Regulamin Programu PAYBACK w Wonga.pl

Regulamin Programu PAYBACK w Wonga.pl Sp. z o.o.

(„Regulamin”)

Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Programu PAYBACK w Wonga, warunki uczestnictwa Pożyczkobiorców w Programie PAYBACK oraz zasady przyznawania Punktów PAYBACK Uczestnikom Programu, a także możliwość przystąpienia do Programu PAYBACK w związku z korzystaniem z usług oferowanych przez Wonga.

§1 Definicje

 1. Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:

  Harmonogram Rat – harmonogram spłat rat Pożyczki Ratalnej;

  Kapitalni.org – serwis internetowy www.kapitalni.org;

  Karta PAYBACK – karta Uczestnika zawierająca Numer PAYBACK, umożliwiająca udział w Programie PAYBACK na zasadach określonych w Warunkach Uczestnictwa;

  Konto PAYBACK – prowadzone i zarządzane przez Loyalty Partner na rzecz Uczestnika, konto elektroniczne, na którym zapisywane są Punkty PAYBACK;

  Loyalty Partner – Loyalty Partner Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie operator Programu PAYBACK w Polsce;

  Numer PAYBACK – numer Uczestnika, na który Wonga przekazuje przyznane Punkty PAYBACK;

  Potwierdzenie Wypłaty – szczegółowe warunki wypłaty, stanowiące Załącznik nr 3 do Umowy Ramowej;

  Pożyczka Krótkoterminowa – pożyczka spłacana jednorazowo, udzielona na okres do 60 dni;

  Pożyczka Ratalna – pożyczka spłacana w ratach;

  Pożyczkobiorca – osoba fizyczna, która zawarła z Pożyczkodawcą Umowę Ramową;

  Program PAYBACK – multi-partnerski program lojalnościowy polegający na przyznawaniu Członkom PAYBACK Punktów PAYBACK przy nabyciu towarów lub usług Partnerów Programu, prowadzony w oparciu o Warunki Uczestnictwa;

  Punkty PAYBACK – niematerialne znaki legitymacyjne przyznawane Uczestnikom w zamian za nabycie towarów lub usług Partnerów Programu PAYBACK albo dokonanie innych czynności określonych w Warunkach Uczestnictwa;

  Regulamin – niniejszy Regulamin;

  Uczestnik – osoba fizyczna będąca członkiem Programu PAYBACK;

  Umowa Ramowa – Ramowa Umowa Pożyczki, na podstawie, której Wonga udziela Pożyczkobiorcy odnawialnej linii pożyczki w ramach każdorazowego Limitu Pożyczki Krótkoterminowej lub Limitu Pożyczki Ratalnej, do maksymalnej wysokości Dostępnego Limitu;

  Warunki Uczestnictwa – regulamin określający zasady funkcjonowania Programu PAYBACK oraz warunki uczestnictwa w Programie, w tym zasady naliczania Uczestnikom Programu Punktów PAYBACK, dostępne pod adresem www.payback.pl/regulamin;

  Wonga/Pożyczkodawca – Wonga.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie;

  Zgoda na Przetwarzanie Danych – zgoda Pożyczkobiorcy na przetwarzanie przez Loyalty Partner przekazanych przez Pożyczkobiorcę danych osobowych (imię, nazwisko, data urodzenia, adres korespondencyjny). Loyalty Partner uzyska także dostęp do informacji dotyczącej liczby przyznawanych przez Wonga Pożyczkobiorcy punktów PAYBACK za określone czynności Pożyczkobiorcy objęte Programem PAYBACK w Wonga.

 2. Sformułowania pisane wielką literą, które nie zostały zdefiniowane w niniejszym Regulaminie mają znaczenie nadane im w Umowie Ramowej lub Warunkach Uczestnictwa.

§2 Postanowienia Ogólne

 1. Przystąpienie do Programu PAYBACK za pośrednictwem Wonga jest dostępne tylko dla osób składających wniosek o pierwszą pożyczkę. Pozostałe osoby mogą być objęte Programem PAYBACK w Wonga tylko po uprzednim przystąpieniu do Programu PAYBACK za pośrednictwem strony internetowej www.payback.pl lub wypełnieniu formularza zgłoszeniowego do Programu i wykonaniu czynności określonych w § 2 ust. 5 i 6.

 2. Przystąpienie do Programu PAYBACK następuje poprzez wyrażenie zgody na przystąpienie do Programu PAYBACK podczas składania wniosku o zawarcie Umowy Ramowej i oznacza objęcie Programem PAYBACK produktów oferowanych Pożyczkobiorcy przez Wonga.

 3. Wyrażenie zgody na przystąpienie do Programu PAYBACK oznacza wyrażenie Zgody na Przetwarzanie Danych i jest równoznaczne z akceptacją Warunków Uczestnictwa w Programie PAYBACK. Poprzez wyrażenie zgody Pożyczkobiorca staje się Uczestnikiem Programu PAYBACK.

 4. Udzielenie Zgody na Przetwarzanie Danych obowiązuje od chwili przystąpienia do Programu PAYBACK.

 5. Pożyczkobiorcy wnioskujący o kolejną pożyczkę mogą przystąpić do Programu PAYBACK za pośrednictwem strony internetowej - www.payback.pl. Po przystąpieniu do Programu PAYBACK, Pożyczkobiorca może objąć Programem PAYBACK usługi oferowane przez Wonga poprzez wpisanie posiadanego przez niego Numeru PAYBACK w ustawieniach konta Pożyczkobiorcy w zakładce Moje Konto. Wpisanie Numeru PAYBACK jest równoznaczne z wyrażeniem Zgody na Przetwarzanie Danych.

 6. Pożyczkobiorcy, którzy przystąpili do Programu PAYBACK za pośrednictwem Partnera innego niż Wonga, mogą objąć Programem PAYBACK usługi oferowane przez Wonga poprzez wpisanie Numeru PAYBACK we wniosku o udzielenie pierwszej pożyczki lub w ustawieniach konta Pożyczkobiorcy na stronie www.wonga.com w zakładce Moje Konto, a także poprzez przekierowanie Uczestnika zalogowanego na stronie www.payback.pl na odpowiednią stronę Wonga. Wpisanie Numeru PAYBACK jest równoznaczne z wyrażeniem Zgody na Przetwarzanie Danych.

 7. Podany Numer PAYBACK służy połączeniu z istniejącym Kontem PAYBACK. W przypadku, gdy podany przez Pożyczkobiorcę numer jest błędny i nie zostanie przyjęty przez Loyalty Partner, Wonga nie będzie zapisywać tego numeru w systemach informatycznych.

 8. W celu rozpoczęcia zbierania Punktów, dotychczasowi Uczestnicy Programu PAYBACK muszą wpisać Numer PAYBACK w ustawieniach konta przed wypełnieniem wniosku o pierwszą pożyczkę lub we wniosku o pierwszą pożyczkę w Wonga w sposób określony w pkt 6 powyżej.

§3 Zasady przyznawania Punktów PAYBACK

 1. Punkty PAYBACK przyznawane będą w wysokości 1 punkt za każde 2 (słownie: dwa 00/100) złote kapitału spłaconej pożyczki. Punkty PAYBACK przyznawane są tylko za kapitał spłaconej pożyczki. Punkty PAYBACK nie są przyznawane za spłacony całkowity koszt kredytu.

 2. Punkty naliczane są na Konto PAYBACK związane z Numerem PAYBACK, który był przypisany do Pożyczkobiorcy w momencie złożenia wniosku o pożyczkę. Późniejsza zmiana Numeru PAYBACK nie prowadzi do zmiany konta, na które naliczane są punkty za pożyczkę już udzieloną.

 3. Ilość naliczonych Punktów widoczna jest podczas składania wniosku o pożyczkę. W trakcie spłaty pożyczki ilość naliczonych Punktów widoczna jest na Koncie PAYBACK.

 4. Od momentu przyznania Punktów PAYBACK prawa i obowiązki Uczestników Programu PAYBACK regulują wyłącznie Warunki Uczestnictwa.

 5. Odstąpienie od Pożyczki Krótkoterminowej lub Pożyczki Ratalnej przez Pożyczkobiorcę spowoduje wycofanie zablokowanych Punktów PAYBACK.

 6. W przypadku Pożyczki Krótkoterminowej, Punkty PAYBACK przyznawane są na następujących zasadach:

  1. Punkty PAYBACK zostaną naliczone w ciągu 14 dni od daty przyznania Pożyczki Krótkoterminowej Uczestnikowi Programu PAYBACK.

  2. Punkty PAYBACK zostaną zablokowane do czasu spłaty Pożyczki Krótkoterminowej w terminie określonym w Potwierdzeniu Wypłaty.

  3. Odblokowanie Punktów PAYBACK nastąpi w ciągu 6 dni od zgodnej z terminem określonym w Potwierdzeniu Wypłaty daty spłaty Pożyczki Krótkoterminowej.

  4. Opóźnienie w spłacie Pożyczki Krótkoterminowej, może spowodować wycofanie zablokowanych Punktów PAYBACK.

  5. Punkty nie zostaną również przyznane w przypadku spłaty Pożyczki Krótkoterminowej w tym samym dniu, w którym została udzielona.

 7. W przypadku Pożyczki Ratalnej, Punkty PAYBACK przyznawane są na następujących zasadach:

  1. Punkty PAYBACK zostaną naliczone w wysokości proporcjonalnej do wysokości raty Pożyczki Ratalnej. Podstawa wyliczenia ilości należnych Punktów PAYBACK za każdą ratę zostanie zaokrąglona w dół, do liczby całkowitej podzielnej przez 2.

  2. Punkty Payback należne za cały kapitał spłaconej pożyczki zostaną naliczone najpóźniej w terminie 6 dni od daty spłaty ostatniej raty zgodnie z Harmonogramem Rat, z zastrzeżeniem §3 ust. 7.5

  3. Punkty PAYBACK zostaną naliczone z miesięcznym wyprzedzeniem przed terminem spłaty raty Pożyczki Ratalnej określonym w Harmonogramie Rat. W przypadku wcześniejszej spłaty całości Pożyczki Ratalnej, dotychczas nienaliczone Punkty PAYBACK należne za raty, które zostały spłacone przed terminem spłaty określonym w Harmonogramie Rat, zostaną przyznane w terminie 6 dni od dnia spłaty całości Pożyczki Ratalnej, z zastrzeżeniem § 3 ust. 7.7.

  4. Punkty PAYBACK zostaną zablokowane do czasu spłaty raty Pożyczki Ratalnej zgodnie z terminem określonym w Harmonogramie Rat.

  5. Odblokowanie Punktów PAYBACK nastąpi w ciągu 6 dni od zgodnej z terminem określonym w Harmonogramie Rat daty spłaty raty Pożyczki Ratalnej.

  6. Opóźnienie w spłacie raty Pożyczki Ratalnej, może spowodować wycofanie zablokowanych Punktów PAYBACK za ratę, co do której nastąpiło opóźnienie.

  7. Punkty nie zostaną również przyznane w przypadku spłaty Pożyczki Ratalnej w tym samym dniu, w którym została udzielona.

 8. Wonga zastrzega prawo do przyznawania promocyjnych Punktów PAYBACK. W takim przypadku Punkty PAYBACK będą przyznawane na zasadach określonych w regulaminie danej promocji.

 9. Dotychczasowi Pożyczkobiorcy, którym została udzielona co najmniej 1 pożyczka, mogą uzyskać jednorazowo dodatkowe 500 Punktów promocyjnych. W tym celu, Pożyczkobiorca musi zaliczyć 10 różnych kursów dostępnych w serwisie Kapitalni.org, znajdującym się na stronie internetowej www.kapitalni.org. Promocja obowiązuje od 15 czerwca 2016 r. Wszelkie informacje związane z funkcjonowaniem serwisu Kapitalni.org oraz zasadami zaliczania kursów, dostępne są w regulaminie znajdującym się na stronie internetowej www.kapitalni.org.

 10. Punkty promocyjne, o których mowa w §3 ust. 9 Regulaminu, przyznawane są w terminie 6 dni od dnia zaliczenia 10 (dziesiątego) kursu. Punkty promocyjne przyznawane są za zaliczenie łącznie 10 kursów. Punkty nie są przyznawane za zaliczenie poszczególnych kursów.

§4 Ustanie uczestnictwa w Programie PAYBACK

 1. Ustanie uczestnictwa w Programie PAYBACK może nastąpić na zasadach wskazanych w pkt. 10 Warunków Uczestnictwa.

 2. Rezygnacja z Programu PAYBACK nie oznacza odstąpienia lub wypowiedzenia Umowy Ramowej. Pożyczkobiorca w dalszym ciągu może składać wnioski o pożyczki w Wonga.

§5 Postanowienia końcowe

 1. Reklamacje związane z funkcjonowaniem Programu PAYBACK rozpatrywane będą przez Loyalty Partner na zasadach określonych w pkt. 14 Warunków Uczestnictwa.

 2. Reklamacje dotyczące usług oferowanych przez Wonga, a także wszelkich kwestii objętych niniejszym Regulaminem mogą być składane:

  1. e-mailem na adres: [email protected],

  2. ustnie: telefonicznie pod numerem 22 388 88 88 (koszt połączenia według taryfy operatora) albo osobiście do protokołu podczas wizyty Pożyczkobiorcy w siedzibie Wonga,

  3. w formie pisemnej: osobiście w siedzibie Pożyczkodawcy, ul. Żaryna 2B bud. D piętro II, 02 – 593 Warszawa, albo przesyłką pocztową na ww. adres,

  4. za pomocą Live Chat na stronie internetowej Pożyczkodawcy www.wonga.com.

 3. Reklamacje dotyczące usług oferowanych przez Wonga rozpatrywane są niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji przez Wonga. Jednakże, w szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie 30 dni, Wonga poinformuje Pożyczkobiorcę o: (i) przyczynie opóźnienia, (ii) okolicznościach, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy, (iii) przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie przez Wonga odpowiedzi na reklamację przed jego upływem.

 4. Z zastrzeżeniem ust. 6, wszelkie spory Pożyczkobiorcy z Wonga, będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny.

 5. Strony mogą poddać spór rozstrzygnięciu Sądu Polubownemu przy Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”), na podstawie § 1 ust. 1 Regulaminu tego Sądu. Podstawą do poddania sporu pod rozstrzygnięcie Sądu Polubownego przy KNF jest zgoda stron (zapis na Sąd Polubowny lub umowa o przeprowadzenie mediacji przed Sądem Polubownym). Szczegółowe warunki rozpoznawania sporów między uczestnikami rynku finansowego a ich klientami określone są w Regulaminie Sądu Polubownego przy KNF dostępnym na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego: www.knf.gov.pl/regulacje/Sad_Polubowny.

 6. Z zastrzeżeniem wymogów wynikających z obowiązujących przepisów prawa, wszelkie oświadczenia i informacje związane z Regulaminem, w szczególności informacje o wszelkich zmianach Regulaminu, będą wysyłane Pożyczkobiorcy:

  1. pocztą elektroniczną, na podany przez Pożyczkobiorcę adres poczty elektronicznej, lub

  2. przesyłką listową, na podany przez Pożyczkobiorcę adres do korespondencji.

 7. Przed przystąpieniem do Programu PAYBACK w związku z korzystaniem z usług oferowanych przez Wonga, Pożyczkobiorca powinien zapoznać się z warunkami niniejszego Regulaminu oraz Warunkami Uczestnictwa.

 8. W sytuacji, gdy Wonga zrezygnuje z uczestnictwa w Programie PAYBACK w charakterze Partnera, Wonga może zaprzestać naliczania Punktów PAYBACK w przypadku pożyczek udzielonych już po opublikowaniu informacji o wyjściu z Programu. Informacja o wyjściu Wonga z Programu i zaprzestaniu naliczania Punktów PAYBACK zostanie w takim przypadku dostarczona Pożyczkobiorcy zgodnie z § 5 ust. 6 niniejszego Regulaminu.

 9. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem do kwestii dotyczących funkcjonowania Programu PAYBACK odpowiednie zastosowanie mają Warunki Uczestnictwa.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 3 czerwca 2016 roku.