Oświadczenie

Oświadczam, że jestem osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne (PEP), członkiem rodziny PEP lub osobą znaną jako bliski współpracownik PEP* i zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania Wonga.pl o wszelkich zmianach danych objętych niniejszym oświadczeniem**.

* Przez PEP, członków rodziny PEP oraz osoby znane jako bliscy współpracownicy PEP rozumie się:

 1. PEP - osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne – rozumie się przez to osoby fizyczne zajmujące znaczące stanowiska lub pełniące znaczące funkcje publiczne, w tym:

  1. szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów, sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu, w tym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów i wiceprezesa Rady Ministrów,

  2. członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych, w tym posłów 
i senatorów,

  3. członków organów zarządzających partii politycznych,

  4. członków sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych, w tym sędziów Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, wojewódzkich sądów administracyjnych oraz sędziów sądów apelacyjnych,
   członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych, w tym Prezesa oraz członków Zarządu NBP,

  5. ambasadorów, chargés d'affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych,

  6. członków organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, w tym dyrektorów przedsiębiorstw państwowych oraz członków zarządów i rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych,

  7. dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz członków organów organizacji międzynarodowych lub osoby pełniące równoważne funkcje w tych organizacjach,

  8. dyrektorów generalnych w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych, dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich oraz kierowników urzędów terenowych organów rządowej administracji specjalnej;

 2. Członek rodziny PEP – rozumie się przez to:

  1. małżonka lub osobę pozostającą we wspólnym pożyciu z PEP,

  2. dziecko PEP i jego małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu,

  3. rodziców PEP;

 3. Osoby znane jako bliscy współpracownicy PEP – rozumie się przez to:

  1. osoby fizyczne będące beneficjentami rzeczywistymi osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustów wspólnie z PEP lub utrzymujące z taką osobą inne bliskie stosunki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą,

  2. osoby fizyczne będące jedynym beneficjentem rzeczywistym osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustu, o których wiadomo, że zostały utworzone w celu uzyskania faktycznej korzyści przez PEP;

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 

___________________________________

[miejsce na własnoręczny, czytelny podpis]

** Informacje o zmianach danych objętych niniejszym oświadczeniem powinny zostać przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [email protected].