Regulamin promocji „Promocja na szóstkę”

Uprzejmie informujemy, że z dniem 17 grudnia 2022 r. zakończyliśmy promocję „Promocja na szóstkę”

§ 1 Zasady ogólne.

 1. Organizatorem promocji jest Wonga.pl sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Wonga”).

 2. Promocja polega na możliwości uzyskania przez klientów Wonga kredytu konsumenckiego w rozumieniu art. 3 ustawy z 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. z 2022 r. poz. 246) (dalej jako: u.k.k.), udzielonego na okres 30 dni na promocyjnych warunkach tj. z zastosowaniem rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania kredytu (RRSO) w wysokości: 81,05% (dalej jako: Pożyczka Promocyjna).

 3. Wniosek o Pożyczkę Promocyjną mogą składać jedynie klienci będący stroną Ramowej Umowy Pożyczki zawartej z Wonga i którzy na dzień składania wniosku o Pożyczkę Promocyjną nie posiadali pożyczki w Wonga przez okres co najmniej 3 lat przed datą złożenia wniosku o Pożyczkę Promocyjną.

 4. Pożyczka Promocyjna zostanie udzielona klientom, którzy spełniają warunki określone w niniejszym regulaminie oraz uzyskają pozytywną decyzję kredytową wydaną między innymi w oparciu o ocenę zdolności kredytowej przeprowadzonej przez Wonga.

 5. Promocja trwa do czasu jej odwołania przez Organizatora. O zakończeniu promocji Organizator poinformuje na stronie internetowej www.wonga.pl/dokumenty z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.

 

§ 2 Reklamacje

 1. Klient jest uprawniony do skierowania reklamacji na usługi świadczone przez Wonga.

 2. Reklamacje można składać:

  1. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany na stronie internetowej www.wonga.pl;

  2. telefonicznie pod numerem do kontaktu podanym na stronie internetowej www.wonga.pl (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora);

  3. osobiście do protokołu podczas wizyty Pożyczkobiorcy w siedzibie Wonga,

  4. w formie pisemnej: osobiście w siedzibie Wonga lub przesyłką pocztową przesłaną na adres siedziby Wonga;

  5. za pomocą Live Chat na stronie internetowej www.wonga.pl.

 3. W celu usprawnienia procesu obsługi reklamacji, uprzejmie prosimy o przedstawienie w reklamacji również zgłaszanych zastrzeżeń wraz z ich uzasadnieniem oraz wskazaniem oczekiwań odnośnie sposobu rozpatrzenia reklamacji. W przypadku składania reklamacji w formie pisemnej, reklamacja powinna zawierać również podpis Klienta. W przypadku składania reklamacji do protokołu, Klient powinien podpisać protokół.

 4. Wonga rozpatruje reklamacje niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od daty ich otrzymania. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie 30 dni, Wonga poinformuje Klienta o:

  1. przyczynie opóźnienia;

  2. okolicznościach, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy;

  3. przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi Klientowi. Termin ten nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.

  4. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie przez Pożyczkodawcę odpowiedzi przed jego upływem.

 5. O wyniku postępowania reklamacyjnego Wonga powiadomi Klienta w formie pisemnej lub w sposób uzgodniony z Klientem. Na wniosek Klienta odpowiedź na reklamację może zostać dostarczona pocztą elektroniczną.

 6. W przypadku nieuwzględnienia roszczenia wynikającego z reklamacji, Klient może:

  1. wystąpić z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz. U. 2015, poz. 1348z późn. zm.);

  2. wystąpić z powództwem do sądu powszechnego.

 

§ 3 Postanowienia Końcowe

 1. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna:

  1. u konsultantów Biura Obsługi Klienta Biuro Obsługi Klienta;

   tel: +48 22 388 88 88
   kom: +48 660 168 100
   e-mail: [email protected]

   Biuro Obsługi Klienta jest czynne
   od poniedziałku do piątku
   w godzinach od 8:00 do 22:00,
   w soboty i w niedziele od 09:00 do 17:00
   (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy).

  2. na stronie internetowej www.wonga.pl/dokumenty.

 2. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady Promocji „Promocja na szóstkę”.

 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

 4. Każdą promocję Wonga organizuje odrębnie, gdzie każda promocja ma swój cel i odrębny Regulamin. Niniejsza Promocja nie łączy się z innymi promocjami w Wonga.