Regulamin Programu Korzyści wonga.com

§ 1 Definicje

Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

 1. Program Korzyści – program przeznaczony dla klientów Wonga, korzystających z platformy Kapitalni.org;

 2. Organizator - Wonga.pl sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żaryna 2B, bud. D, 02-593 Warszawa, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000412352, NIP 1132853869, REGON 146025969 i z kapitałem zakładowym w wysokości 21.497.000,00 zł;

 3. Uczestnik – osoba będąca klientem Wonga, spełniająca warunki określone w niniejszym regulaminie.

§2 Zasady Ogólne

 1. Program Korzyści prowadzony jest zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie.

 2. Czas trwania Programu Korzyści jest nieoznaczony. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Programu Korzyści. O zakończeniu Programu Korzyści Organizator zawiadomi uczestników, z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem za pośrednictwem poczty elektronicznej.§3 Warunki uczestnictwa i zasady przyznawania nagród

 1. Uczestnikami mogą być jedynie pełnoletnie osoby fizyczne będące konsumentami w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, którym Organizator udzielił pożyczki.

 2. Uczestnik bierze udział w Programie Korzyści, wykonując kursy oraz przechodząc ścieżki edukacji po zalogowaniu się na stronie internetowej www.kapitalni.org.

 3. Uczestnik otrzymuje nagrodę pieniężną w wysokości 10 zł za każdą ukończoną ścieżkę edukacji albo ukończenie 10 (słownie: dziesięciu) kursów. Powtórzone kursy i ścieżki nie uprawniają Uczestnika do otrzymania nagrody pieniężnej.

 4. Nagroda pieniężna wypłacana jest tylko Uczestnikom, którzy w chwili spełnienia warunków określonych w ust. 3 posiadają pożyczkę udzieloną przez Organizatora na okres dłuższy niż jeden dzień.

 5. Uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę pieniężną do czasu całkowitej spłaty pożyczki udzielonej mu przez Organizatora. W przypadku spłaty pożyczki w ciągu 24 godzin od jej udzielenia, Uczestnikowi nie przysługuje nagroda pieniężna.

 6. W przypadku, gdy Uczestnik wielokrotnie spełni warunki określone w ust. 3 przed całkowitą spłatą pożyczki, nabywa uprawnienie do kolejnej nagrody pieniężnej, jednak zostanie ona wypłacona dopiero po uzyskaniu kolejnej pożyczki u Organizatora.

 7. Nagrody pieniężne wypłacane są na rachunek bankowy, którego numer Uczestnik podał w czasie rejestracji konta u Organizatora w terminie 7 dni roboczych od dnia, w którym Uczestnik został poinformowany przez Organizatora o spełnieniu warunków, o których mowa w ust. 3 i 4.

 8. Uczestnikami programu nie mogą być pracownicy Organizatora w tym osoby współpracujące z Organizatorem na podstawie umów zlecenia, umów o dzieło lub innych umów cywilnoprawnych, których przedmiotem jest świadczenie usług na rzecz Organizatora.

§4 Reklamacje

 1. Reklamacje związane z uczestnictwem w konkursie, Uczestnik może składać osobiście w siedzibie Organizatora, pisemnie na adres: Wonga.pl sp. z o.o., ul. Żaryna 2B, bud D, 02-593 Warszawa, drogą elektroniczną za pomocą wiadomości e-mail na adres: [email protected], poprzez Live Chat dostępny na stronie www.wonga.pl albo telefonicznie pod numerem telefonu: +48 22 388 88 88 lub +48 660 168 100.

 2. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika, adres do korespondencji, opis zarzutów stanowiących podstawę reklamacji oraz oczekiwania Uczestnika. Dodatkowo w przypadku reklamacji składanych na piśmie wymagany jest podpis Uczestnika.

 3. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od daty ich wpływu do Organizatora.

 4. Decyzja Organizatora w przedmiocie rozpatrywanej reklamacji nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień Uczestnika do dochodzenia swoich roszczeń na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa w tym wystąpienia z powództwem do sądu powszechnego.

§5 Dane Osobowe

 1. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora w celu zidentyfikowania osób, którym przysługuje nagroda pieniężna oraz na potrzeby Programu Korzyści.

 2. Administratorem danych osobowych jest Organizator.

 3. Osoba, której dane osobowe przetwarzane są w związku z Programem Korzyści, ma w każdym czasie prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.

§6

 1. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym regulaminie. O zmianach Organizator zawiadomi, co najmniej na 7 dni kalendarzowych przed ich wejściem w życie.

 2. Konkurs stanowi przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 Kodeksu cywilnego.

 3. W kwestiach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

 4. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.wonga.pl/dokumenty/regulamin-Programu-Korzysci.