Oświadczenie PEP

 

 [Imię/Imiona]
 

 

 [Nazwisko]

 

Oświadczam, że jestem osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne (PEP), członkiem rodziny PEP lub osobą znaną jako bliski współpracownik PEP* i zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania Wonga.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie o wszelkich zmianach danych objętych niniejszym oświadczeniem**.

* Przez PEP, członków rodziny PEP oraz osoby znane jako bliscy współpracownicy PEP rozumie się:

 1. PEP - osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne - rozumie się przez to, z wyłączeniem grup stanowisk średniego i niższego szczebla, osoby zajmujące znaczące stanowiska publiczne lub pełniące znaczące funkcje publiczne, w tym:

  1. szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów oraz sekretarzy stanu,

  2. członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych,

  3. członków organów zarządzających partii politycznych,

  4. członków sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych,

  5. członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych,

  6. ambasadorów, chargés d'affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych,

  7. członków organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych,

  8. dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz członków organów organizacji międzynarodowych lub osoby pełniące równoważne funkcje w tych organizacjach,

  9. dyrektorów generalnych w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych oraz dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich,

  10. inne osoby zajmujące stanowiska publiczne lub pełniące funkcje publiczne w organach państwa lub centralnych organach administracji rządowej.

  Wykaz krajowych stanowisk i funkcji publicznych będących eksponowanymi stanowiskami politycznymi, o których mowa w pkt 1 lit. a-g, i oraz j powyżej, określa Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie wykazu krajowych stanowisk i funkcji publicznych będących eksponowanymi stanowiskami politycznymi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1381).

 2. Członek rodziny PEP – rozumie się przez to:

  1. małżonka lub osobę pozostającą we wspólnym pożyciu z PEP,

  2. dziecko PEP i jego małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu,

  3. rodziców PEP;

 3. Osoby znane jako bliscy współpracownicy PEP – rozumie się przez to:

  1. osoby fizyczne będące beneficjentami rzeczywistymi osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustów wspólnie z PEP lub utrzymujące z taką osobą inne bliskie stosunki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą,

  2. osoby fizyczne będące jedynym beneficjentem rzeczywistym osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustu, o których wiadomo, że zostały utworzone w celu uzyskania faktycznej korzyści przez PEP;

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 

 [Data]
 

 

 [Miejsce na własnoręczny, czytelny podpis]

 

** Informacje o zmianach danych objętych niniejszym oświadczeniem powinny zostać przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [email protected].

 

 

 

 

 

 

 

Oświadczenie PEP należy przesłać na adres Wonga.pl Sp. z o.o., ul. Żaryna 2B, bud. D, 02-593 Warszawa lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [email protected].