Potwierdzenie Wypłaty dla pożyczki spłacanej jednorazowo

Na podstawie Umowy numer ... zawartej pomiędzy Wonga.pl sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żaryna 2B, bud. D, 02-593 Warszawa, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000412352, NIP 1132853869, REGON 146025969, i z kapitałem zakładowym w wysokości 18.134.050,00 zł(dalej jako „Wonga”),

a

<Dane Klienta>
(dalej jako „Klient”)
Wonga udziela Klientowi pożyczki na następujących warunkach.

 

Kwota pożyczki

<Kwota pożyczki> zł, na którą składają się:

<kwota kapitału wypłacana klientowi na konto> zł

<kwota przeznaczonana zapłatę prowizji> zł

Dzień wypłaty pożyczki:Okres spłaty w dniach:Data spłaty:Rachunek dospłaty pożyczki:Roczna stopa odsetek kapitałowych, według stanu na dzień wypłaty pożyczki:

<2(Stopa referencyjna NBP + 3,5p.p.>

Roczna odsetek karnych, według stanu na dzień wypłaty pożyczki:

<2(Stopa referencyjna NBP + 5,5p.p.>

Prowizja z tytułu wypłaty pożyczki:Łączna kwota odsetek:Całkowita kwota pożyczki (bez kredytowanych kosztów)Całkowity koszt pożyczki:Całkowita kwota do zapłaty (suma całkowitego kosztu pożyczki i całkowitej kwoty pożyczki):Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania

%

Numer rachunku bankowego Klienta, na który została wypłacona pożyczka:Kwota odsetek za każdy dzień korzystania z pożyczki w razie odstąpienia (w ciągu 30 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu).Dostępne benefity:

Zasady korzystania z benefitów określa Regulamin Benefitów dostępny na www.wonga.pl/Dokumenty