Regulamin benefitów

Niniejszy regulamin określa zasady przyznawania benefitów do pożyczek oferowanych przez Wonga.pl sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Wonga”). 

§ 1. Zasady ogólne

1. Z benefitów opisanych w niniejszym regulaminie mogą skorzystać zarówno nowi jak i dotychczasowi klienci Wonga (dalej jako „Klienci”), którzy wnioskują o pożyczkę spłacaną w miesięcznych ratach, w tym również o podwyższenie, wskazane w §5 Ramowej Umowy Pożyczki. 

2. Benefity są przyznawane Klientowi wraz z udzieloną pożyczką po spełnieniu przez Klienta wymagań dotyczących poszczególnych benefitów określonych w niniejszym regulaminie oraz po otrzymaniu przez Klienta informacji o możliwości skorzystania z benefitu/-ów znajdujących się w potwierdzeniu wypłaty pożyczki.

3. Odnośnie benefitu „Jedna rata gratis” skorzystanie z tego benefitu przez Klienta jest możliwe jedynie przy łącznym spełnieniu następujących warunków: 

a. Klient nie korzystał ze zmiany harmonogramu w związku z trudnościami w spłacie jakiejkolwiek pożyczki udzielonej przez Wonga; 

b. Wszelkie dotychczasowe pożyczki udzielone Klientowi przez Wonga zostały spłacone w terminie; 

c. Klient w chwili aktywacji benefitu nie posiada zaległości w spłacie pożyczki, której dotyczy dany benefit, a poprzednie raty zostały spłacone w terminie.

4. Korzystanie z benefitów jest bezpłatne. 

5. Benefity przyznane w ramach jednej pożyczki nie mają zastosowania do innej pożyczki udzielonej przez Wonga, w tym również do podwyższenia o którym mowa w §5 Ramowej Umowy Pożyczki. 

 

§ 2. „Jedna rata gratis”

1. „Jedna rata gratis” to benefit, dzięki któremu Klient zostanie zwolniony ze spłaty jednej, wskazanej przez siebie raty z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej oraz §5 ust. 3. 

2. Benefit dotyczy jedynie pożyczek udzielanych od 48 do 60 miesięcy. 

3. Zwolnienie ze spłaty jest możliwe dopiero po pełnej spłacie 12 rat pożyczki i upływie 13 miesięcy od jej udzielenia. 

4. Zwolnienie ze spłaty obejmuje całą ratę wskazaną w harmonogramie tj. kapitał wraz z prowizją i odsetkami. 

5. Klient może skorzystać z benefitu tylko raz w czasie trwania pożyczki. 

 

§ 3. „7 dni odroczenia spłaty”

1. „7 dni odroczenia spłaty” to benefit, który umożliwia bezpłatne odroczenie terminu spłaty raty wskazanej przez Klienta o 7 dni kalendarzowych, z zastrzeżeniem §5 ust. 3. 

2. Odroczenie, o którym mowa w ust. 1, jest możliwe po całkowitej i terminowej spłacie pierwszych dwóch rat. 

3. Klient może skorzystać z benefitu tylko raz na 3 miesiące przy czym po skorzystaniu z benefitu kolejne dwie, następujące po sobie raty muszą zostać spłacone zgodnie z pierwotnym harmonogramem. 

4. Odroczenie terminu spłaty danej raty nie wpływa na zmianę terminu spłaty pozostałych rat. 

5. Jeżeli Klient aktywował benefit, o którym mowa w ust. 1, ale spłacił ratę przed odroczonym terminem płatności, benefit uznaje się za wykorzystany. 

 

§ 4. „Bezkosztowa przerwa w spłacaniu”

1. „Bezkosztowa przerwa w spłacaniu” to benefit umożliwiający przesunięcie terminu spłaty wskazanej przez Klienta raty na koniec okresu, na jaki udzielono pożyczki, w taki sposób, że pierwotnie ustalony harmonogram spłaty pożyczki ulega wydłużeniu, z zastrzeżeniem §5 ust. 3. 

2. Klient może skorzystać z benefitu raz na 12 miesięcy, jednak nie więcej niż 3 razy w czasie, na jaki udzielono pożyczki. 

3. Przesunięcie terminu spłaty, o którym mowa w ust. 1 jest możliwe po całkowitej i terminowej spłacie pierwszych dwóch rat. 

 

§ 5. Zasady aktywacji benefitów oraz pozostałe postanowienia

1. Klient spełniający wymogi określone niniejszym regulaminem, może aktywować interesujący go benefit za pośrednictwem infolinii pod numerem telefonu 660 168 100 lub 22 388 88 88, bądź też przez zgłoszenie dokonane poprzez chat dostępny na stronie internetowej www.wonga.pl

2. Aktywacja jest możliwa jedynie w godzinach pracy Biura Obsługi Klienta od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 22:00, w soboty i niedziele od 09:00 do 17:00 (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy). 

3. Aktywowanie benefitu jest możliwe najwcześniej na 28 dni przed wskazanym w harmonogramie terminem płatności raty, której benefit dotyczy i nie później niż w terminie jej płatności. 

4. Klient nie może zmienić terminu płatności raty korzystając z „Bezkosztowej przerwy w spłacaniu” albo „7 dni odroczenia spłaty” w stosunku do raty do której jeden z tych benefitów został już aktywowany.