Przykład Formularza informacyjnego

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KONSUMENCKIEJ

1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

Pożyczkodawca Wonga.pl sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Żaryna 2B, bud. D, 02-593 Warszawa, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000412352, NIP 1132853869, REGON 146025969, i z kapitałem zakładowym w wysokości 18.134.050,00 zł („Wonga” lub „Pożyczkodawca”)
Adres: (siedziba) ul. Żaryna 2B, bud. D, 02-593 Warszawa
Numer telefonu + 48 22 388 88 88
Adres poczty elektronicznej [email protected]
Adres strony internetowej www.wonga.com
Pośrednik kredytowy Nie dotyczy
Adres: (siedziba) Nie dotyczy

2. Opis głównych cech pożyczki

Rodzaj pożyczki Pożyczka krótkoterminowa/ratalna udzielana na podstawie Umowy Ramowej
Całkowita kwota pożyczki

Suma wszystkich środków pieniężnych, które zostaną udostępnione Pożyczkobiorcy

Kwota Wypłaty –  

Terminy i sposób wypłaty pożyczki

Kwota Wypłaty jest wysyłana na Twoje konto bankowe, podane we wniosku o pierwszą pożyczkę (o ile nie dokonasz późniejszej zmiany numeru konta w serwisie wonga.com), w ciągu 24 godzin od momentu zaakceptowania przez Ciebie warunków pożyczki, pod warunkiem uzyskania przez Ciebie w tym terminie pozytywnej decyzji o przyznaniu pożyczki.

W zależności od banku, który prowadzi Twój rachunek bankowy, Wypłata może zostać zaksięgowana na Twoim rachunku w ciągu kilkunastu minut od wysłania środków przez Wonga, albo najpóźniej następnego dnia roboczego po ich wysłaniu przez Wonga.

Czas obowiązywania umowy Umowa Ramowa jest zawarta na czas nieoznaczony. Okres spłaty dla Wypłaty wynosi:
  dni /
  [ ] miesięcy w równych ratach miesięcznych.
Zasady i terminy spłaty pożyczki

Termin Spłaty (czyli dzień spłaty pożyczki) to   pod warunkiem, że zaakceptujesz warunki pożyczki i uzyskasz pozytywną decyzję o przyznaniu pożyczki w dniu przekazania Ci Formularza Informacyjnego.

Ostateczny Termin Spłaty zostanie przekazany w Potwierdzeniu Wypłaty. Potwierdzenie Wypłaty jest przesyłane na Twój adres e-mail niezwłocznie po dokonaniu przez Wonga wypłaty kwoty pożyczki.

Będziesz musiał/a dokonać spłaty Pożyczki Ratalnej na następujących warunkach:

Raty w stałej wysokości płatne na rachunek bankowy do spłaty, wskazany w Potwierdzeniu Wypłaty oraz na Twoim Koncie online (każda rata najpóźniej do godziny 23:59 w dacie płatności tej raty), zgodnie z Harmonogramem Rat, który został przesłany Tobie wraz z niniejszym Formularzem Informacyjnym.

Harmonogram Rat:

Kwota raty  : ; Kapitał:  ; Prowizja:  ; Płatna do:  
Kwota raty  : ; Kapitał:  ; Prowizja:  ; Płatna do:  

Harmonogram Rat będzie wiążący pod warunkiem, że zaakceptujesz warunki pożyczki i uzyskasz pozytywną decyzję o przyznaniu pożyczki w dniu przekazania Ci Formularza Informacyjnego. Ostateczny Harmonogram Rat zostanie przesłany Tobie wraz z Potwierdzeniem Wypłaty. Ostateczny Harmonogram Rat i Potwierdzenie Wypłaty są przesyłane na Twój adres e-mail niezwłocznie po dokonaniu przez Wonga wypłaty kwoty pożyczki.

Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta
Jest to suma wszystkich środków pieniężnych, które Pożyczkodawca udostępnia oraz wszelkie koszty, które Pożyczkobiorca zobowiązany będzie ponieść w związku z umową pożyczki

Dla Wypłaty w wysokości   zł całkowita kwota do zapłaty wynosi   zł.

Kredyt wiązany lub w formie odroczonej Płatności

- opis towaru lub usługi:

- cena:

Nie dotyczy
Wymagane zabezpieczenia pożyczki

Zabezpieczenie, jakie Pożyczkobiorca będzie musiał przedstawić w związku z umową pożyczki

Nie dotyczy
Informacja czy umowa pożyczki przewiduje gwarancję spłaty całkowitej kwoty pożyczki wypłaconej na jej podstawie

Jeżeli zgodnie z postanowieniami umowy pożyczki, płatności dokonywane przez Pożyczkobiorcę nie są zaliczane do spłaty całkowitej kwoty pożyczki, ale będą wykorzystywane do zgromadzenia kapitału przez okresy i na zasadach określonych w umowie pożyczki lub w umowie dodatkowej, to umowa pożyczki nie przewiduje gwarancji spłaty całkowitej kwoty pożyczki wypłaconej na jej podstawie.

Nie dotyczy

3. Koszty pożyczki

Stopa oprocentowania pożyczki oraz warunki jej zmiany Od Wypłat dokonanych na podstawie Umowy Ramowej Pożyczkodawca nie nalicza odsetek kapitałowych (oprocentowania).
Rzeczywista roczna stopa oprocentowania

Jest to całkowity koszt pożyczki ponoszony przez Pożyczkobiorcę, wyrażony, jako wartość procentowa całkowitej kwoty pożyczki w stosunku rocznym przedstawiona, aby pomóc w porównaniu oferowanych pożyczek

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania dla Wypłaty wynosi:  %.

Reprezentatywny przykład dla pożyczki ratalnej:

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi  %, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów)  , całkowita kwota do zapłaty   zł, oprocentowanie stałe  %, całkowity koszt kredytu   zł (w tym: prowizja   zł, odsetki   zł), miesięczna rata wynosi   zł.

Reprezentatywny przykład dla pożyczki krótkoterminowej:

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi  %, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów)  , całkowita kwota do zapłaty   zł, oprocentowanie stałe  %, całkowity koszt kredytu   zł (w tym: prowizja   zł, odsetki   zł), okres kredytowania   dni.

Obowiązek zawarcia umowy dodatkowej

Czy do uzyskania pożyczki konieczne jest zawarcie przez Pożyczkobiorcę umowy dodatkowej, w szczególności umowy ubezpieczenia lub innej umowy

Nie dotyczy

Nie wymagamy zawarcia umów o usługi dodatkowe.
Koszty, które Pożyczkobiorca będzie zobowiązany ponieść w związku z umową pożyczki
Koszty prowadzenia jednego lub kilku rachunków w celu dokonywania wpłat i wypłat środków pieniężnych Nie dotyczy
Koszty korzystania z kart kredytowych Nie dotyczy
Inne koszty, które konsument zobowiązany jest ponieść w związku z umową pożyczki

Koszty te są podane w Tabeli Kosztów, obowiązującej w dniu danej Wypłaty (stanowiącej załącznik do Umowy Ramowej). Naliczamy prowizję od Wypłaty przyznanej w ramach Umowy Ramowej, która w przypadku niniejszej Wypłaty wynosi   zł.

W przypadku braku płatności w Terminie Spłaty lub zgodnie z Harmonogramem Rat, będziesz zobowiązany do zapłaty należności określonych poniżej w punkcie "Skutek braku płatności".

Warunki, na jakich koszty związane z pożyczką mogą ulegać zmianie

Pożyczkodawca uprawniony jest do zmiany Tabeli Kosztów w przypadku:

a) wzrostu cen konsumpcyjnych o nie mniej niż 0,5%, który jest ustalany na podstawie kwartalnego wskaźnika cen usług konsumpcyjnych (tj. inflacja) publikowanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Zmiana dokonywana jest nie częściej niż raz na kwartał, ze skutkiem od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu publikacji wskaźnika z którego wynika wzrost, o wartość wskaźnika za okres od dnia poprzedniej zmiany wysokości opłat ze względu na wzrost cen i usług konsumpcyjnych do dnia dokonania zmiany;

b) wprowadzenia przez Pożyczkodawcę do oferty nowych usług, przy czym jakakolwiek zmiana Tabeli Kosztów nie może mieć wpływu na warunki obsługi Wypłaty dokonanej przed wejściem w życie zmiany.

Opłaty notarialne Nie dotyczy
Skutek braku płatności

Brak spłaty zadłużenia z tytułu Wypłaty w ustalonym Terminie Spłaty albo w Terminie Płatności Raty lub spłata w niepełnej wysokości powoduje powstanie zadłużenia przeterminowanego, od którego naliczane są odsetki od zadłużenia przeterminowanego (odsetki karne).

Stopa odsetek karnych wynosi dwukrotność sumy aktualnej stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych (w stosunku rocznym). Stopa odsetek karnych mająca zastosowanie dla danej Wypłaty wskazana jest w Tabeli Kosztów obowiązującej w dniu danej Wypłaty oraz w Potwierdzeniu Wypłaty. Zmiana stopy odsetek karnych następuje w przypadku zmiany stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego, odpowiednio do zmiany tej stopy.

Aktualnie odsetki karne wynoszą  .

W przypadku nieterminowych spłat należności, Pożyczkodawca ma prawo do wstrzymania możliwości dokonywania dalszych Wypłat.

W razie braku spłaty zadłużenia, Pożyczkodawca:

 • może wypowiedzieć Umowę Ramową z zachowaniem 30-dniowego terminu wypowiedzenia;
 • może przekazać sprawę do obsługi firmom windykacyjnym współpracującym z Pożyczkodawcą;
 • może zgłosić informacje o istniejącej zaległości do biur informacji gospodarczej zgodnie z ustawą z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych;
 • zgłasza informacje o istniejącej zaległości do Biura Informacji Kredytowej S.A.;
 • może wystąpić na drogę sądową w celu dochodzenia roszczeń z tytułu udzielonej pożyczki.

4. Inne ważne informacje

Odstąpienie od umowy

Czy w terminie 14 dni od zawarcia Umowy Ramowej Pożyczkobiorca ma prawo do odstąpienia od umowy?

Czy w terminie 14 dni od udzielonej Wypłaty Pożyczkobiorca ma prawo do odstąpienia od Wypłaty?

Tak
Spłata pożyczki przed terminem określonym w umowie

Czy Pożyczkobiorca ma prawo w każdym czasie do spłaty całości lub części pożyczki przed terminem określonym w umowie?

Tak
Uprawnienie pożyczkodawcy do zastrzeżenia prowizji za spłatę pożyczki przed terminem Nie dotyczy

Nie pobieramy prowizji za spłatę pożyczki przed terminem.
Sprawdzenie w bazie danych

Jeżeli Pożyczkodawca odmówi Pożyczkobiorcy udzielenia pożyczki konsumenckiej na podstawie informacji zawartych w bazie danych Pożyczkodawcy niezwłocznie zobowiązany jest przekazać Pożyczkobiorcy bezpłatną informację o wynikach tego sprawdzenia oraz wskazać bazę danych, w której tego sprawdzenia dokonano

Na podstawie udzielonych w trakcie wnioskowania o pożyczkę zgód i upoważnień, Wonga może sprawdzić informacje o Tobie w następujących bazach danych: KBIG S.A., ERIF BIG S.A., KRD BIG S.A., BIG InfoMonitor S.A. oraz BIK S.A. W razie odmowy udzielenia pożyczki na podstawie informacji uzyskanych z bazy danych, Wonga niezwłocznie przekaże informację o wynikach sprawdzenia i wskaże bazę lub bazy danych, w której dokonano sprawdzenia.
Prawo do otrzymania projektu umowy pożyczki

Pożyczkobiorca ma prawo do otrzymania, na wniosek, bezpłatnego projektu Umowy Ramowej, jeżeli w ocenie Pożyczkodawcy Pożyczkobiorca spełnia warunki do udzielenia pożyczki konsumenckiej

Masz prawo do otrzymania bezpłatnego egzemplarza projektu Umowy Ramowej. Wzór Umowy Ramowej jest dostępny na stronie www.wonga.com w sekcji „Dokumenty”. Projekt Umowy Ramowej jest udostępniany w trakcie wnioskowania o pożyczkę, przed akceptacją i zawarciem Umowy Ramowej, z możliwością wydrukowania kopii.
Czas obowiązywania formularza Termin ważności Formularza Informacyjnego wynosi 7 dni kalendarzowych od dnia  .

5. Dodatkowe informacje podawane w przypadku sprzedaży usług finansowych na odległość

a) Dane Pożyczkodawcy
POŻYCZKODAWCA Wonga.pl sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Żaryna 2B, bud. D, 02-593 Warszawa, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000412352, NIP 1132853869, i z kapitałem zakładowym w wysokości 18.134.050,00 zł
Adres siedziby ul. Żaryna 2B, bud. D, 02-593 Warszawa
Numer telefonu + 48 22 388 88 88
Adres e-mail [email protected]
Adres www www.wonga.com
Rejestr

Rejestr Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000412352

Rejestr instytucji pożyczkowych prowadzony przez Komisję Nadzoru Finansowego. Numer wpisu RIP000089.

Organ nadzoru Nie dotyczy
b) Dane dotyczące umowy
Odstąpienie od umowy Masz prawo do odstąpienia:

Tak

Sposób oświadczenia o odstąpieniu:
 • złożenie oświadczenia o odstąpieniu na piśmie na adres korespondencyjny Pożyczkodawcy wskazany w Umowie Ramowej oraz niniejszym formularzu, lub na adres poczty elektronicznej wskazany na stronie internetowej www.wonga.com, według wzoru załączonego do Umowy Ramowej
w terminie:

  14 dni od zawarcia Umowy Ramowej – dla odstąpienia od Umowy Ramowej, albo

  14 dni od Dnia Wypłaty każdej kolejnej Wypłaty – dla odstąpienia tylko od danej Wypłaty.

Skutki złożenia oświadczenia o odstąpieniu:

obowiązek zwrotu kapitału Wypłaty na otrzymany przy zawarciu Umowy Ramowej indywidualny numer rachunku rozliczeniowego niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu; brak innych kosztów związanych z odstąpieniem;

 • w razie opóźnienia w zwrocie kapitału Wypłaty – obowiązek zapłaty odsetek karnych w wysokości równej dwukrotności sumy aktualnej stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych (w stosunku rocznym), naliczanych począwszy od 31. dnia po dniu złożenia oświadczenia o odstąpieniu do dnia spłaty dokonanej Wypłaty.
Wybór prawa właściwego do zawartej z Panią/Panem umowy pożyczki będzie miało zastosowanie prawo: Prawo polskie.
Postanowienie umowy dotyczące wyboru prawa właściwego Prawo polskie.
Język umowy W okresie obowiązywania Umowy Ramowej strony będą porozumiewać się w języku polskim.
c) Dane dotyczące odwołań
Pozasądowe rozstrzyganie sporów

Podmiotem uprawnionym do pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich pomiędzy Pożyczkobiorcą, a Wonga.pl sp. z o.o. jest Rzecznik Finansowy. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Rzecznika Finansowego dostępnej pod adresem rf.gov.pl.

Na podstawie § 1 ust. 1 Regulaminu Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego, istnieje również możliwość pozasądowego rozstrzygania sporów wynikających z Umowy Ramowej przed tym Sądem. Podstawą do poddania sporu pod rozstrzygnięcie Sądu Polubownego przy KNF jest zgoda stron (zapis na Sąd Polubowny lub umowa o przeprowadzenie mediacji przed Sądem Polubownym). Szczegółowe warunki rozpoznawania sporów między uczestnikami rynku finansowego a ich klientami określone są w Regulaminie Sądu Polubownego przy KNF dostępnym na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego: www.knf.gov.pl.