Potwierdzenie Wypłaty

Nr Umowy Ramowej:  

Potwierdzenie Wypłaty dla Pożyczki Krótkoterminowej
Pożyczkodawca: Wonga.pl sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żaryna 2B, bud. D, 02-593 Warszawa, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000412352, NIP 1132853869, REGON 146025969, i z kapitałem zakładowym w wysokości 18.134.050,00 zł
Pożyczkobiorca:
Kwota wypłaty:
Dzień wypłaty:
Okres spłaty (w dniach):
Termin spłaty:
Stopa oprocentowania wypłaty: 0%
Roczna stopa oprocentowania zadłużenia przeterminowanego (stopa odsetek karnych): 12%
Prowizja z tytułu wypłaty:
Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RSSO): %
Całkowity koszt wypłaty:
Całkowita kwota do zapłaty (suma całkowitego kosztu wypłaty i całkowitej kwoty wypłaty):
Numer rachunku bankowego Pożyczkobiorcy, na który została zrealizowana wypłata:
Kwota odsetek w stosunku dziennym w razie odstąpienia: 0 zł
Dostępne benefity: brak
Zasady korzystania z benefitów określa Regulamin Benefitów dostępny na www.wonga.pl/Dokumenty

Pożyczkobiorca otrzymuje od Pożyczkodawcy następujący indywidualny numer rachunku rozliczeniowego w celu dokonania spłaty:

Numer rachunku do spłaty: