Potwierdzenie Wypłaty

Nr Umowy Ramowej:  

Potwierdzenie Wypłaty dla Pożyczki Krótkoterminowej
Pożyczkodawca: Wonga.pl sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żaryna 2B, bud. D, 02-593 Warszawa, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000412352, NIP 1132853869, REGON 146025969,
i z kapitałem zakładowym w wysokości 10.000.000,00 zł.
Pożyczkobiorca:
Kwota wypłaty:
Dzień wypłaty:
Okres spłaty (w dniach):
Termin spłaty:
Stopa oprocentowania wypłaty: 0%
Roczna stopa oprocentowania zadłużenia przeterminowanego (stopa odsetek karnych): 14%
Prowizja z tytułu wypłaty:
Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RSSO): %
Całkowity koszt wypłaty:
Całkowita kwota do zapłaty (suma całkowitego kosztu wypłaty i całkowitej kwoty wypłaty):
Numer rachunku bankowego Pożyczkobiorcy, na który została zrealizowana wypłata:
Kwota odsetek w stosunku dziennym w razie odstąpienia: 0 zł

Pożyczkobiorca otrzymuje od Pożyczkodawcy następujący indywidualny numer rachunku rozliczeniowego w celu dokonania spłaty:

Numer rachunku do spłaty: