Regulamin promocji „Niskie RRSO 20,99%”

§ 1 Zasady ogólne.

 1. Organizatorem promocji jest Wonga.pl sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Wonga”).

 2. Promocja polega na możliwości uzyskania przez klientów Wonga kredytu konsumenckiego w rozumieniu art. 3 ustawy z 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (dalej jako u.k.k.) udzielonego na okres 48 miesięcy (Pożyczka Promocyjna).

 3. O Pożyczkę Promocyjną mogą ubiegać się jedynie nowi klienci, tj. osoby, które w na dzień składania wniosku o Pożyczkę Promocyjną nie były stroną Ramowej Umowy Pożyczki zawartej z Wonga.

 4. W promocji mogą wziąć udział osoby, które:

  1. w chwili składania wniosku o Pożyczkę Promocyjną ukończyły 30 lat;

  2. posiadają niezabezpieczone zadłużenie mniejsze niż 100 000 zł wg. informacji z raportu Biura Informacji Kredytowej S.A. obejmującego okres nie przekraczający 30 dni licząc od dnia złożenia wniosku o Pożyczkę Promocyjną;

  3. W ciągu 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o Pożyczkę Promocyjną nie opóźniły się ze spłatą jakiegokolwiek zobowiązania o więcej niż 30 dni wg. raportu Biura Informacji Kredytowej S.A. obejmującego okres nie przekraczający 30 dni licząc od dnia złożenia wniosku o Pożyczkę Promocyjną;

  4. w chwili składania wniosku o Pożyczkę Promocyjną nie posiadają innych kredytów udzielonych przez instytucje pożyczkowe w rozumieniu art. 5 pkt 2a u.k.k., a w ciągu 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku liczba kredytów konsumenckich udzielonych przez te instytucje klientowi nie przekroczyła czterech.

 5. Pożyczka promocyjna zostanie udzielona klientom, którzy spełniają warunki określone w niniejszym regulaminie oraz uzyskają pozytywną decyzję kredytową wydaną min. w oparciu o ocenę zdolności kredytowej przeprowadzonej przez Wonga.

 6. Promocja trwa do czasu jej odwołania przez Organizatora. O zakończeniu promocji Organizator poinformuje na stronie internetowej www.wonga.pl/dokumenty z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem..

 

§ 2 Reklamacje

 1. Klient jest uprawniony do skierowania reklamacji na usługi świadczone przez Wonga.

 2. Reklamacje można składać:

  1. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany na stronie internetowej www.wonga.pl;

  2. telefonicznie pod numerem do kontaktu podanym na stronie internetowej www.wonga.pl (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora);

  3. osobiście do protokołu podczas wizyty Pożyczkobiorcy w siedzibie Wonga,

  4. w formie pisemnej: osobiście w siedzibie Wonga lub przesyłką pocztową przesłaną na adres siedziby Wonga;

  5. za pomocą Live Chat na stronie internetowej www.wonga.pl.

 3. W celu usprawnienia procesu obsługi reklamacji, uprzejmie prosimy o przedstawienie w reklamacji również zgłaszanych zastrzeżeń wraz z ich uzasadnieniem oraz wskazaniem oczekiwań odnośnie sposobu rozpatrzenia reklamacji. W przypadku składania reklamacji w formie pisemnej, reklamacja powinna zawierać również podpis Klienta, a w przypadku składania reklamacji do protokołu Klient powinien podpisać protokół.

 4. Wonga rozpatruje reklamacje niezwłocznie nie później niż w terminie 30 dni od daty ich otrzymania. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie 30 dni, Wonga poinformuje Klienta o:

  1. przyczynie opóźnienia;

  2. okolicznościach, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy;

  3. przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji udzielenia odpowiedzi Klientowi. Termin ten nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.

  4. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie przez Pożyczkodawcę odpowiedzi przed jego upływem.

 5. O wyniku postępowania reklamacyjnego Wonga powiadomi Klienta w formie pisemnej lub w sposób uzgodniony z Klientem. Na wniosek Klienta odpowiedź na reklamację może zostać dostarczona pocztą elektroniczną.

 6. W przypadku nieuwzględnienia roszczenia wynikającego z reklamacji, Klient może:

  1. wystąpić z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz. U. 2015, poz. 1348z późn. zm.);

  2. wystąpić z powództwem do sądu powszechnego.

 

§ 3 Postanowienia Końcowe

 1. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna:

  1. u konsultantów Biura Obsługi Klienta Biuro Obsługi Klienta;

   tel: +48 22 388 88 88
   kom: +48 660 168 100
   e-mail: [email protected]

   Biuro Obsługi Klienta jest czynne
   od poniedziałku do piątku
   w godzinach od 8:00 do 22:00,
   w soboty i w niedziele od 09:00 do 17:00
   (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy).

  2. na stronie internetowej www.wonga.pl/Dokumenty.

 2. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady Promocji „Niskie RRSO 20,99%”.

 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.