • koszty wyceny nieruchomości lub ustanowienia hipoteki.

Powyższe nie wliczają się do całkowitego kosztu kredytu. 

Całkowity koszt kredytu a RRSO

Nie jest to jedno i to samo. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) to „całkowity koszt kredytu ponoszony przez konsumenta, wyrażony jako wartość procentowa całkowitej kwoty kredytu w stosunku rocznym”.

RRSO wyraża w sposób procentowy wartość całkowitego kosztu kredytu w stosunku rocznym do kwoty kredytu.