Platforma ODR

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń również za pomocą platformy ODR.

Platforma ODR ma ułatwiać niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami, dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii, a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii. Poniżej zamieszczamy łącze elektroniczne do platformy ODR, za pośrednictwem której, będąc konsumentem, możesz złożyć swoją skargę: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Jednocześnie przypominamy, że nasz adres poczty e-mail, pod którym możesz się z nami skontaktować to: [email protected]

Zgodnie z art. 31 ust. 2 pkt 1 Ustawy z 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów podmiotem uprawnionym do pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich pomiędzy klientem, a Wonga jest Rzecznik Finansowy. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Rzecznika Finansowego dostępnej pod adresem https://rf.gov.pl/.

Stosownie do obowiązków informacyjnych nałożonych ustawą o kredycie konsumenckim wonga.pl sp. z o.o. informuje, że współpracuje w zakresie pośrednictwa w udzielaniu produktów finansowych z następującymi kredytodawcami: Neum Pretium S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. rtm. Witolda Pileckiego 63, 02-781 Warszawa. Wonga informuje, że z tytułu współpracy opisanej powyżej otrzymuje od kredytodawców wynagrodzenie, a nadto, że posiada umocowanie do dokonywania czynności faktycznych związanych z przygotowaniem, oferowaniem lub zawieraniem umowy o kredyt konsumencki. Klient nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów związanych z czynnościami Wonga.pl sp. z o.o. podjętymi w charakterze pośrednika kredytowego.