Przejdź do treści

Jak uniknąć podatku przy darowiźnie samochodu?

Udostępnij:

Umowa darowizny to jedna z umów uregulowana w kodeksie cywilnym. Polega na zobowiązaniu do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem majątku darczyńcy. Co do zasady umowa tego rodzaju powinna mieć formę pisemną, jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby była zawierana również w formie ustnej.

Trzeba pamiętać, że ustawodawca w niektórych przypadkach przewidział szczególną formę umowy darowizny, której niezachowanie skutkuje nieważnością umowy. Dotyczy to przekazania w formie darowizny nieruchomości, praw spółdzielczych oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. W takim przypadku umowa darowizny musi mieć formę aktu notarialnego.

Kolejnym ważnym aspektem jest także obowiązek zapłaty podatku od darowizny do właściwego urzędu skarbowego. Poniżej podpowiadamy, co zrobić, aby uniknąć tego obowiązku w przypadku darowizny samochodu.

Umowa darowizny samochodu

Jak uniknąć podatku przy darowiźnie samochodu?


Darowizna samochodu, choć nie wymaga szczególnej formy, zazwyczaj przybiera formę pisemną, gdyż stanowi ona ułatwienie, np. w przypadku konieczności zarejestrowania samochodu. Podstawowe dane, które powinien zawierać akt darowizny samochodu, to miejsce i data sporządzenia umowy, oznaczenie stron, oznaczenie przedmiotu darowizny, w tym przypadku samochodu oraz jego wartości, oznaczenie czasu wykonania umowy, jeśli nie jest tożsamy z chwilą jej zawarcia.

Na końcu takiej umowy powinno znaleźć się standardowe oświadczenie odnoszące się do spraw nieuregulowanych przedmiotową umową – zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego. Oczywiście umowa musi zostać podpisana przez obie strony i sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Można również skorzystać z gotowych wzorów umowy tego rodzaju, które dostępne są w Internecie.

Kto płaci podatek od darowizny?

Co do zasady podatek od darowizny płaci obdarowany. Istnieje jednak możliwość zwolnienia od zapłaty tego podatku. Dotyczy to obdarowanego, który jest małżonkiem, zstępnym, wstępnym, pasierbem, rodzeństwem, ojczymem lub macochą dla darczyńcy. Wówczas może on skorzystać z całkowitego zwolnienia od podatku. Wystarczy, że w ciągu 6 miesięcy od momentu nabycia darowizny zgłosi on ten fakt właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego.

Obowiązek zgłoszenia nie obejmuje jednak sytuacji, gdy wartość przedmiotu majątku nabytego łącznie od tego samego darczyńcy w ciągu 5 ostatnich lat poprzedzających rok dokonania ostatniej darowizny nie przekroczy kwoty wolnej od podatku dla pierwszej grupy podatkowej, czyli w tym przypadku kwoty 9637 zł. W takiej sytuacji niezgłoszenie darowizny w przewidzianym terminie skutkuje koniecznością zapłaty podatku od darowizny na zasadach ogólnych.

Darowizna pojazdu – podatek na zasadach ogólnych

Wysokość podatku od darowizny na zasadach ogólnych zależy od tego, do której grupy podatkowej należy obdarowany. Pierwsza grupa podatkowa obejmuje małżonka, wstępnych, zstępnych, ojczyma, macochę, pasierba, rodzeństwo, teściów, zięcia oraz synową. Wówczas kwota wolna od podatku wynosi 9637 zł. W przypadku drugiej grupy podatkowej jest to kwota 7276 zł, a grupa ta obejmuje zstępnych rodzeństwa, małżonków rodzeństwa, rodzeństwo rodziców oraz zstępnych i małżonków pasierbów. Trzecia grupa podatkowa obejmuje pozostałych nabywców, a kwota wolna od podatku wynosi wówczas 4902 zł.

Podatek od darowizny na zasadach ogólnych jest liczony więc od wartości przedmiotu darowizny, która pozostaje po odjęciu od rzeczywistej wartości kwoty wolnej od podatku. Należy pamiętać, że kwota wolna od podatku obejmuje również wartość przedmiotów darowizny nabytych od tej samej osoby w ciągu ostatnich 5 lat poprzedzających rok, w którym dokonano ostatniej darowizny. Gdy wartość darowizny nie przekracza kwoty wolnej od podatku, nie mamy obowiązku zgłaszać dokonania darowizny do urzędu skarbowego.

Udostępnij:

Nieustraszony tropiciel najnowszych odkryć naukowych i ciekawostek medycznych.

Od lat fascynuje go temat wpływu aktywności ruchowej na długość ludzkiego życia. Jest entuzjastą aktywnego wypoczynku i leczniczych właściwości kąpieli termalnych.