Regulamin promocji „Kody Rabatowe Wonga”

§1 Organizator

Organizatorem Promocji jest:

Wonga.pl sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żaryna 2B, bud. D, 02-593 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000412352, NIP 1132853869, REGON 146025969 i z kapitałem zakładowym w wysokości 21.497.000,00 zł zwana dalej „Organizatorem” i „Pożyczkodawcą”.

§2 Postanowienia ogólne

Określenia użyte w regulaminie oznaczają:

 1. Wniosek o pożyczkę – oznacza wniosek Klienta, złożony w sposób określony w Ramowej Umowie Pożyczki, którego złożenie ma na celu zawarcie umowy pożyczki;

 2. Pożyczka Wonga – pożyczka udzielona Pożyczkobiorcy przez Pożyczkodawcę, której warunki zostają każdorazowo potwierdzone i określone w Potwierdzeniu Wypłaty stanowiącym załącznik do Ramowej Umowy Pożyczki;

 3. Pożyczkodawca – oznacza spółkę Wonga.pl sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żaryna 2B, bud. D, 02-593 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000412352, NIP 1132853869, REGON 146025969 i z kapitałem zakładowym w wysokości 21.497.000,00 zł;

 4. Promocyjne Warunki – oznaczają możliwość uzyskania zniżki na całkowity koszt kredytu Pożyczki Wonga po wykorzystaniu otrzymanego przez Klienta Kodu rabatowego;

 5. Serwis – oznacza stronę internetową Pożyczkodawcy znajdującą się pod adresem www.wonga.pl, na której Klient rejestruje się elektronicznie, składa wniosek o pożyczkę i zawiera umowę pożyczki z Pożyczkodawcą;

 6. Kod rabatowy  elektroniczny kod rabatowy w postaci ciągu liter lub cyfr uprawniający do uzyskania zniżki, który należy wprowadzić i zatwierdzić lub aktywować na swoim Profilu Klienta przy wnioskowaniu o Pożyczkę Wonga za pomocą Serwisu, a także w aplikacji mobilnej Wonga. Możliwe jest również użycie kodu uprawniającego do otrzymania zniżki, w trakcie telefonicznego składania wniosku o Pożyczkę Wonga. Wysokość rabatu oraz termin jego ważności do wykorzystania przez Klienta będzie każdorazowo określany przez Pożyczkodawcę;

 7. Promocja – Promocja „Kody rabatowe Wonga” organizowany przez Organizatora.

§3 Warunki i zasady uczestnictwa w promocji

 1. Czas obowiązywania Promocji jest określony przez termin ważności danego Kodu rabatowego.

 2. Uczestnikami promocji mogą być jedynie osoby fizyczne ubiegające się o Pożyczkę Wonga, które dokonały rejestracji w Serwisie tj. na stronie www.wonga.pl oraz złożyły wniosek o Pożyczkę Wonga za pomocą kanału on-line lub telefonicznie;

 3. Klient (uczestnik promocji) nabywa Kod rabatowy drogą elektroniczną za pomocą wiadomości e-mail, SMS lub za pomocą Serwisu.

 4. Klient nabywa Kod Rabatowy wyłącznie, jeśli spełnia warunki określone w niniejszym Regulaminie, oraz zostanie zakwalifikowany przez Organizatora do otrzymania Kodu rabatowego. Klient zostanie powiadomiony o zakwalifikowaniu do otrzymania Kodu rabatowego w sposób opisany w §3 pkt 3 powyżej.

 5. Prawo do zniżki wynikające z Kodu Rabatowego nie podlega przeniesieniu na osoby trzecie.

 6. Kod rabatowy nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości ani w części.

 7. Wysokość udzielonego rabatu jest zmienna i uzależniona od rodzaju aktualnie prowadzonej Promocji przez Organizatora i jest określona każdorazowo przez Kod Rabatowy.

 8. Z chwilą wykorzystania przez Klienta Kodu rabatowego Pożyczka Wonga zostaje udzielona Klientowi z zastosowaniem Promocyjnych Warunków, które oznaczają udzielenie Klientowi rabatu liczonego od pierwotnej kwoty Prowizji lub Prowizji i Odsetek łącznie.

 9. Warunkiem możliwości korzystania przez Klienta z Promocyjnych Warunków jest: 

  1. aktywowanie lub wprowadzenie  otrzymanego Kodu rabatowego, z zachowaniem oryginalnej pisowni, w miejscu wyznaczonym w Panelu Klienta w Serwisie lub poprzez podanie Kodu promocyjnego podczas rozmowy telefonicznej z pracownikiem Biura Obsługi Klienta Pożyczkodawcy;

  2. złożenie Wniosku o pożyczkę podczas rozmowy telefonicznej z pracownikiem Biura Obsługi Klienta Pożyczkodawcy lub za pośrednictwem Serwisu najpóźniej w ostatnim dniu ważności Kodu rabatowego.

 10. Złożenie Wniosku o udzielenie Pożyczki w ramach Promocyjnych Warunków przed lub po upływie terminu ważności Kodu rabatowego nie uprawnia do uczestnictwa w Promocji i wniosek ten będzie rozpatrywany zgodnie ze standardową ofertą Pożyczkodawcy.

 11. Jeżeli Klient po wprowadzeniu Kodu promocyjnego zmieni podczas składania wniosku o Pożyczkę Wonga kwotę pożyczki lub czas trwania pożyczki oferta pożyczki zmienia się zgodnie z zastosowanym Kodem promocyjnym bez potrzeby ponownego wprowadzania Kodu promocyjnego.

 12. Promocja nie łączy się z innymi promocjami dostępnymi w ofercie Pożyczkodawcy, chyba że indywidualne warunki tej innej promocji stanowią inaczej.

 13. W przypadku, gdy Klientowi przysługuje dwa lub więcej rabatów, Klient może skorzystać tylko z jednego wybranego przez siebie rabatu, natomiast rabaty nie podlegają sumowaniu ani łączeniu.

 14. Przyznanie Pożyczki Wonga uzależnione jest od pozytywnej oceny zdolności kredytowej potencjalnego Klienta przez Pożyczkodawcę.

§ 4  Reklamacje

 1. Klient jest uprawniony do skierowania reklamacji na usługi świadczone przez Wonga.

 2. Reklamacje można składać: 

  1. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany na stronie internetowej www.wonga.pl;

  2. telefonicznie pod numerem do kontaktu podanym na stronie internetowej www.wonga.pl (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora);

  3. osobiście do protokołu podczas wizyty Pożyczkobiorcy w siedzibie Wonga,

  4. w formie pisemnej: osobiście w siedzibie Wonga lub przesyłką pocztową przesłaną na adres siedziby Wonga;

  5. za pomocą Live Chat na stronie internetowej www.wonga.pl.

 3. W celu usprawnienia procesu obsługi reklamacji, uprzejmie prosimy o przedstawienie w reklamacji również zgłaszanych zastrzeżeń wraz z ich uzasadnieniem oraz wskazaniem oczekiwań odnośnie sposobu rozpatrzenia reklamacji. W przypadku składania reklamacji w formie pisemnej, reklamacja powinna zawierać również podpis Klienta. W przypadku składania reklamacji do protokołu, Klient powinien podpisać protokół.

 4. Wonga rozpatruje reklamacje niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od daty ich otrzymania. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie 30 dni, Wonga poinformuje Klienta o: 

  1. przyczynie opóźnienia;

  2. okolicznościach, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy;

  3. przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi Klientowi. Termin ten nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.

  4. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie przez Pożyczkodawcę odpowiedzi przed jego upływem.

 5. O wyniku postępowania reklamacyjnego Wonga powiadomi Klienta w formie pisemnej lub w sposób uzgodniony z Klientem. Na wniosek Klienta odpowiedź na reklamację może zostać dostarczona pocztą elektroniczną.

 6. W przypadku nieuwzględnienia roszczenia wynikającego z reklamacji, Klient może: 
  1. wystąpić z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz. U. 2015, poz. 1348z późn. zm.);

  2. wystąpić z powództwem do sądu powszechnego.

§ 5 Postanowienia Końcowe

 1. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna:

  1. u konsultantów Biura Obsługi Klienta Biuro Obsługi Klienta;

   tel: +48 22 388 88 88
   kom: +48 660 168 100
   e-mail: [email protected]

   Biuro Obsługi Klienta jest czynne
   od poniedziałku do piątku
   w godzinach od 8:00 do 22:00,
   w soboty i w niedziele od 09:00 do 17:00
   (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy).

  2. na stronie internetowej www.wonga.pl/dokumenty.

 2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady Promocji.

 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

 4. Skorzystanie z Promocji oznacza akceptację zasad zawartych w niniejszym Regulaminie.

 5. Organizator ma prawo do wydłużenia lub skrócenia trwania Promocji oraz do aktualizacji jej warunków.