Przejdź do treści

Jak napisać wypowiedzenie? Zasady, o których musisz pamiętać

Udostępnij:

Wypowiedzenie umowy o pracę to jeden ze sposobów rozwiązania stosunku pracy. Odejście z firmy to jedna z najbardziej stresujących sytuacji. Warto zatem wiedzieć, jak napisać wypowiedzenie w ten sposób, aby proces ten przebiegł bez dodatkowych trudności.

Umowę o pracę można rozwiązać na trzy sposoby:

  1. Za porozumieniem stron
  2. Wypowiedzeniem
  3. Bez wypowiedzenia.

Ponadto należy pamiętać, że umowa rozwiązuje się samoistnie z upływem okresu, na jaki została zawarta, jeśli nie jest to umowa na czas nieokreślony.

Wypowiedzenie umowy o pracę to jednostronne oświadczenie woli pracodawcy lub pracownika. Ma ono na celu zakończenie istniejącego stosunku pracy. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę, która została zawarta na okres próbny, czas określony, a także na czas nieokreślony. Rozwiązanie umowy następuje z upływem okresu wypowiedzenia.

Okresy wypowiedzenia

Okresy wypowiedzenia są różne w zależności od rodzaju zawartej umowy, czasu, na który została zawarta (umowy terminowe), a także okresu zatrudnienia u danego pracodawcy (szczególnie przy umowie na czas nieokreślony).

- Umowa na okres próbny może zostać zawarta na okres do dwóch tygodni, na dłużej niż dwa tygodnie, jednak nie dłużej niż na trzy miesiące. Wówczas kolejno okresy wypowiedzenia będą wynosiły trzy dni robocze dla umów nie przekraczających 2 tygodnie, tydzień - w przypadku umów dłuższych niż 2 tygodnie oraz dwa tygodnie, gdy umowę na okres próbny przewidziano na 3 miesiące.

- W przypadku umów na czas określony oraz nieokreślony terminy są takie same. Jeżeli pracownik zatrudniony był krócej niż sześć miesięcy, okres wypowiedzenia wynosi dwa tygodnie, jeżeli zatrudniony był minimum sześć miesięcy, okres wypowiedzenia to miesiąc, a w przypadku osoby pracującej minimum trzy lata – trzy miesiące.

Jak napisać wypowiedzenie?

Podpisywanie dokumetów

Wielokrotnie zdarzają się sytuacje, które zmuszają pracownika do złożenia wypowiedzenia umowy o pracę. Złożenie pisma wywołuje zakończenie istniejącego stosunku pracy. Przepisy nie przewidują konkretnej formy, w jakiej należy złożyć oświadczenie woli. Warto jednak pamiętać, iż niedochowanie formy pisemnej może nieść ze sobą negatywne skutki dla pracownika.

Forma pisemna wydaje się być zatem najbardziej odpowiednia, gdyż jest przeznaczona dla celów dowodowych – brak odpowiedniego dokumentu w razie sporu sądowego może stanowić problem. Aby wypowiedzenie było skuteczne należy je sporządzić w ten sposób, by nie zawierało braków formalnych, a także doręczyć je drugiej stronie stosunku pracy.

Wypowiedzenie umowy o pracę powinno zawierać podstawowe elementy, takie jak: miejscowość i data, dane pracownika, które powinny znaleźć się po lewej stronie, oraz dane pracodawcy umieszczone po stronie prawej. W nagłówku powinno znaleźć się stosowne sformułowanie, na przykład „Wypowiedzenie umowy o pracę” czy też „Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem”.

W jednostronnym oświadczeniu woli powinny zostać zawarte informacje o dacie zawarcia umowy oraz jej numer, jeżeli taki został nadany. Należy wskazać strony, między którymi została zawarta umowa, a także okres jej wypowiedzenia.

Na samym końcu po prawej stronie musi znaleźć się podpis pracownika. Po lewej natomiast powinny znaleźć się data i podpis pracodawcy lub osoby upoważnionej, która wypowiedzenie otrzymała.

Mężczyzna ptzy biurku w pracy

Należy wiedzieć, że pracownik może rozwiązać umowę o pracę w trybie natychmiastowym. Art. 55 Kodeksu pracy mówi, że „może nastąpić to wówczas, gdy zostanie wydane orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, a pracodawca nie przeniesie go w terminie wskazanym w orzeczeniu lekarskim do innej pracy, odpowiedniej ze względu na stan jego zdrowia i kwalifikacje zawodowe”, a także wtedy, „gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika”.

Takie oświadczenie woli powinno zawierać wszystkie elementy, jakie zawiera wypowiedzenie umowy o pracę za wypowiedzeniem. Dodatkowo należy podać konkretną przyczynę wypowiedzenia.

Jednym ze sposobów rozwiązania zatrudnienia jest wypowiedzenie umowy o pracę. Jest to jednostronne oświadczenie woli pracodawcy lub pracownika. Warto wiedzieć, jak poprawnie je napisać, aby uniknąć stresujących sytuacji. Braki formalne w dokumentacji mogą uniemożliwić nam dochodzenie roszczeń także w przypadku opóźnionego lotu. Więcej na ten temat.

Tagi praca prawo
Udostępnij:

Amator domowych gier zręcznościowych – zwłaszcza tych, które wymagają użycia wiertarki.

Nie ma takiej rzeczy, której nie próbowałby naprawić. Dla rodziny jest w stanie zrobić wszystko – nawet zacerować dziurę w hamaku. Strychy i piwnice nie mają przed nim tajemnic.