Tabela Kosztów

W poniższej tabeli znajdziesz informację na temat prowizji związanych z Wypłatą oraz kosztów związanych z nieterminową spłatą. W praktyce, należy pamiętać o następujących rzeczach:

Koszt każdej Wypłaty (pożyczki): Jedynym kosztem terminowo spłacanej pożyczki jest prowizja za Wypłatę. Jej wysokość zależy od liczby dni/ rat, na które pożyczasz.

Całkowity koszt pożyczki najłatwiej zawsze sprawdzić na naszej stronie internetowej www.wonga.com za pomocą suwaków. Po prostu ustaw suwak na odpowiedniej kwocie i liczbie dni/ rat i odczytaj całkowity koszt pożyczki. Dokładny koszt każdej Wypłaty oraz wysokość raty zawsze poznasz przed podjęciem decyzji i złożeniem wniosku. Wysokość prowizji dla pierwszej oraz każdej kolejnej Wypłaty jest także wskazana w Formularzu Informacyjnym, a następnie podawana jest w każdym Potwierdzeniu Wypłaty.

Tabela Kosztów dla pożyczek udzielanych na mniej niż 30 dni

Wysokość prowizji za Wypłatę

Prowizja za Wypłatę:

0d 0% do 25% całkowitej kwoty kredytu plus 30% całkowitej kwoty kredytu w skali roku, nie więcej niż 100% całkowitego kosztu kredytu w całym okresie kredytowania.

Wysokość Prowizji za Wypłatę, o której mowa w zdaniu poprzedzającym zostaje dostosowana do limitów wyznaczonych przez ustawę z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 374 z późn. zm.) w okresie wskazanym przez tę ustawę.

Oprocentowanie pożyczki:

0%

Odsetki od zadłużenia przeterminowanego (odsetki karne)

Roczna stopa odsetek karnych:

Dwukrotność sumy aktualnej stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych (w stosunku rocznym). W dniu zawarcia Umowy Ramowej wynosi ona ___%.

Tabela Kosztów Dla Pożyczek Ratalnych

Wysokość prowizji za Wypłatę

Prowizja za Wypłatę:

0d 0% do 25% całkowitej kwoty kredytu plus 30% całkowitej kwoty kredytu w skali roku, nie więcej niż 100% całkowitego kosztu kredytu w całym okresie kredytowania.

Wysokość Prowizji za wypłatę dostosowana jest do limitów wyznaczonych przez Ustawę z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 374 z późn. zm.) w okresie wskazanym przez tę ustawę.

Oprocentowanie pożyczki:

0%

Odsetki od zadłużenia przeterminowanego (odsetki karne)

Roczna stopa odsetek karnych:

Dwukrotność sumy aktualnej stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych (w stosunku rocznym). W dniu zawarcia Umowy Ramowej wynosi ona ___%.