Wzór oświadczenia o odstąpieniu od kolejnej Wypłaty*

Ja, niżej podpisany/-a
 (imię i nazwisko)
 
legitymujący/-a się dokumentem tożsamości
 (seria i numer dowodu osobistego)
 
posiadający/-a numer PESEL
 (PESEL)
 
zamieszkały/-a w
 
 
 (adres zamieszkania)
 
niniejszym oświadczam, że działając na podstawie art. 53 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. Nr 126 poz. 715 z późn. zm.), odstępuję od Wypłaty dokonanej w dniu:
 
 (data Wypłaty)
 
na podstawie Umowy Ramowej nr:
 (numer Umowy Ramowej)
 
zawartej z Wonga.pl sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żaryna 2B, bud. D, 02-593 Warszawa w dniu
 
 (data zawarcia Umowy Ramowej)
 
Jednocześnie oświadczam, że kwotę Wypłaty udzielonej mi na podstawie Umowy Ramowej, spłacę na rachunek nr:
 
 (numer rachunku do spłaty)
 
nie później niż 30 dnia od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Wypłaty.
 
 Miejscowość, data
 Podpis Pożyczkobiorcy

 

 

* Oświadczenie o odstąpieniu od kolejnej Wypłaty w terminie 14 dni od jej dokonania, nie skutkuje wygaśnięciem Umowy Ramowej i nie pozbawia możliwości wnioskowania o kolejne Wypłaty w przyszłości.

Adres do wysyłki: Wonga.pl sp. z o.o., ul. Żaryna 2B, bud. D, 02-593 Warszawa, lub na adres poczty elektronicznej wskazany na stronie internetowej www.wonga.com. Adres do doręczeń elektronicznych dla Wonga.pl sp. z o. o. w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. poz. 2320) to: AE:PL-37012-54928-UHTIV-19.