Potwierdzenie Wypłaty dla Pożyczki Ratalnej

Nr Umowy Ramowej:  

Potwierdzenie Wypłaty dla Pożyczki Ratalnej
Pożyczkodawca: Wonga.pl sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żaryna 2B, bud. D, 02-593 Warszawa, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000412352, NIP 1132853869, REGON 146025969, i z kapitałem zakładowym w wysokości 18.134.050,00 zł.
Pożyczkobiorca:
Kwota wypłaty:
Dzień wypłaty:
Okres kredytowania (w miesiącach):
Liczba rat:
Harmonogram Rat: Kwota raty  :   Kapitał:  ; Prowizja:  ; Płatna do:  
Kwota raty  :   Kapitał:  ; Prowizja:  ; Płatna do:  
Stopa oprocentowania wypłaty: 0%
Roczna stopa oprocentowania zadłużenia przeterminowanego (stopa odsetek karnych): 14%
Prowizja z tytułu wypłaty:
Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RSSO): %
Całkowity koszt wypłaty:
Całkowita kwota do zapłaty (suma całkowitego kosztu wypłaty i całkowitej kwoty wypłaty):
Numer rachunku bankowego Pożyczkobiorcy, na który została zrealizowana wypłata:
Kwota odsetek w stosunku dziennym w razie odstąpienia: 0 zł
Dostępne benefity:  

Zasady korzystania z benefitów określa Regulamin Benefitów dostępny na www.wonga.pl/Dokumenty

Pożyczkobiorca otrzymuje od Pożyczkodawcy następujący indywidualny numer rachunku rozliczeniowego w celu dokonania spłaty:

Numer rachunku do spłaty: