OŚWIADCZENIE

IMIĘ I NAZWISKO:
 
NUMER PESEL:
 
ADRES KORESPONDENCYJNY:
 

 

Ja, niżej podpisana/podpisany*  , działając we własnym imieniu, oświadczam, że:

  1. nie jestem stroną Ramowej Umowy Pożyczki zawartej z Wonga.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz

  2. nie jestem zarejestrowanym Użytkownikiem serwisu www.wonga.com, za pośrednictwem którego został złożony wniosek o pożyczkę w Wonga.pl sp. z o.o. z wykorzystaniem moich danych osobowych.

 

Prawidłowość danych zawartych w niniejszym Oświadczeniu potwierdzam własnoręcznym podpisem.

 

 

 (miejscowość, data)
 
 (podpis)

 

*Niepotrzebne skreślić